Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов: «Улаан-Үдын аэропортдо буухадаа, гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг»

​Алексей Цыденов: «Улаан-Үдын аэропортдо буухадаа, гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг»

20-08-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов августын 18-да уласай 4 теле-субагай сурбалжалагшадтай уулзахадаа, албанай хэрэгээр ходо ябажа байха хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээд, Буряад ороноо бусахадаа, ямар мэдэрэлдэ абтадаг тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ.

 - Улаан-Үдын аэропортдо буухадаал - гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг. Тэрээхэн сэдьхэлэй байдалые хүндэ хэлэжэ ойлгуулхань хэсүү: нэгэн гэхэдээл, ши гэртээ ерэшэһэн байхаш... Эндэ минии гэр бүлэ, хүүгэдни эндэ һурана.Би гэртээл бусажа ерэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэнэ.

Уласай асуудалнуудые шиидхэхэ талаар Москва болон бусад можо нютагуудаар албанай хэрэгээр ябажа, ехэхэн саг үнгэрнэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

- Асуудалнуудай ехэнхи хуби Москвада шиидхэгдэнэ. Тиихэдээ федеральна яаман зургаануудта, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта, мүн баһа зөөри хүрэнгэ оруулагшадтай уулзалганууд эмхидхэгдэнэ. Манай уласта инвестици оруулагшад ехэнхидээ Москвадал байна. Улаан-Үдын авиационно завод (УУАЗ – ред.) “Вертолеты России” холдинг Москвада оршоно. Үйлэдбэриин яаманшье гүрэнэй ниислэл хотодо. Юрэнхыдөө, манай гүрэнэй бүхы байгуулалта, хүтэлбэри, бизнестэй харилсаанай талаар болон бусадшье олон асуудалнууд Москвада шиидхэгдэнэ. Тиимэһээ урагша-хойшоо ниидэхэл болоноб. Самолёт соо унтажа һурааб, юрын лэ байдал болонхой, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэнэ.

Тиихэдэ Алексей Цыденов уласай ажаһуугшадай дэмжэлгэ мэдэрэгдэдэг гэжэ онсолбо:

- Үнэн дээрээ, ажал ябуулха талаар энэ дэмжэлгэ урагшаа дабшаха түлхисэ боложо, эршэ хүсэ нэмэдэг. Жэшээнь, тогоошоной хоол шанахада, тэрээндэ амтагүй гэжэ хэлэжэл байгаа һаа, тэрэ шанахаяа болишохо ха юм. Харин тэрэниие урмашуулжа байгаа һаа, ажалай ябаса та ондоо. Хүнүүд хэгдэһэн ажалаар намай дэмжэжэшье, шүүмжэлшье байдаг. Дутуу дунда, шүүмжэлэл ажалда байнгүй яахаб. Би үнэхөөрөө зоной дэмжэлгэ мэдэрнэб, тэрэнь минии ажалда туһа болоно. Тэрэ хүсэ шадал үгэнэ, бэеэ һула табюулнагүй. Намда ходо аяга уһан хахадһаа дүүрэн, үшөө дээрэһээнь сэбэр агаараар халижа байдаг.

Байгал далай намда ехэ удха шанартай гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

- Би мүнөөдэр үглөөгүүр Байгалай уһанда шунгааб. Ажалай урагшагүйдэхэдэ, хүндэхэн болоходо, Байгалда шунгаад лэ гарахаш. Богонихон болзорто эрьедэнь байхадаа, тамир тэнхээ орожо, ажалаа үргэлжэлүүлхэш, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хубаалдаа.

Буряад Уласай Толгойлогшын сурбалжалагшадтай уулзалга уласай теле-субагуудта августын 24-дэ хаража болоно.
Теги: Москва Алексей Цыденов Буряад Уласай Улаан-Үдэ албанай хэрэгээр10:26

​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь 

10:23

Юный бурятский спортсмен завоевал золото по киокушинкай на международных соревнованиях 

09:59

C начала года в Бурятии капитально отремонтировано 134 многоквартирных дома на сумму почти 250 млн рублей 

09:48

Улан-удэнка оплатила задолженность по алиментам 

09:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй» 

09:30

В Бурятии дети с лесниками провели экологический десант 

09:09

Бурятские медики привезли бронзу с всероссийского фестиваля 

08:55

В Улан-Удэ в детском технопарке "Кванториум" стартовали занятия по техническому английскому 

08:45

​Зурхай на 17 сентября, 18 лунный день 

08:44

Фестиваль бардовской песни прошел в Бурятии  

08:30

​Преимущественно без осадков погода, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 17 сентября 

Наши издания