Бүхы толилолгонууд

?

?

?

?

Y

Y y

Y

Y y

?

?

Y

Y y

Y

Y y

?

?

?

?

Y

Y y

Y

Y y

Блогууд

Все

?

?

?

?

Y

Y y

Y

Y y

?

?

Y

Y y

Y

Y y

?

?

?

?

Y

Y y

Y

Y y

Һонирхолтой

Үбэлжөөндэ бэлэдхэл

Заха холын хада уулата Захааминда хуряалгын ажал түгэсөө гэжэ Захааминай аймагай Засаг даргын орлогшо Баир Ласаранов манай сурбалжалагшада мэдүүлээ

Ниигэм 28 oct

Салинтнай хүрэнэ гү?

Ямаршье сагта, ямаршье засагай байхада, ямаршье хүнэй ажабайдалда салин хүлһэн гол удха шанартай. Илангаяа Зүблэлтэ засагай үедэ үндыһэн зон һайн салинтай ажалда хүдэлхэеэ оролдодог байна

Ниигэм 28 oct

Өөрын дураар туhаламжа хүргэдэг Буряадай залуушуулда  Юрий Трутнев медальнуудые барюулба

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын медальнуудта хамтадаа Буряад Уласта ажаhуудаг 150 волонтёрнууд хүртэнхэй. Тэдэнэй долоониинь эдэ үдэрнүүдтэ Юрий Трутневай гарhаа үндэр шагналнуудые абаба

Ниигэм 28 oct
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ