Происшествия 2 июл 2018 1882

​​Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласта 30 га талмай газарта түймэр һүжэрбэ

гэрэл зураг pixeby.com

Үнгэрһэн үдэр уласай дэбисхэртэ Зэдэ, Байгал шадар, Хойто Байгал аймагуудта болон Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэндэ 9 түймэр саралгын ажал ябуулагдаа. Хойто Байгалай аймагай дэбисхэртэ олон түймэрнүүд  залинта аадарһаа боложо эхилһэн байна. Тэндэ ойн харуулшад 6 түймэр сарахын ажал ябуулнад.

Байгша оной июлиин 1-нэй 0.00 сагай байдалаар, 5 түймэрэй 9-ниинь ойн харуулшадаар сарагдаа. Мүн тиихэдэ, Хойто Байгалай аймагта 3 түймэр, Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэндэ – 1 түймэр һүжэрэнхэй. 

Үнгэрһэн үдэрэй туршада 30 га талмайда түймэр һүжэрбэ. Бүхыдөө түймэр саралгада 90 хүн хүдэлөө, ойн түймэршэдэй 25 техникэ хэрэглэгдээ.

Улаан-Үдэ хото болон уласай түбэй дэбисхэрэй тэнгэри бүрхөөһэн утаан хүршэ можонуудһаа – Эрхүү болон Красноярск хизаарһаа татагдаа гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, ажаһуугшад 4 мянгаһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 20 000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.