Блоги 15 янв 2020 799

​​2020-1921=99

99 жэлэй саана декабриин 21-дэ «Buriaad-Mongoliin ynen» (1958 онһоо “Буряад үнэн”) гэжэ сониной нэрэтэй анха түрүүшын дугаар Шэтэ хотодо нара хараа. Тэрэ гэһээр хэды олон хубилалтанууд оршон тойрондо үнгэрөөб.

Буряад-Монголнайшье хэды таһараа, ёһо заншалнайшье алдагдахань - алдагдаа, шэнэлэгдэхэнь - шэнэлэгдээ, хубилгагдахань - хубилаа. Ажабайдал үргэлжэлһөөр. 100 хүрэтэрнай, нэгэ жэл лэ үлөө. Түрүүшын дугаарһаань хойшо засаг түрэ, оршон байдал танигдашагүйгөөр хубилаа. Урда үеын Молон багша, Варнаашха мэтын мэргэн үзэлшэдэй ухаандал багтама юртэмсэ: абяа гарахаһаа үлүү улам саашаа тарадаг, дамжадаг болоһон хии аман, дүрэ зураг, түбиие орёоһон, замбуулиниие шууд эбхэһэн түмэр тэргэ ба агаарай онгосонууд болон бусад.

Мүнөөдэрэй байдал хүрэтэрөө сонимнай түрэл хэлэнэйнгээ хэдэн янзын гадар “хубсаһа”- босоо бэшэгэй сагаан толгой ба лата, кирилл үзэглэл хэдэрээ, янза бүриин нам засагуудай дошхон шанга ба һүлэмхи бирагүйшье идхалга, баалалга үзөө. Бүгэдэ Буряадайнгаа түүхэ (Халха, Үбэр Монголтойнь, Эрхүү можо ба Үбэр Байгалтайнь) халуун хүйтэн, нарата һүүдэртэ, шуургата һэбшээтэ үдэрнүүдтэйнь тааруугаар багтаажа шадаал даа гэжэ тобшолмоор.

“Буряад үнэн” сонин ямар олон зоной үлгы, хуби заяан ба табисуур боложо үгөөб даа. Түрэл буряад сониндоо үнэн зүрхэнһөө дуратай зоной нэрэ соло үлэхэ, харин гансал хубиингаа алдар соло “Буряад үнэнэй” нюурнууд дээгүүр бөөмэйлдэг зон хубхай хооһон, хумхиин тооһон болохонь дамжаггүй гэжэ этигэгдэнэ.

Урда жэлнүүдтэ үнэн зүрхэнһөө алба хааһан аха нүхэдтөө, мүнөө үедэ тэсэмгэй­гээр үдэрһөө үдэртэ, дугаарһаа дугаарта түрэл арадайнгаа түүхэ найруулгада горитой хубитаяа оруулжа ябаһан нүхэдөө амар­шалаад, һайниие хүргэжэ, Хэблэ­лэй үдэрөөр баярай үгэнүүдые хүргэхэ хүсэл түрэнэ.

Бүгэдэ Буряадайнгаа “Буряад үнэн” сониной зуун жэлэй ойн баярта бэлэдхэл эхилһэндэ тоотой болог лэ!