Происшествия 28 июн 2018 1978

​​Буряад Уласта ойн түймэрнүүд сарагдана

Гэрэл зураг pixeby.com

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай дэбисхэртэ, Хурамхаан болон Хойто Байгалай аймагуудта 3 ойн түймэр сарахын ажал хэгдээ.

Байгша оной июниин 28-най 0.00 сагай байдалаар, Хурамхаан аймагта 1 га талмай дээрэхи гал сарагдаа. Июниин 26-да, Хойто Байгалай аймагта 1,5 га талмайда эхилһэн түймэр унтараагдаба. Тус аймагта июниин 27-до, 1 га талмайда гал һүжэрбэ.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада түймэр саралгын ажалда 30 ойн харуулшадай, Үбэр Байгалай авиа ойн харуулай түймэр-сарагшадай, парашютистнарай хүсэн хэрэглэгдээ. Ойн түймэр саралгада 4 техникэ хэрэглэгдэнэ.

Буряад уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой. Энэ үедэ ойдо орохо, түүдэг носоохо, хагда, бог шорой галдаха хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр; харюусалгата нюурнууд – 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.