Происшествия 10 июл 2018 1578

​Байгал шадарай аймагта түймэр сарагдана

Байгша оной июлиин 10-най 0.00 сагай байдалаар, Байгал шадарай аймагта ойн 1 түймэр сарагдана. Түймэр 2 га талмайда һүжэрөө гээд тэмдэглэлтэй. Ойн харуулай 24 хүн энэ аюул сараха хэрэгтэ ажаллана. Ойн түймэрэй 5 техникэ хэрэглэгдэнэ. Хайша хэрэгһээ дулдыдажа, түймэр һүжэрөөд абаа.

Түймэрэй аюултай хаһын эхинһээ ойн 319 түймэрнүүд дансада абтаба. Тэрэ 23,8 мянган га талмайда түймэр һүжэрһэн байна. Үнгэрһэн жэлэй туршада энэ үдэрэй байдалаар, 265 мянган га талмайда ойн 537 түймэрнүүд һүжэрөө гээд дансада абтанхай. Буряад улас дотор түймэрэй аюулай 1-2-дохи шата байгуулагдаа.

Буряад уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой. Аюултай хаһын онсо гурим эбдэбэл, эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр; харюусалгата нюурнууд – 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.

Гэрэл зураг pixeby.com