Происшествия 13 июн 2019 1181

​​ШАРА-УЛААНААР УРДАШОО

Закаменскын зон хотынгоо дундуур урдадаг Модон-Хүл горхонойнгоо гэнтэ шара-улаанаар урдашахада, ехээр сошоо. Баһа ямар хоро шараниинь урдажа ерэбэб гэжэ хүн бүхэн һанаагаа зобоо. Тиигэншьегүй яахаб, Зүблэлтэ засагай һандаран һалахада, гүрэн түрые эгээл хатуу була­даар хангажа байһан мантан томо Зэдын вольфрам ба молибденэй комбинадшье зогсожо, жаран жэл соо суглуулһан ами наһанда аюултай хорото шараниинь газар дайдаар таража эхилээ бэлэй.

Һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ гүрэнэй талаһаа сэ­бэрлэлгын ехэ ажал ябу­улагдабашье, һанаагаа амархаар бэшэ гэжэ энэ үйлэ бодотоор харуулба. Энэ сошордолтой аюулта ушараар июниин 9-дэ Бу­ряад Уласай Засагай газар суглаа зарлажа, зохихо хэмжээнүүдые абаха тог­тоол абаа.

Захаамин аймагай за­саг дарга Сергей Гонжи­тов: «Холтоһон» уурхайн хаагдаһан «Западная» штольниһоо дэлбэрһэн уһанһаа боложо, Модон- Хүлнай иимэ муухай жэ­бэтэйгээр урдажа эхи­лээ», - гэжэ тодорхойлоо.

Иимэ жэбэтэй уһа уухаһаа байтагай, оймо­жошье болохогүй гэжэ хүн бүхэндэ ойлгосотой юм бэзэ. Гэбэшье, ааяма энэ халуунда багашуул ямар­шье уһанда шунгахаар бэ­лэн. Тиимэһээ үхибүүдтэ шанга харууһан хэрэгтэй.

Модон-Хүл горхон Зэдэ голтой ниилэдэг. Харин Зэдэ Сэлэнгэдэ ниилэжэ, Зэдэ, Захаамин, Сэлэнгээр суглуулһан уһаяа Байгал далайда шудхана.

Гэрэл зураг: Захааминай аймаг

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ