Происшествия 4 июл 2017 927

​Буряад Уласай Аха аймагта үерэй аюулай онсо байдал соносхогдобо

Аха аймагта аадар, бороо ехээр орожо, Аха, Эрхүү голнуудай уһан 1,1 метрээр дээшэлжэ, аюултай байдал тогтобо.

Июлиин 4-нэй эртэ үглөөгүүр онсо байдалай талаар комиссиин суглаан үнгэргэгдэжэ, Аха аймагта үерэй аюулай онсо байдал соносхохо гэһэн шиидхэбэри абтаба гэжэ Буряад Үнэнэй мэдээсэлэй албанай дуулгана.

Аха аймагай засаг дарга Матвей Мадасов үглөөнэй 5 сагта үерэй аюулай онсо байдал соносхобо. Аха голой эхин багта бороо хоёрдохи үдэрөө орожо байна, аймагай бэшэ нютаг газарнуудта аадар болинхой.

3,5 м үндэрһөө дээшэ уһан гарахадаа, үерэй аюултай гэжэ тоологдодог. Аха, Эрхүү голнууд энэ үндэрһөө 1,1 метрээр ехэ болонхой. Тиимэһээ “Монды-Өөрлиг” гэһэн харгы уһанда абтаба. Голнуудай үерлэхэдэ, хүнүүд болон гэр байранууд хохидолдо ороогүй. Тогтоһон байдал хинагдана.

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Аха, Түнхэн аймагуудта албанай хэрэгээр үсэгэлдэр гараа гэжэ һануулнабди. Үдэшэ орой тэрэ “Холбинский” гэһэн алтанай уурхайн хүдэлмэрилэгшэдэй һуурин хүрэбэ. Мүнөө Алексей Цыденов ашагта малтамалнуудые олзоборилогшодтой зүблөө үнгэргэжэ байна.