Происшествия 30 сен 2016 781

​Мангартай гүйлгэхэ дуратай hаа, шоройгоо хамахаяа мэдэ

Улаан-үдэ хотодо ажаһуудаг эрхэтэн һогтуугаар автомашина жолоодоһоной түлөө сүүдэй шиидхэбэреэр 450 часай туршада ниитын хүдэлмэридэ хабаадуулагдаха болобо. Ушар юуб гэхэдэ, байгша оной март һарада энэ эрхэтэн Эрхүү хотодо «Тойота Камри» автомашина һогтуугаар жолоодожо ябаһан байгаа. Саарһа дансануудыень шалгахадань, тэрэ урид һогтуугаар автомашина жолоодоһоной түлөө үнэмшэлгэеэ абхуулаа гэһэн баримта элирүүлэгдэбэ. Тиигэжэ ГИБДД-эйн инспекторнууд уголовно хэрэг эрхилжэ, 200 мянган түхэриг хэмжээнэй яла тохоһон юм. Гэбэшье, зэмэлүүлэгдэһэн эрхэтэн тохогдоһон ялые яг түлэбэгүй. Тиимэһээ зэмыень хубилгажа, ниитын ажалда хабаадуулагдаха болоо. Тэрэ эрхэтэн дүрбэ һарын туршада үйлсэ гудамжануудые бог шоройһоо сэбэрлэхэ, бусад хүдэлмэри хэхээр уялгалагдаба.