Происшествия 19 янв 2018 975

​Гурбан хүн Улаан-Үдын һургуулида һүйд хэбэ гэһэн мэдээсэл Пётр Мордовской буруушааба

Буряад Уласай Засагай газарта Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида болоһон ушараар олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзалга эмхидхэгдэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдал сахиха талаар орлогшо Пётр Мордовской һургуулида гурбан хүн шурган ороо гэһэн мэдээсэл буруушааба. Һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан эдир хүбүүн шархатаһан зургаан хүнүүдтэй хамта больницада оронхой.

«Гурбан хүн һургуулида шурган орожо, һүйд хэбэ гэһэн мэдээсэл буруу. Гансал хүн байгаа. Галай бэлээр аһаха шэнгэн зүйл хүбүүн һургуулида абажа ороод, ород хэлэн болон уран зохёолой хэшээлэй кабинедэй үүдэ нээжэ шэдэһэн байна. Түймэрэй носоһоор, үхибүүдэй классһаа гараха гэхэдэнь, тэрэ хүбүүн һүхөөр далайжа, шабинарые шархатуулаа. Тэрэ өөрыгөөшье хадхажа, сонхоор дэбхэржэ, хүлөө гэмэлтээ. Энэ гэнэ усалда ондоо хабаадагшад тухай мэдээсэл үгы», - гэжэ Пётр Мордовской тодорхойлбо.

Шархатажа хүндэ байдалда байһан хоёр хүнүүдтэ операци хэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Вероника Скворцовагай даабаряар Санкт-Петербург хотоһоо эмшэдэй бригада Улаан-Үдын эмшэдтэ туһа хүргэхэ гэжэ ерэхэдээ болохо. Һургуулиин эмшэд түгшүүрилтэй байдалда гэмтэһэн хүнүүдтэ туһа хүргэһэн байна.

Үглөөдэр, январиин 20-до, Буряад Уласай Толгойлогшо хараалагдаагүй тусгар зүблөө үнгэргэхэ. Алексей Цыденов болоһон ушар хиналта дороо абажа, Монгол гүрэнһөө яаралтайгаар гараба. Уласай хүтэлбэрилэгшэ олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хуралдаанда Монгол гаранхай гэжэ һануулнабди.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжаповай хэлэһээр, больницада ороһон хүнүүдтэ эмшэлэлгын туһа хүргэгдэнэ. Тиихэдэ Улаан-Үдын болбосоролой хүтэлбэриин болон аюулта байдалай эмнэлгын түбэй психологууд шархатаһан болон аюулта үйлэ хэрэг нюдөөрөө хараһан 17 хүнүүдтэ туһа хүргэнэ.

«Һургуулида мүрдэлгын бүлэг ажал ябуулна. Ородой Холбоото Уласай Буряадтахи мүрдэлгын хорооной, Буряадай прокуратурын хүтэлбэрилэгшэд, Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, хотын хороогой хүтэлбэрилэгшэд һургуулида ажал ябуулна, тэдэнэй тоодо Аюулгүй байдалай талаар федеральна албан. Тиихэдэ сэрэгэй гарнизон, сэрэгэй сагдаанар болоһон гэнэ усалда түргэн бушуу ерэжэ, туһа хүргөө», - гэжэ Пётр Мордовской хэлэбэ.

Улаан-Үдэ хотын Октябрьска хороогой засаг дарга Андрей Сухоруковай хэлэһээр, 5 дугаар һургуули холо оршодог хотын һургуулинуудай нэгэн юм.

- Октябрьска хороогой дэбисхэртэ 22 һургуули бии. Сосновый Бор һууринда оршодог тус һургуули холо оршодог һургуулинуудай нэгэн юм. Һургуулинуудта хэр зэргэ ажал ябуулагданаб гэжэ анхаралтай адаглажа байдагбди. Энэ һургуули муу гэхээр бэшэ. Өөрын һайн ёһо заншалнуудтай юм. Би энээниие һайн мэдэнэб. Юундэб гэхэдэ, сэрэгэй гарнизондо алба гарааб, 20 жэлэй туршада Сосновый Бор һууринда ажаһуугааб, үхибүүдни эндэ һураа. 5 дугаар һургуулида хүдэлһэн захирал болон багшанарые мэдэхэб. Мүнөө бүхы һургуулинууд болон болбосоролой эмхинүүдэй харууһалга шангадхагдаа, эндэ болоһон ушар хинагдана, - гэжэ Андрей Сухоруков хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай Буряадтахи таһагай сайд Олег Кудинов Сосновый Бор һууринда ажалладаг участогой сагдаа болон хуулиин наһа гүйсөөгүй үхибүүдэй талаар комиссиин ажаябуулгаар албанай шалгалта үнгэргэхэ тухай даалгаба. 5 дугаар һургуули амаралтын үдэрнүүдтэ сэбэрлэгдэжэ, январиин 22-то һуралсал үргэлжэлүүлэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

Аюулта ушар болоһон тухай дохёо ороһон сагһаа хойшо Буряад уласай ниислэл хото Улаан-Үдын болон бүхы аймагуудай һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон болбосоролой бусад эмхинүүдые харууһалха талаар хэмжээ ябуулганууд шангадхагдажа, орохые зүбшөөхэ гурим байгуулагдаһан байна. Аюулгүй байдал сахиха талаар харууһалалгын албануудай хүдэлмэрилэгшэд болон багшанарта заабари үгтэнэ. Мүнөөдэр Улаан-Үдын болбосоролой хороондо энэ тохёолдоһон байдалаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ.

Улаан-Үдэдэ оршодогбүхы 58 һургуулинууудта (тэдэнэй 3-ниинь үдэшын һургуулинууд) 59 мянганһаа дээшэ һурагшад һурадаг. Хотын һургуулинуудта гэмтэ ушар тухай дуулгаха дохёо тодхогдонхой. Тиихэдэ түймэрэй гарахагүйн талаар гүрэнэй албанай эрилтэнүүдтэ тааруулан зарим һургуулинуудта турникедүүд бии. Үдэртөө һургуули бүхэндэ вахтёрнууд хүдэлдэг, һүниндөө – харуулшад. Зарим һургуулинуудые харуулай хубиин эмхинүүд харууһалдаг.  

Анна Огороднигой гэрэл зураг