Происшествия 29 июн 2018 1777

​Буряад Уласай дэбисхэртэ ойн 3 түймэр сарагдаа

Гэрэл зураг pixebay.com

Байгша оной июниин 29-нэй байдалаар, Буряад Уласай дэбисхэртэ ойн 2 түймэр сарагдана.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Зэдэ, Хойто Байгал аймагуудта ойн 3 түймэр сарагдаа.

Ойн түймэр саралгада Үбэр Байгалай авиа ойн харуулай парашютистнар-түймэршэд, ойн харуулшад суг хамта 60 хүн ажаллаба. Ойн түймэр саралгада 8 техникэ хэрэглэгдээ.

Мүнөөдэрэй тоо баримтаар, Буряад Уласта энэ жэл 23,7 га талмайда ойн 305 түймэр һүжэрһэн байна. Үнгэрһэн жэлэй тоо баримтатай зэргэсүүлхэдэ, 222 мянган га талмайда ойн 484 түймэр тараа.

Буряад Уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюулай онсо байдал соносхогдонхой.

Түймэрэй аюултай хаһын онсо байдалай журам эбдэһэн эрхэтэд 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр, харюусалгата нюурнууд 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическэ нюурнууд - 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо. Түймэрэй һүжэрһэн ушар тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгаха хэрэгтэй.