Происшествия 24 апр 2019 1451

​Усалай хойшолон усадхагдаһаар

Сена мүрэнэй эрье дээрэхи Нотр-Дам-де-Пари гэжэ агууехэ хүшөөгэй шатаһан ушараар дэлхэйн арад түмэнэй шаналһаар байтар, Үбэр Байгалай хизаарһаа сошордомо мэдээсэл дуулдаба. Гал уhанай усалда хүршэнэрнай яахадаа ороно гээшэб? Үнгэрһэн жэлэй зун үерһөө боложо, тэндэхи улад нилээд хохидоо бэлэй. Тэрэ “шархын” гүйсэд эдэгээгүй байтар, түймэр һүжэржэ, туйлай ехэ гасалан асарба бшуу.

Талын түймэрэй түр зуура тарашаһан тухай, гэр байрагүй үлэшэһэн уладай уйдхартай табисуур тушаа шэнэ-шэнэ мэдээ Буряадай ажаһуугшад анхаралтайгаар адаглаа. Теэд тиигэнгүй яахаб? Иимэ байдал хаанашье тохёолдоходоо болохо ха юм. Адуу малһаа байха хүн зоншье амидыгаар шатан алдаа гээд дуулдана бшуу. 

Шатаһанай шалтагаан

Үбэр Байгалай үргэн дэлюун тала дайдада нюдэ сабшаха зуура түймэр юундэ дэлгэрээб гэжэ өөрынгөө һанамжа юрын зон, эрдэмтэдшье тунхаглана. Бидэ ажахыгаа буруугаар ябуулнабди, бэлшээриин малай үсөөн тула иимэ ехэ газарта түймэр тараа гээд, Клим Цыренов фейсбук хуудаһанда бэшэбэ. Энэ һанамжыень Буряадай эрдэмтэн Һасаранай Булад зүбшөөгөөд, иигэжэ нэмэнэ: «Үбдэгэй тухай үбһэн үбэлжөөд, хагдан болошоно. Тала бүрхөөмэ малтай һаа, иимэ үзэгдэл тохёолдобошье, тодхор ехээр асархагүй һэн».

Гэхэтэй хамта, Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Андрей Гурулёв хэдэн тээ нэгэмүһэн түймэрэй носоһониинь һэжэг түрүүлнэ гэжэ chita.ru мэдээсэлэй албанда хэлэһэн байна. Тиихэдээ Оловяннын аймагта түймэрэй боложо байхада, бүри зорюута дэбэргэжэ ябаһан зон байгаа гэжэ тэмдэглэнэ. Юундэ тиигээ гээшэб? Энэ асуудалда үндэр тушаалтан харюу үгэхэ, уридшалһан тобшолол хэхэ аргагүй ха.

Теэдшье олонхи түймэрнүүд хүнэйл зэмээр хэгдэнэ. Юундэб гэхэдэ, нютаг һууринуудһаа холо бэшэ һүжэрнэ ха юм. Ой тайгын оёорто түймэрэй болохонь тон хоморой гээд, социальна сүлжээндэ олониитэ һанамжална. Гэбэшье ойн соорхойдо шэлэй түгдэрхэй үнөөхил хүн орхёод гарашабалнь, тэрээнһээ гал аһажа магадгүй. Тиимэһээ хүбшэ ой руу ошоһон улад өөрынгөө хойноһоо заатагүй сэбэрлээд, бог шоройгоо абаад гараха хэрэгтэй гээд һануулая!

Туһаламжа үзүүлхын тулада 

Иимэ уйдхартай байдалые яагаад хажууһаа хараад һуухабибди? Эгээл тиимэһээ туһалая гэһэн уряа Байгалай һайн дуратанай корпус соносхоод, хохидоһон зондо эдеэ хоол, хубсаһа хунар гэхэ мэтэһээ эхилээд, бусад хэрэгтэй юумэ суглуулжа эхилээ. Буряадай ажаһуугшад арга шадалаараа туһаламжа үзүүлжэ байнхай. Тус эмхиие ударидадаг Солбон Санжиев түрүүтэй бүлэг эдэбхитэн түрүүшын парти юумэнүүдые абаад, Үбэр Байгалай хизаар руу ошонхой. Хойноһоонь хоёр удаа бараан эльгээгдээд байна. Юун ехэ дуталданаб гэхэдэ, түргөөр муудашадаггүй хоол хүнэһэн, консервэнүүд, үхибүүдэй эдеэн, эмүүд, дулаан хубсаһан, унтариин хэрэгсэл, дотор хубсаһан, нэгэ удаа хэрэглэхэ амһарта болон бусад. Туһаламжа үзүүлхэ хүсэлтэйшүүл иимэ хаягаар хандажа болоно:

Улаан-Үдэ, 1905 оной Хубисхалай гудамжа, 56, АНО «Добровольческий корпус Байкала».

Холбоо бариха утаһан: 89025630304 - Солбон Санжиев

Иимэ реквизидээр мүнгэ эльгээжэ болоно:

АНО ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС БАЙКАЛА»

ИНН 0326542520 КПП 032601001 ОГРН 1150327014188

Р/СЧ 40703810209160000223 В БУРЯТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8601 ПАО СБЕРБАНК

К/СЧ 30101810400000000604

БИК 048142604

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА