Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй Денис Мантуров уулзаба

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй Денис Мантуров уулзаба

09-06-2018

Улаан-Үдын авиациин заводой бизнес-түбтэ Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаба.

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаманай зүгһөө сайдай орлогшо Олег Бочаров, түсэлнүүдэй хүтэлбэриин болон уласай үйлэдбэриин бодолгын департаментын захирал Сергей Безруков, авиациин үйлэдбэриин департаментын захирал Равиль Хакимов, худалдаа, хүнгэн үйлэдбэрииин департаментын захирал Евгений Рыжов, станогуудые барилгын болон мүнгэ зөөри оруулалгын машина барилгын департаментын захирал Михаил Иванов гэгшэд уулзалгада хабаадаа. Тиихэдэ Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдэнский авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байкальский завод минеральных наполнителей», «ДРД», «Барис», «Смит», «Вегос-м» болон бусад Буряад Уласай томо үйлэдбэринүүдэй түлөөлэгшэд уулзалгада ерэһэн байна.

- Улас дотор олзын хэрэг эрхилдэг түрүү эмхинүүд олон. Сэлэнгын ЦКК гүрэн дотор эгээл эрхим хатуу саарһа үйлэдбэрилдэг гэжэ ВТБ тэмдэглээ. Приборостроительна нэгэдэл хоёр һарын туршада тоололгын хэрэгсэлнүүдые үйлэдбэрилөө. «Ростелеком», «Россети» бүлгэмүүдтэй хэлсээн баталагдаа. ЛВРЗ үнгэрһэн жэлдэ үндэр амжалтануудые туйлаа, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Энэ уулзалгада Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэд томо түсэлнүүдые бэелүүлһэн тухайгаа хэлэһэн байна. Хуби ниилүүлһэн хаамал «Байкальская лесная компания» бүлгэмэй захирал Евгений Пруидзе ойн болон модо үйлэдбэриин хангалгын байгууламжын объектнүүдые Ярууна болон Байгал шадарай аймагуудта байгуулха мүнгэ зөөри оруулалгын түсэл тухай хөөрэбэ. Энэ түсэл Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаман түрүүлэн бэелүүлэгдэхэ бүридэлдэ оруулаа. Компаниин үйлэдбэрилһэн эд Япон, Европо, Хитад болон Америкын Холбоото Штатуудта наймаалагдадаг.

Барилгын хэрэгсэлнүүдэй үйлэдбэри хүгжөөхэ асуудалаар хизаарламал харюусалгатай «Байкальский завод минеральных наполнителей» бүлгэмэй захирал Леонид Вершинин хэлэбэ. Тэрэнэй тэмдэглэһээр, Буряад Уласай доломитой гантиг шулуунда (мрамор) адли шулуун Ород гүрэн дотор үгы. Тиихэдэ Норвеги, Турци гүрэнүүдтэ мрамор олзоборилхо талаар ажал ябуулагдана.

Уулзалгын үедэ бүд нэхэлгын һалбари хүгжөөлгэ, кластерай бодолгын боло үйлэдбэринүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар хэлсэбэ.

«Мүнөөдэр олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзажа, энэ һалбариин олон асуудалаар хэлсээбди. Олзын хэрэг эрхилэгшэд өөрынгөө һанамжануудые, асуудалнуудые, дурадхалнуудые оруулаа. Энэ намда ехэ удха шанартай, хэрэгтэй.Буряад Уласта индустриальна комплекс хүгжөөлгэдэ эдэ дурадхалнууд бэелүүлэгдэхэ. Эндэ ороһон олон асуудалнуудаар шиидхэбэри олохобди», - гэжэ Денис Мантуров хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас олзын хэрэг эрхилэлгэ Алексей Цыденов Денис Мантуров олзын хэрэг эрхилэгшэдНаши издания