Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо

Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо

20-04-2018

Түнхэнэй нютагай засагай байгууламжада тохёолдоһон байдал тэгшэрүүлэгдэжэ, аймаг дотор хубилалтанууд болохо. Энэ асуудал һайса хаража үзөөд, тусхай шиидхэбэринүүд абтаха гэжэ Түнхэн аймагта хэгдэһэн ажалай дүнгүүдые согсолон, Алексей Цыденов сурбалжалагшадтай уулзахадаа хэлэбэ.

«Аймагай хүтэлбэрилэгшэ, һунгамалнуудай зүблэлэй талаар хуулиин ёһо бии. Мүнөөдэр Аламжа Сыренов, Иван Альхеевтэй үлэхэбди. Энэ талаар абтаһан шиидхэбэринүүд һаяын үдэрнүүдтэ мэдэгдэхэ. Бидэ мүнөө хуули тогтоолгын хизаарлалта хаража, мүнөөдэрэй уулзалга тухай һанамжануудаараа хубаалдахабди», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ. – «Аймагай ажаһуугшад харша ондоо һанамжануудтай байна. Зариман аймагай хүтэлбэрилэгшын түлөө, нүгөө зариманиинь һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшын түлөө. Эсэргүүсэһэн хүнөө гэмнэнэ. Зарим ушарта хуули сахилгын албанай хабаадахаар».

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, хоёр үдэрэй туршада аймаг дотор хуули сахилгын албанай бүхы түлөөлэгшэд ажал ябуулна, ажаһуугшадтай уулзана. Тиигэжэ Буряад Уласай прокурор, аюулгүй байдалай федеральна албанай түлөөлэгшэд, удасай дотоодын хэрэгүүдэй сайдай орлогшо ажаһуугшадтай уулзаа. Ородой Холбоото Уласай мүрдэлгын хорооной Буряадай мүрдэлгын эмхиин хүтэлбэрилэгшэ ажалаа ябуулна.

«Хуули эбдэһэн ушараар гэршэлгэнүүд һайса үзэгдэжэ, аймаг дотор тохёолдоһон байдал шанга хиналта доро абтаха. Аймагай засаг зургаанай гү, али худалдаа-наймаанай түлөөлэгшэдэй аймаг дотор байгаашьегүй һаа, ажаһуугшадта нүлөөлхэ, тохёолдоһон байдал улам эршэдүүлхэ һэдэлгэнүүд хинагдаха.Энэ талаар ажаһуугшадтай сэхэ холбоо баригдаха. Байдал эндэ тэгшэрүүлхэбди гэжэ найданаб», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Түнхэнэй ажаһуугшад амгалан тэнюун, аймагай хүгжэн байха оршондо ажаһууха хүсэлтэй гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

«Эндэ олон һанамжанууд. Зарим зон Иван Альхеевтай, нүгөө зариманиинь Аламжа Сыреновтэй харилсажа, ажал һайнаар ябуулагдаһан байха юм. Хүнүүд ажана тэнюун ажаһуужа, аймагай хүгжэн байха оршондо ажал ябуулха хүсэлтэй. Энэншье гайхалгүй», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. – «Гол зорилго хадаа байдал тэгшэрүүлхэ болоно. Байдал тэгшэрүүлэгдэхэ. Тэрэшэлэн бүхы улас хүдөөгэй наадануудта хабаадахаяа ерэхэеэ байна».

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Иван Альхеев Алексей Цыденов Аламжа Сыренов Түнхэн аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Түнхэн аймагтаНаши издания