Зурхай 8 apr 2024 860

Буряад-монгол зурхай апрелиин 8-һаа 14 болотор

© фото: Анна Огородник

Апрелиин 8, гарагай 2, буряад-монгол литээр 30.

Бурхан багшын Дүйсэн үдэр. Айраг тараг бүрихэдэ, зурхай шудалхада һайн.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй, бэри буулгахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэл­гэрхэ.

Апрелиин 9, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Амгалан жаргалантай Дашинима (Үлзытэ) үдэр - абишиг (Ваан) хайр­лахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ, һайн үдэр. Шэнын 1-дэ һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ, худаг малтахада, газар элдүүрилхэдэ һайн.

Наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэгүй. «Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Апрелиин 10, гарагай 4, буряад-монгол литээр 2.

2-то ноён болоходо, пеэшэ таби­хада, үрэһэ тарихада, арьбажуулгын үйлэнүүдые бүтээхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ, хэрүүл аман болохо.

Апрелиин 11, гарагай 5, буряад-монгол литээр 3.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхые, холын харгыда гарахые, нүүхые; бэриин, нүгшэһэниие хүдөө гаргаха үйлэнүүдые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Худаг малтахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Апрелиин 12, гарагай 6, буряад-монгол литээр 4.

Бэри буулгахада, аралжаа наймаа ябуулхада, модоор ура дарха хэхэдэ һайн. Хэрүүл ама татахагүй, арсалдахагүй, заргалдахагүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һайжарха.

Апрелиин 13, гарагай 7, буряад-монгол литээр 5.

Холын замда мордоходо һайн. Модо­ор юумэ хэхэгүй, наһа барагшые хүдөө табихагүй.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Апрелиин 14, гарагай 1, буряад-монгол литээр 6.

Ажабайдалай, амидаралай үйлэнүүдые бүтээхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, хүдөө талада ажал хэхэдэ, урагшатай һайн. Эд бараа, адуу мал хажуу тээшэнь үгэхые, худалдахые тэб­шэхэ.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай доройтохо.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник