Происшествия 24 апр 2019 1874

​Агада аюултай тэмсэнэ

Апрелиин 19-дэ Сүүгэлэй дасан хуралда ошооб. Гороо хэхэдэмни, буряад дэгэлэйм хормой хиидэшэхөөр һалхилаа һэн.

Дулдаргын Ацуула хүндыдэ мал харадаг танил хүнтэй утаһаар залгахадамни, иигэжэ хэлээ: «Түймэр арайхан гэжэ усадхаабди. Нэгэ тээнь унтараагаад байхада, нүгөө тээһээнь гал ерэнэ. Туһа эрижэ хонходообди. Үбһэмнай шатаа, малаа арайлгэжэ үрдижэ, туужа гаргаабди».

Ага тойрогто 4 газарта түймэртэй тэмсэжэ байна гээд, апрелиин 21-дэ мэдэгдээ. Түймэр саралгада 130 гаран хүн хабаадана, түймэртэй тэмсэдэг 30-аад техникэ хүдэлнэ гээд хэлэгдээ.

Дэлбэрхэй, Тугшан, Занта, Сагаан-Шулуутай, Хүһөөшэ, Урда-Ага, Хүнхэр нютагуудта түймэрһөө хохидоһон хүнүүдтэ туһаламжа үзүүлэгдэжэ байна.

Түймэртэ шатаһан нэгэ хүн Шэтэ хото түргэн туһаламжаар абаашагдаа, мүнөө аргалуулжа байна.

Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиевай ударидалга доро түймэр саралгын штаб байгуулагдаа юм. Штаб амин шухала асуудалнуудые шиидхэхэ, дайралдаһан бэрхэшээлнүүдые усадхаха, ажал хэрэг зүб тээшэнь шэглүүлхэ талаар ажал хэжэ байна.

Апрелиин 22-ой үглөөгүүр саһан орожо эхилээ, зарим нютагуудаар бороошье ороо. Энэ үдэр Ага тойрогой дэбисхэр дээрэ нэгэшье түймэр үгы гэжэ мэдээсэнэб.

Апрелиин 19-һөө ой руу орохонь хорюултай.

Автор: Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА