Происшествия 8 авг 2017 1018

​Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал дахинаа соносхогдобо

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй августын 7-ой тогтоолоор, улас дотор түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдобо.

Баргажан болон Байгал шадарай аймагуудай дархан газарнуудта ехэ ойн түймэр гаража, тэрэнэй саралгада хүнүүдые олоор хабаадуулха хэрэгтэ туһа хүргыт гэжэ Буряад Уласай Ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Мартынов үсэгэлдэр үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда хэлэбэ.

- Баргажанай болон Байгал шадарай аймагуудай дархан газарнуудта гараһан түймэр саралгада МИ-8 түхэлэй вертолёт хэрэгтэй, - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Ойн ажахын агентствын августын 8-най мэдээсэлээр, Буряад Уласта Баргажан, Бэшүүр, Загарай, Ивалга, Кабанск, Хурумхаан, Байгал шадарай, Хойто-Байгалай, Сэлэнгэ аймагуудта 20 ойн түймэрнүүд гаранхай. Тэдэнэй 18 га талмайда гараһан 7-ниинь тогтоогдоһон байна. Үбэр Байгалай дархан газарта 7 га талмайда гараһан түймэр унтараагдажа, үшөө 160 га газарта түймэр соробхилһоор.

Байгал шадарай аймагта 500 га талмайда гараһан түймэр унтараалгада 39 ойн харуулшад , “Үбэр Байгалай авиационно ойн харуулай” түймэр сарагшад-парашютистнар болон “Авиа ойн харуулай” хүдэлмэрилэгшэд - хамта 86 хүн, 50-һаа дээшэ ой ашаглагшад хабаадана. Түймэр саралгын 16 техникэ, МИ-8 түхэлэй вертолёт хэрэглэгдэнэ.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласай Бэшүүр, Загарай, Ивалга, Кабанск, Хурумхаан, Байгал шадарай, Тарбагатай, Хори аймагуудта 130 талмайда гараһан 13 ойн түймэрнүүд унтараагдаһан байна.

Буряад Уласта түймэр унтараалгада бүхыдөө 799 хүн хабаадана. Түймэр сарадаг 126 техникэ, холо оршодог, түймэр хүрэтэр харгыгүй газарнуудта хүнүүдые болон уһа зөөлгэдэ МИ-8 түхэлэй хоёр вертолёт, БЕ-200 түхэлэй самолёт ашаглагдана. Мүнөөдэрһөө үшөө нэгэ иимэ самолёт түймэр саралгада хэрэглэгдэжэ эхилхэ.

Буряад Уласай хойто аймагуудта 1 га тухай талмайда гараһан түймэр соробхилно.

Буряад Уласай газар дайдада түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой.

Онсо байдалай үедэ ойдо орохо хоригдоно. Энэ дүримдэ хайша хэрэгээр хандабал, хүнүүд 4 мянганһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 20 000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.