«Серебряный лебедь»

ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО !!!

Результаты онлайн-голосования являются вспомогательными.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ВЫБЕРЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ !!!

Номинация «Лучший аранжировщик»

Галсан-Нимын Гандиг
1913 (4.47%)
Баяр Шойдоков
658 (1.54%)
Федор Сажин
357 (0.83%)
Хэшэгтэ Бодиев
2539 (5.93%)
Павел Карелов
298 (0.70%)
Зандан Шойдоков
328 (0.77%)
Виктор Малдаев
122 (0.28%)
Лудуб Очиров
1661 (3.88%)
Николай Попов
87 (0.20%)

Номинация «Лучший композитор»

Ринчин Бурхиев
705 (1.65%)
Ринчин Бальжуров
193 (0.45%)
Галсан-Нимын Гандиг
698 (1.63%)
Баяр Шойдоков
396 (0.92%)
Лариса Санжиева
272 (0.64%)
Светлана Санжитова
208 (0.49%)
Вера Шобосоева
650 (1.52%)
Дугарма Цыренова
363 (0.85%)
Мэдэгма Доржиева
321 (0.75%)
Лудуб Очиров
697 (1.63%)
Баяр Хамаев
159 (0.37%)
Пурбо Дамиранов
208 (0.49%)
Цыдып Аюшеев
100 (0.23%)
Бато Бальжинимаев
109 (0.25%)
Даши Цынгуев
1557 (3.64%)
Дашима Цынгуева
1894 (4.42%)
Жаргал Цымпилов
71 (0.17%)
Цырен Шойжонимаев
1312 (3.06%)
Дулма Сунрапова
399 (0.93%)
Светлана Санжитова
159 (0.37%)
Чимит Санжимитупов
2106 (4.92%)

Номинация «Лучший поэт-песенник»

Тимур Гомбожапов
184 (0.43%)
Нина Артугаева
691 (1.61%)
Юлия Будаева
379 (0.89%)
Баярма Борохитова
364 (0.85%)
Дулма Сунрапова
1169 (2.73%)
Бадмаханда Генинова
1672 (3.90%)
Светлана Чимитова
659 (1.54%)
Вера Шобосоева
975 (2.28%)
Дугарма Цыренова
488 (1.14%)
Светлана Санжитова
495 (1.16%)
Чимит Санжимитупов
2281 (5.33%)

Номинация «Лучший исполнитель»

Ринчин Дашицыренов
4813 (11.24%)
Галсан-Нимын Гандиг
1017 (2.38%)
Чимит Санжимитупов
1514 (3.54%)
Тимур Болотов
397 (0.93%)
Чингис Иванов
563 (1.31%)
Виктор Лубсанов
208 (0.49%)
Цырен Нимаев
274 (0.64%)
Чингис Пурбуев
233 (0.54%)
Цыден-Еши Бимбаев
1195 (2.79%)
Рамжаан
150 (0.35%)
Жамсо Бамбагаев
560 (1.31%)
Саян Цымпилов
7447 (17.39%)
Булат Бадмаев
499 (1.17%)

Номинация «Лучшая исполнительница»

Дулма Сунрапова
947 (2.21%)
Елена Борохитова
815 (1.90%)
Дарима Цырендондопова
225 (0.53%)
Ирина Шагдурова
381 (0.89%)
Валентина Ободоева
296 (0.69%)
Дулма Чимитдоржиева
443 (1.03%)
Сарюна Бальжинимаева
307 (0.72%)
Дашима Цынгуева
1976 (4.61%)
Ганцэцэг Болд
301 (0.70%)
Сэсэг Аюшеева
1059 (2.47%)
Дугарма Цыренова
412 (0.96%)
Баярма Бургутова
188 (0.44%)
Гэрэлма Жалсанова
139 (0.32%)
Светлана Санжитова
352 (0.82%)
Чингисма Жапова
1281 (2.99%)
Аюрика Доржиева
163 (0.38%)
Вера Шобосоева
729 (1.70%)
Елена Цыбенова
344 (0.80%)
Цыренлхам Эрдэнэ
80 (0.19%)

Номинация «Лучший клип»

Баргуджин Токум. Дугарма Цыренова
522 (1.22%)
Эхын бэлэг. Дулма Чимитдоржиева
176 (0.41%)
Минии нүхэд. Галсан-Нимын Гандиг
1140 (2.66%)
Хоёр харахан нюдөөрөө. Ганцэцэг Болд
213 (0.50%)
Абын дүрсэ. Аюна Гармаева
547 (1.28%)
Хөө хара. Мунко Цыбенов, Дашима Цынгуева
6440 (15.04%)
Аянай шубууд. Ирина Шагдурова
160 (0.37%)
Буряад басгамнай. Цырентогтохын Батдулам
33 (0.08%)
Ерэхэ үбэл. Светлана Санжитова
123 (0.29%)
Үлгын дуун. Сэсэг Аюшеева
331 (0.77%)
Тэргээрээ. Елена Борохитова
135 (0.32%)
Шамдаа зорюулнаб. Дулма Сунрапова
116 (0.27%)
Түрүүшын дуран. Ишкин Оглу
6474 (15.12%)
Түрэһэн минии Булаг. Вера Шобосоева
279 (0.65%)
Буряад басаган дуулана. Чингисма Жапова
1196 (2.79%)
Кижинга. Ринчин Дашицыренов
1941 (4.53%)
Яссам- Яссам. Баярма Бургутова
186 (0.43%)
Хүнэй наһан. Дулма Чимитдоржиева
259 (0.60%)
Мартагдашагүй дурамни. Елена Мохосова
1707 (3.99%)
Эдир наһанай дуран. Елена Цыбенова
240 (0.56%)
Эжын нэрэ мүнхэ. Сэмжит Жаргалова
990 (2.31%)
Айдуусай. Чимит Санжимитупов
1434 (3.35%)
Гимн Сурхарбана. Дугарма Цыренова
58 (0.14%)
Энхэр Яахай. Бутидма Жугдурова
354 (0.83%)
Уужам Буряад. Оюна Баирова
90 (0.21%)
Буряадууд. Дарима Цырендондопова
60 (0.14%)
Шамтай сугтаа. Чингис, Ирина Пурбуевы
221 (0.52%)
Манан. Дугарма Цыренова
19 (0.04%)
Түрүүшын саһан. Елена Мохосова
214 (0.50%)
Минии дуран. Дугарма Цыренова
43 (0.10%)
Һээр шаалганай дуун. Дугарма Цыренова
89 (0.21%)
Дуран тухай дуун. Сэсэг Аюшеева
172 (0.40%)
Алтаргана нааданай дуун. Дулма Сунрапова
101 (0.24%)
Сагаан hарын дуун. Дулма Сунрапова, Диана Жигмитова
70 (0.16%)
Далай лама. Булат Бадмаев
483 (1.13%)

Номинация «Лучшая песня»

«Нүхэдни». Слова  Ганжидмы Жалсановой, музыка Баяра Шойдокова. Исп. группа «Үетэн»
371 (0.87%)
«Аба минии омогорхол». Слова Ганжидмы Жалсановой, музыка Баяра Шойдокова. Исп.Эрдэни Батсух
94 (0.22%)
«Баргуджин Токум». Слова Баяра Дугарова, музыка Ларисы Санжиевой. Исп. Дугарма Цыренова
327 (0.76%)
«Харгы». Слова и музыка Дугармы Цыреновой. Исп. Дугарма Цыренова
126 (0.29%)
«Тэргээрээ». Слова и музыка Алагуй Егорова. Исп. Елена Борохитова
102 (0.24%)
«Минии нүхэд». Слова Бадмаханды Гениновой, музыка Цырена Шойжонимаева.  Исп. Галсан-Нимын Гандиг
1183 (2.76%)
«Аянай шубууд». Слова и музыка Юлии Будаевой. Исп. Ирина Шагдурова
213 (0.50%)
«Минии дуран». Слова и музыка Дугармы Цыреновой. Исп. Дугарма Цыренова
46 (0.11%)
«Хүхын дуун». Слова Светланы Чимитовой, музыка Цырена Шойжонимаева.  Исп. Дулма Чимитдоржиева
244 (0.57%)
«Кижинга». Слова Ильи Резника, музыка Цырена Шойжонимаева.  Исп. Ринчин Дашицыренов
889 (2.08%)
«Приезжай ко мне, брат». Слова Седен-Очир Кара-сал, Галсан-Нимын Гандиг,  музыка Седен-Очур Кара-сал
7434 (17.36%)
«Буряад басаган дуулана». Слова Нины Артугаевой, музыка Веры Шобосоевой.  Исп. Чингисма Жапова
1018 (2.38%)
«Хүнэй наһан». Слова Светланы Чимитовой, музыка Цырена Шойжонимаева.  Исп. Дулма Чимитдоржиева
146 (0.34%)
«Ерэхэ үбэл». Слова и музыка Светланы Санжитовой. Исп. Светлана Санжитова
47 (0.11%)
«Инзагатам һайхан даа». Слова Лидии Гунзеновой, музыка Цырена Шойжонимаева. Исполняет Чингис Иванов
311 (0.73%)
«Ашата һайхан эжымни». Слова и музыка Галсан-Нимын Гандиг. Исп. Галсан-Нимын Гандиг
89 (0.21%)
«Дуранай годлинууд». Слова Бадмаханды Гениновой, музыка Цырена Шойжонимаева.  Исп. Чингис Иванов
91 (0.21%)
«Алтан юртэмсэ». Слова Алексей Тенчой, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Валентина Ободоева
293 (0.68%)
«Нютаг минии һанаан соом». Слова Мүнхболд Сагаадайн, музыка А. Амаржаргалын. Исп. Мүнхболд Сагаадайн
26 (0.06%)
«Минии хоёр бурхад». Слова и музыка Светланы Санжитовой. Исп. Светлана Санжитова
79 (0.18%)
«Зэдэ, Зэдэмни». Слова Светланы Жамбаловой, музыка Алагуй Егорова. Исп. Виктор Лубсанов
99 (0.23%)
«Мүнхэ нютаг - Согто-Хангил». Слова Ц. Цырендашиевой, музыка Дулмы Сунраповой. Исп. Дулма Сунрапова
66 (0.15%)
«Шамдаа зорюулнаб». Слова и музыка Дулмы Сунраповой. Исп. Дулма Сунрапова
76 (0.18%)
«Шагныш». Слова и музыка Дулмы Сунраповой. Исп. Дулма Сунрапова
57 (0.13%)
«Абынгаа дурасхаалда». Слова Баярмы Борохитовой. Исп. Елена Борохитова
71 (0.17%)
«Абын дүрсэ». Исп. Аюна Гармаева
298 (0.70%)
«Хүүгэдни». Слова Мунко Цыденова, Галсан-Нимын Гандиг, музыка Елены Борохитовой. Исп. Елена Борохитова
41 (0.10%)
«Абамни». Слова Дулгар Доржиевой, музыка Мунко Цыденова. Исп. Бадма-Ханда Аюшеева
120 (0.28%)
«Шамтай сугтаа». Слова Цыбигмит Дамдинжаповой. Исп. Чингис и Ирина Пурбуевы
145 (0.34%)
«Үлгын дуун». Слова и музыка Юлии Будаевой. Исп. Сэсэг Аюшеева
193 (0.45%)
«Чальчандаг». бурятская народная песня Исп. Сэсэг Аюшеева
82 (0.19%)
«Буряадайм эхэнэрнүүд». Исп. Сэсэг Аюшеева
52 (0.12%)
«Эхэ хэлэеэ үргэе». Слова и музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Дулма Чимитдоржиева
37 (0.09%)
«Сарана». Слова Маргариты Афанасьевой, музыка Марии Булгаковой Исп. Чингис Ли
39 (0.09%)
«Һалхитайхан басаган». Слова Тимура Гомбожапова, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Чингис Пурбуев
61 (0.14%)
«Эдир наһанай дуран». Слова Мыдыгмы Цыремпиловой, музыка Веры Шобосоевой. Исп. Елена Цыбенова
124 (0.29%)
«Нютагайм хүгжэм». Слова Галины Ринчиновой, музыка Веры Шобосоевой. Исп. Елена Цыбенова
155 (0.36%)
«Гансал шамдаа». Слова Сергей Доржиева, музыка Веры Шобосоевой. Исп. Дулма Чимитдоржиева
40 (0.09%)
«Би Буряад». Слова Зоригто Тогочиева, музыка Дулмы Сунраповой.  Исп. Цыден-Еши Бимбаев
344 (0.80%)
«Абын зүрхэн». Исп. Чингисма Жапова
300 (0.70%)
«Бодолнууд». Слова Намжилмы Цыденовой, музыка Баяра Шойдокова. Исп. Баярма Дамдинова
126 (0.29%)
«Буряад хэлэн». Слова Нины Димитровой, музыка Баяра Шойдокова.  Исп. группа «Үетэн
40 (0.09%)
«Энхэрэл». Слова Светланы Чимитовой, музыка Баяра Шойдокова.  Исп. Баяр Шойдоков
134 (0.31%)
«Хөө хара». Слова и музыка Дашимы Цынгуевой. Исп. Мунко Цыденов, Дашима Цынгуева
1621 (3.79%)
«Түрын дуун». Исп. Дугарма Цыренова
29 (0.07%)
«Гимн Сурхарбана». Исп. Чингис Иванов, Дугарма Цыренова
39 (0.09%)
«Амиды бурхад». Исп. Дугарма Цыренова
61 (0.14%)
«Юртэмсын дуран». Слова и музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Светлана Санжитова
40 (0.09%)
«Эхын бэлэг». Слова Дугара Тогошиева, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп.  Дулма Чимитдоржиева
136 (0.32%)
«Жаргалтайб». Исп. Вера Шобосоева
195 (0.46%)
«Саһахан». Слова Бадмаханды Гениновой, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Лариса Баяндуева
36 (0.08%)
«Дурамни». Слова Бадмаханды Гениновой, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Лариса Баяндуева
54 (0.13%)
«Аматхаан нютаг». Слова и музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Галсан-Нимын Гандиг
23 (0.05%)
«Угаа тахилга». Слова Бадмаханды Гениновой, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Галсан-Нимын Гандиг
100 (0.23%)
«Чингисхаан». Слова и музыка Галсан-Нимын Гандиг. Исп. Галсан-Нимын Гандиг
86 (0.20%)
«Эжын нэрэ мүнхэ». Слова и музыка Веры Шобосоевой. Исп.  Сымжит Самбилова
898 (2.10%)
«Онон хатан эжы». Слова Нямбуугийн Нямдорж, перевод на бурятский Дугарай Базаргүрэ, музыка Цырена Шойжонимаева. Исп. Баттөмөрэй Ариунбат
33 (0.08%)
«Арьяа - Баала».  Слова Соелмы Бадмацыреновой, музыка Светланы Санжитовой. Исп. Светлана Санжитова, Дондок Дашипылов
116 (0.27%)
«Сагаан hарын дангина». Слова и музыка Светланы Санжитовой. Исп . Светлана Санжитова
72 (0.17%)
«Уулзалга». Слова Розы Намжиловой, музыка Светланы Санжитовой. Исп. Светлана Санжитова
385 (0.90%)