Бүхы толилолгонууд

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Блогууд

Все

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Һонирхолтой

Дары түргэн Даша

Ноябриин эхиндэ Волгоград хотодо универсальна тулалдаагаар дэлхэйн чемпионат үнгэрөө. Буряад Уласай багшанарай колледжын дэргэдэхи “Олимп” гэһэн спортын клубай гэшүүд ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа. Даша Жамбалов хоёрдохиёо дэлхэйн чемпион боложо тодороо. Виктор Бадмаев, Виталий Ананин гэгшэд хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Спорт 25 nov

«Дулаан хандаса дуталдана»

Мухар-Шэбэрэй засаг дарга Владимир МОЛЧАНОВ хоёр хугасаада аймагые хүтэлбэрилнэ. Эхиндээ хайшаа байгаа hэм, тэрэл хэбээрээ – дээрэлхүү зан гаргажа байхыень юрэ үзѳѳгүйб. Хэлэhэн үгэдѳѳ – эзэн гэжэ адаглааб. Ноябриин 11-дэ олондо мэдээсэлгын албануудта хүдэлдэг нютагаархидаараа «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда уулзажа харилсаа. Тиихэдээ иимэ уулзалгануудые заншалта болгохо тухай мэдүүлээ.

Элбэг гартай, буян хэшэгтэй

Хэжэнгэһээ гарбалтай Мария Бимбаевна БАНЗАРАКЦАЕВА байгша оной майн 2-то 85 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэг лэбэ, түрэл гаралаа уриба. Жааханһаа шуран түргэн, дуулаха, хатарха дуратай, нарин нягта, саб-яб гэмэ ябадалтай байһан Мария Бимбаевна хүнгэн дорюун зандаа, урдань дууладаг шог ёгто ёохороо, дуунуудаа үндэр наһанайнгаа дабаанай найр дээрэ ханхинуулжа, зохидоор дуулажа байгаа бэлэй.

Ниигэм 25 nov

Үндэһэн малай үлгыдэ

Буряад Уласай эрхим түрүү ажахынуудай нэгэн бо­лохо Яруунын аймагай «Yльдэргэ» гэжэ хүдөө ажахын үйлэдбэриин кооперативта жэн­хэни буряад үүлтэрэй моридые, сагаан толгойто казах эбэртэ бодо мал ба «Бүүбэй» гэhэн урдын бу­ряад хонидые үдхэдэг.

Харгы замууд һэргээгдэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Федеральна харгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Роман Новиковтой региональна, аймагууд хоорондын болон нютагуудай авто-унаагай харгы замуудай хүгжэлтын болон тэдээн дээгүүр хэмэл түхеэрэлгэнүүдэй табигдаха 2023–2027 онуудай табан жэлэй түсэбэй меморандум баталаа. Энэ хэлсээн XVI уласхоорондын «Россиин транспорт» хуралдаанай болон үзэсхэлэнгэй Москвада үнгэрхэ үедэ баталагдаа.

Ниигэм 24 nov

Буряад онтохонуудай удхаар «Шэдитэ шүрэ» гэжэ шэнэ фильм Буряадта буулгагдахаяа байна

Ноябриин 18-да Москваһаа бүлэг мэргэжэлтэд ерэжэ, хаана фильм буулгаха газараа тодорхойлоо. Нэн түрүүн Сэлэнгын аймаг, удаань Мухар-Шэбэрэй, Байгал шадарай, Баргажанай аймагууд руу хүрөө.

Нэрэеэ хүндэлһэн «Аянша» театр

Буряад хэлэнэй габшагай һарын гаршаг доро үнгэргэгдэдэг «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэжэ урилдаанда «Буряад Уласай соёлой эрхим эмхи» шэглэлдэ хүүхэлдэйн «Аянша» гэһэн   нүүдэл театр илажа гараһан юм. Эгээл жаахан харагшадта зорюулан зүжэгүүдые табижа, тэдэнэй һонирхол, дура буляажа шадаһан нүүдэл театр анхан байгуулагдаһаарнь тэбхэр 5 жэл үнгэрбэ. Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрта 30 гаран жэлэй туршада ажаллажа ябаһан Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Эржена Дамбаевна Будажанаева-Будаева тус театр байгуулаад, амжалтатай ажаллана.

Урданай урлал һэргээгшэ

Амаралтын нэгэ үдэр хубиин хэрэгээр аха нүхэр Бадмажаб Гындынцыреновтэй хөөрэлдэхэеэ гэртэнь хүрэжэ ошобоб. Тиихэдэмни тэрэ газаагаа буряад-монгол гэр заһабарилжа байба. Яагаа гоё соохор үнгэтэй хушалтатай гэр гээшэб гэжэ һонирхобоб.
-Аа, энэ Донбасс эльгээгдэхэ гэр түхеэржэ байнаб даа, - гэбэ Бадмажаб Валерьевич.

Ниигэм 18 nov

Нагаса абын «найдал»

Мүнɵɵдэр манай хойморой хүндэтэ айлшан -  Мардваев Намжил Бадмаевич, «Россиин хүдɵɵ ажахын түб» гэhэн гүрэнэй албанай Буряад Уласта таhагай хүтэлбэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай  агропромышленна комплексын Хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Уласай агропромышленна комплексын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, хүдɵɵ ажахын эрдэмэй кандидат, профессор.    

Эхэ хэлэн - манай баялиг

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинуудай хоорондохи наадам   2 жэлэй хорилготой сагта   дистанционно аргаар үнгэргэгдэжэ байгаа. Байгша оной ноябриин 11-дэ дахяад  Ивалгын дасанда,   Буддын шажанай «Даши Чойнхорлин» гэжэ ехэ һургуулиин танхим соо 160-аад үхибүүд 47-дохи наадамдаа   дахинаа суглараа. Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ээлжэтэ наадамые даажа абаа.

Ниигэм 17 nov

Шэнэ халаан

Ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ Ород гүрэн дотор үбэлэй халаан эхиеэ абахань. Хакаси Уласай Вершина Тёи гэһэн хадалиг газарта Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шата үнгэргэгдэхэнь. Буряадай түрүү санашад тэндэ хабаадаха байһанаа мэдүүлээ.

Спорт 17 nov

Түүхэтэ танк

Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ хотын эгээл томо дурасхаалай нангин газарнуудай нэгэн гэхэдэ Илалтын хүшөөгэй комплекс болоно. Һаяхана танк хүшөө табигдаһаар 55 жэл гүйсэбэ. Тус хэмжээ ябуулга аяар холын 1967 оной ноябриин 5-да эмхидхэгдэһэн түүхэтэй.

Ниигэм 17 nov

Халуун хоолдо - ехэ анхарал

Һургуулиин һурагшадые халуун эдеэгээр хангаха тухай асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ хэлсэгдэбэ. Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайд Валерий Поздняков «Болбосорол» хуулиин бэелүүлэгдэжэ байһан тухай элидхэл хэхэдээ, энэ талаар тодорхой мэдээсэл үгөө.

Зорилгонууднай ехэ

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо –Алас Дурнын тойрогоор Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад ороноор албанай хэрэгээр ябахадаа, республиканска кадетскэ интернат-һургуули хүрэбэ.

Эдиршүүл шалгараа

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөндэ Буряадай шатаршад 31 медальтай гэртээ бусахань.

Спорт 16 nov

Түрүү һууринуудаа бусаана

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн заншалта ёһоороо Екатеринбург хотодо эмхидхэгдэнэ. Тэндэ Буряадай тамиршад олон жэлэй хугасаада амжалта туйлана.
Энэшье удаа тэдэ 13 медаль абажа шадаа.

Спорт 16 nov
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ