Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов: «Улаан-Үдын аэропортдо буухадаа, гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг»

​Алексей Цыденов: «Улаан-Үдын аэропортдо буухадаа, гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг»

20-08-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов августын 18-да уласай 4 теле-субагай сурбалжалагшадтай уулзахадаа, албанай хэрэгээр ходо ябажа байха хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээд, Буряад ороноо бусахадаа, ямар мэдэрэлдэ абтадаг тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ.

 - Улаан-Үдын аэропортдо буухадаал - гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг. Тэрээхэн сэдьхэлэй байдалые хүндэ хэлэжэ ойлгуулхань хэсүү: нэгэн гэхэдээл, ши гэртээ ерэшэһэн байхаш... Эндэ минии гэр бүлэ, хүүгэдни эндэ һурана.Би гэртээл бусажа ерэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэнэ.

Уласай асуудалнуудые шиидхэхэ талаар Москва болон бусад можо нютагуудаар албанай хэрэгээр ябажа, ехэхэн саг үнгэрнэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

- Асуудалнуудай ехэнхи хуби Москвада шиидхэгдэнэ. Тиихэдээ федеральна яаман зургаануудта, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта, мүн баһа зөөри хүрэнгэ оруулагшадтай уулзалганууд эмхидхэгдэнэ. Манай уласта инвестици оруулагшад ехэнхидээ Москвадал байна. Улаан-Үдын авиационно завод (УУАЗ – ред.) “Вертолеты России” холдинг Москвада оршоно. Үйлэдбэриин яаманшье гүрэнэй ниислэл хотодо. Юрэнхыдөө, манай гүрэнэй бүхы байгуулалта, хүтэлбэри, бизнестэй харилсаанай талаар болон бусадшье олон асуудалнууд Москвада шиидхэгдэнэ. Тиимэһээ урагша-хойшоо ниидэхэл болоноб. Самолёт соо унтажа һурааб, юрын лэ байдал болонхой, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэнэ.

Тиихэдэ Алексей Цыденов уласай ажаһуугшадай дэмжэлгэ мэдэрэгдэдэг гэжэ онсолбо:

- Үнэн дээрээ, ажал ябуулха талаар энэ дэмжэлгэ урагшаа дабшаха түлхисэ боложо, эршэ хүсэ нэмэдэг. Жэшээнь, тогоошоной хоол шанахада, тэрээндэ амтагүй гэжэ хэлэжэл байгаа һаа, тэрэ шанахаяа болишохо ха юм. Харин тэрэниие урмашуулжа байгаа һаа, ажалай ябаса та ондоо. Хүнүүд хэгдэһэн ажалаар намай дэмжэжэшье, шүүмжэлшье байдаг. Дутуу дунда, шүүмжэлэл ажалда байнгүй яахаб. Би үнэхөөрөө зоной дэмжэлгэ мэдэрнэб, тэрэнь минии ажалда туһа болоно. Тэрэ хүсэ шадал үгэнэ, бэеэ һула табюулнагүй. Намда ходо аяга уһан хахадһаа дүүрэн, үшөө дээрэһээнь сэбэр агаараар халижа байдаг.

Байгал далай намда ехэ удха шанартай гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

- Би мүнөөдэр үглөөгүүр Байгалай уһанда шунгааб. Ажалай урагшагүйдэхэдэ, хүндэхэн болоходо, Байгалда шунгаад лэ гарахаш. Богонихон болзорто эрьедэнь байхадаа, тамир тэнхээ орожо, ажалаа үргэлжэлүүлхэш, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хубаалдаа.

Буряад Уласай Толгойлогшын сурбалжалагшадтай уулзалга уласай теле-субагуудта августын 24-дэ хаража болоно.
Теги: Москва Алексей Цыденов Буряад Уласай Улаан-Үдэ албанай хэрэгээр17:43

​Звезда Алексея БУТУНАЕВА 

17:30

Ученый, внесший существенный вклад в науку Бурятии – Валентин Рассадин 

17:26

​Олондо жэшээ - Ольга Намдакова 

17:08

Буряад уласта​ сүлөөтэ барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай чемпионадта бэлэдхэл эхилээ 

16:55

​Үрхэ гэрээ – үндэһэн маягаар 

16:52

​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай 

16:40

​В микрорайоне Восточ­ный Улан-Удэ появилась пер­вая модельная библиотека - центр чтения «Семейный меридиан» 

16:31

​Залуушье һаа, залхуурангүй... 

16:20

​Основное энергогенерирующее предприятие Бурятии подвело итоги девяти месяцев работы 

16:05

​Что связывает грузинского художника Ираклия Тоидзе с Бурятией?  

15:11

Үһэ абахада – ушартай 

14:37

​Нэрэдэмнай нэмэритэй гү? 

14:08

​Спортсменка из Бурятии выступит на Кубке мире по женской борьбе в Японии 

13:56

​​Георгий Кушиташвили представляет Бурятию на чемпионате России по боксу 

13:52

​Татьяна Полозова: «Хүдөө нютагуудта үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол элбэгжэнэ» 

13:48

Бурятские шахматисты завоевали путевки в Сочи 

13:36

​Бурятия - в лидерах 

13:33

​Москва хотын ажаһуугшад болон айлшад Буряад уластай квестын аргаар танилсаха 

12:10

В Улан-Удэ пожарные спасли шестерых человек 

12:07

Как поживают животные в Уголке живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья? 

12:04

В Бурятии детям с инвалидностью помогают преодолеть изоляцию 

12:01

Картина инфляции в Бурятии: потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4% 

11:59

В Бурятии проверили питание в образовательных организациях 

11:48

Народный Хурал Бурятии обсудил ход реализации государственных программ 

11:33

Более 300 сильнейших спортсменов соберутся на Чемпионате и Первенстве по ушу в Улан-Удэ 

11:19

​Будут в списке героев Бурятии 

11:11

​«Дом, где я спал...»: возродят ли в России вытрезвители? 

11:07

Жителя Бурятии обязали снести самовольно возведенный торговый павильон 

11:03

Директора ресурсоснабжающей организации в Бурятии привлекли к ответственности за перерыв в отоплении домов 

10:59

В Бурятии бывшего оперуполномоченного приговорили к девяти годам лишения свободы за взятку в 1,5 млн рублей 

10:57

​Алексей Цыденов поддержал спецпроект газеты «Бурятия» ­­– «Герои без звезд» 

10:56

Вячеслав Володин: «Дети должны иметь возможность ходить в детсад, школу вместе с братьями и сёстрами» 

10:56

​Хэжэнгэдэ ургаса хэр бэ? 

10:55

​Опыт выращивания лекарственных растений в Бурятии будут доводить до стандартов инвестпроекта 

10:51

Бичура приняла Совет представительных органов МСУ Бурятии 

10:48

Петр Носков бурятским фермерам: «Мы вам в помощь!» 

10:46

​В Бичурском районе Бурятии к новому году откроется новый физкультурно-спортивный центр 

10:33

​Буряад Уласай хүүгэдэй уралигай 26 һургуулида шэнэ пианинонууд дамжуулагдаха 

10:19

​В Улан-Удэ проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека»  

09:47

​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ 

09:37

​Успешные практики бурятских стоматологов представлены на международном конгрессе 

09:34

​В главной экстренной больнице Бурятии осваивают новый УЗИ аппарат премиум – класса 

09:03

​Алексей Цыденов об итогах первого года Бурятии в ДФО: "Мы получили сразу много плюсов"  

08:45

Зурхай на 15 ноября, 18 лунный день 

08:35

Местами небольшой снег, днём до -20 мороза 

Наши издания