Происшествия 5 июл 2018 1645

​​Буряад Уласай дэбисхэрые утаан бүрхөөбэ

Буряад уласай дэбисхэр Ородой Уласай хүршэ можонуудай ойн түймэрэй утаагаар бүрхөөгдэбэ. Федеральна авиа ойн харуулай мэдээсэлээр, Саха Яхадай уласай дэбисхэртэ хэсүү байдал тогтонхой. Байгша оной июлиин 4-нэй мэдээсэлээр, 460 мянган га талмайда түймэр һүжэрөөд аһаа. Красноярск хизаарай дэбисхэртэ 220 мянган га талмай дүрэбэ. Мүн, Эрхүү можодо 68,8 мянган га талмайда түймэр һүжэрөө.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада, улас дотор Хойто Байгалай, Тарбагатай аймагуудай болон Үбэр Байгалай үндэһэтэнэй хүреэлэндэ суг хамта 46 га талмайда 4 түймэр саралгын ажалнууд ябуулагдаа.

Мүнөөдэртөө, 0.00 сагай байдалаар, Хойто Байгалай аймагта 2 түймэр унтараагдаба. Үглөөнэй 8 сагта, Тарбагатай аймагта түймэр сарагдаа. Саралгын ажалнууд үргэлжэлүүлэгдэнэ. Үбэр Байгалай үндэһэтэнэй хүреэлэндэ ойн түймэр һүжэрһэн зандаа.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада, ойн харуулай, Үбэр Байгалай авиа ойн харуулай, федеральна авиа ойн харуулай мэргэжэлтэд суг хамтадаа 120 хүн түймэр саралгада ажаллаа. Ойн түймэр саралгын 11 техникэ хэрэглэгдэбэ.

Түймэрэй аюултай хаһын онсо гуримай дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр; харюусалгата нюурнууд – 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.

гэрэл зураг pixeby.сom