Бүхы толилолгонууд

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Блогууд

Все

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Y

Y y

Һонирхолтой

Олоной түлөө оролдодог һэн

«Энэ сагаан дэлхэй дээрэ эрын бэе оложо түрөөд, эсэгын нэрэ нэрлүүлжэ ябахаһаа эрхим юумэ юун байба гээшэб!» – гэжэ “ Үлзы утас” гэһэн «Буряад-ФМ» радиогой Сэлэнгэ нютагаархидай найруулга хүтэлэгшэ Баярма Жанцанова февралиин  13-ай үглөөнэй 8 сагта тэрэ үдэрэйнгөө дамжуулга эхилһэн юм. Ушарынь гэбэл, урда тээнь, январиин 22-то, Сэлэнгэ аймагай эрхим түрүү хүбүүдэй нэгэн, аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүн, “Шаргал нуур” гэжэ амаралта-элүүржүүлгын газарай захирал, Тохой нютаг тоонтотой Владимир Чойдонович Чойжинимаев түр зуурын үбшэндэ дайрагдажа, гэнтэ наһа бараһан байгаа.

Ниигэм 17 mar

Эдир наһанай эдеэн ондоо гү?

Нэгэ ехэ барилга дээрэ Шурик һү уужа, батон эдинэ. Совет үеын мэдээжэ “Операция Ы и другие приключения Шурика” гэжэ кинокомеди булта һанаба ёһотойт. Тэрэ сагта хүдэлмэрилэгшэд иигэжэ эдеэлдэг байгаа гү гэжэ һанахаар.
Нүгөө мэдээжэ “Афоня” фильмдэ гол герой столоводо 2 түхэриг 43 мүнгэ түлөөд эдеэлнэ.
Бултанда дуратай эдэ хоёр фильм хараад, манай Буряадта ажаһуудаг хүн зон юу эдижэ ябааб, хаагуур хооллодог байгаа  һэм гэжэ асууха дурамни хүрэшоо. “Муу хүн эдиһэнээ зугаалха, һайн хүн ябаһанаа зугаалха” гэһэн оньһон үгэ хэрэглэнгүй, дуратайшуулай һанамжа суглуулаабди. Энэмнай хадаа 100 жэлэйнгээ ой угтажа байһан Буряадаймнай түүхэ болоно гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Ниигэм 17 mar

Даруухан, дорюухан Дарима

Үргэн Түгнын хойморто оршодог Нарһата һайхан нютагта үнэр баян айл бүлын үри басаган Дариматай, хүндэтэ уншагшад, танилсуулха хүсэлтэйбди. Дарима Бальжинимаевна Дашиева мүнөө Арадай уран бэлигэй уласай түбэй (РЦНТ-гэй) таһагые даагшаар хүдэлнэ.  

Ниигэм 17 mar

Түрэл хэлэн эгээл сэнтэй

Буряад арадай түүхын хүгжэлтэдэ Сергей Александрович Санхядовай наhанай намтар онсо hуури эзэлнэ. Yндэр тушаалта ажалаа орхёод, 40 наhатайдаа түрэл буряад хэлэеэ «хооhонhоо» шудалжа эхилээд, хүгжэлтэдэнь хуби заяагаа зорюулhан габьяатай!

Ниигэм 16 mar

Жэшээтэ сэсэрлиг

Сагаан һарын һайндэрэй үедэ Улаан-Үдэ хотын “Журавлёнок” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэһэн байна.

Ниигэм 16 mar

Нигүүлэсхы сэдьхэлэй уряагаар

Сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгын эхилхэһээ хойшо арад түмэмнай нэгэдэжэ, холын газарта ябаһан сэрэгшэдтээ али болохоор туһалха ажал ябуулжа эхилээ һэн. Шархатаһан хүбүүдэй эмнэлгын газарта арга абажа байхадань, халуун эдеэгээр хангаха, хубсаһа хунар эльгээхэһээ эхилээд, аргагүй ехэ хүдэлмэри хэгдэнэ. Мүнөө болоходо, гансашье хубсаһа хунар бэшэ, харин тусхай хэрэгсэлнүүд, ямаршье газараар ябаха аргатай авто-хүлэгүүд тиишээ эльгээгдэнэ гэжэ мэдэнэбди. Ивалгын аймагай Хойто-Бэедэ ажаһуудаг зоной ашаар байгуулагдаһан бүлэгэй ударидагша Дарима Булат-Цыреновна Жаповатай хөөрэлдэбэбди.

Ниигэм 16 mar

Хилэ үргэдхэбэ

«Буряад орон» гэһэн уридшалан хүгжэхэ  дэбисхэрэй хилэнүүдые Засагай газар үргэдхэбэ.  Энэ шиидхэбэри Бэшүүрэй аймагта эбэртэ бодо мал үдхэхэ комплексын барилгые эхилхэ арга олгохо. Тэндэ үүлтэртэ мал үсхэбэрилхэ репродуктор болон мяханай үүлтэрэй мал тэжээхэ фермэнүүд байгуулагдаха.

Дахалайтан

Дахалайтанай угта зорюулһан ном байгша оной февралиин 10-да «нара хараба». Энэ номой автор Ешигма Жамбалова 2016 онһоо ехэ оролдосотойгоор, наринаар бодото баримтануудые суглуулжа, табан жэлэйнгээ дүн – хүрин гадартай зузаахан ном олондо бэлэглэбэ.  

Ниигэм 16 mar

Хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа

Буряадаймнай хүдөө үйлэдбэрилэгшэд ажахынгаа хүгжэлтэдэ хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа абаха аргатай болобо. Тус урьһаламжа Хүдөөгэй коопераци дэмжэлгын жасаһаа үгтэхэ юм. 2018 ондо байгуулагдаһан энэ жаса хүдөөгэй үйлэдбэрилэгшэдтэ 168,5 сая түхэригэй туһаламжа үзүүлээд байна.

«Ном бэшэхэ-түлеэ хахалха бэшэ»

Багша, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, уран зохёолшо, ниитын ажаябуулагша, Агын арадай урлалай түбэй түрүүшын захирал Дамбинима Цырендашиевай түрэһөөр 100 жэлэй ой мартын 10-да тэмдэглэгдээ.

Ниигэм 15 mar

Сагаалганай барилдаан

Буддын шажанай заншалта Сангха буряад бүхэ барилдаанай хаһа эхилбэ. Мартын 12-то Улаан-Үдэ хотын “Патриот” гэһэн тулалдаануудай түбэй дэргэдэ Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Спорт 15 mar

Якутскын алтанда хүртөө

Олимпиин наадануудай абарга Роман Дмитриевэй дурасхаалай уласхоорондын мүрысөөн Якутск хотодо амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдээ. Уласхоорондын хэмжээнэй энэ мүрысөөндэ Буряадай тамиршад хоёр алтан, хоёр хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Спорт 15 mar

Мүнгэн амжалта

Залуушуулай хоорондо  Россиин хэмжээнэй үбэлэй Спартакиадада Буряадай санашан Виктория Невьянцева хабаадажа, хоёр мүнгэн медаль абажа шадаа.

Спорт 15 mar

Арадай дарханай ээлжээтэ үзэсхэлэн

Улаан-Үдын захада оршодог Аэропорт һууринай захиргаанай байшанда уран гартанай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн ходол үнгэргэгдэжэ байдаг һайхан заншалтай юм. Ажаһуугшадайнгаа бүтээлнүүдые олоной һонорто дурадхажа, мэдүүлжэ байха гэһэн һэдэлгыень һайшаамаар. Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, уран дархан Валерий Цыбиковэй өөрынь үзэсхэлэн энэ удаа дэлгээгдэбэ.  

Ниигэм 15 mar

Хүдөөгэй һурагшад, анхарыт!

Һургуулиин үхибүүдэй дунда үнгэргэгдэдэг Бүхэроссиин «АгроНТРИ-2023» гэһэн мүрысөөн В.Р. Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин талмай дээрэ  үнгэрхэнь.

Ниигэм 15 mar

Гаргаша багатай үйлэдбэри

Буряадаймнай 11 фермер нэгэдэжэ, «Темник» гэжэ нэрэтэй кооператив байгуулба. Тэдэнэр хониной шэрүүн нооһо сэбэрлэжэ, һэеы болон шэрдэгүүдые үйлэдбэрилхэ юм. Энэнь «Бага болон дунда зэргын олзын хэрэг эрхилэлгэ» гэһэн  түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэбэ.

Ниигэм 15 mar

Ажалай яармаг

«Буряад орондо һура, хүдэлэ!» гэһэн ажалай болон һуралсалай сүлөө һууринуудай республиканска яармаг  үсэгэлдэр, мартын 14-дэ, Республиканска бизнес – инкубаторай газарта үнгэрөө.

Ниигэм 15 mar
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ