Происшествия 3 июл 2019 927

​​Уула гэшхүүргүй, уһан хабхаггүй

Эрхүү можодо Үдэ, Ия, Бирю­са голнууд эрьеһээ халижа, 7 аймаг уһанда абтаа. Июниин 25-һаа таһалгаряагүй шахуу хура бороо адхаржа, 55 һуурин тосхо­нуудта 3500-гаад гэр байшангууд урыда ороо, тиигэжэ 10-аад мян­ган хүн, тэрэ тоодо үхибүүд бай­ха гэргүй үлөө. Гадна, Эрхүү можын Засагай газарай сайт дээрэ толилогдоһон мэдээсэлэй ёһоор, 631 хүн элдэб хэмжээгээр хохидоо. Тэдэнэй 137-иинь, тэрэ тоодо 26 үхибүүн хүйтэ абаһанһаа боложо, эмнэлгын газарнуудта оруулаг­данхай. Һүүлэй мэдээгээр, 14 хүн наһанһаа нүгшөө.

Авто-харгы дээрэхи 13 хүүргын һандарһанһаань боложо, Р255 «Сибирь» гэһэн гүрэнэй удха шанартай замай зарим хэһэгүүд хаагдаа. Гадна 4 һуурин руу харгы мүнөө болотор үгы. Зүгөөр тэндэхи зон хоол хүнэһэ, эм дом болон шухала хэрэгтэй эд ба­раагаар хангагданхай гэжэ Эрхүү мо­жын Засагай газарай түлөөлэгшэд найдуулна.

Уһанда абтаһан һуурин тосхонуудһаа 2273 хүн, тэрэ тоодо 512 үхибүүн нүүлгэгдээ. Хохидогшо­дые саг зуура байрлуулха гэжэ түхеэрэгдэһэн 40 газарайнь 13-иинь мүнөө ажалаа ябуулжа эхилээд бай­на. Тэндэнь 636 хүн оруулагданхай, бүхыдөө 13120 хүниие багтааха саг зуурын байранууд бэлдэгдэнхэй гээд, Засагай газарай түлөөлэгшэд мэдээсэнэ.

Хохидогшодые хоол хүнэһөөр болон шухала хэрэгтэй эд бараа­гаар хангаха асуудал гүйсэд ши­идхэгдэнхэй, ууха уһан хүрэхысэ нөөсэлэгдэнхэй. Росрезервын жа- саһаа уһанай онгосонууд, майха­нууд, хүнжэлнүүд болон Ородой Элүүрые хамгаалгын яаманай шу­гамаар үгтэһэн эм дом – ниитэдээ 30 гаран тоннын эд бараан Онсо байдалай яаманай Ил-76 онгосоор асарагдаа.

Гадна Түбэй сэрэгэй тойрогой хүсөөр Тулун хотодо хилээмэнэй нүүдэл завод хүдэлжэ эхилбэ. Үдэрэй 3 тонно хилээмэ болгохо шадалтай тус заводто 13 сэрэгшэд хүдэлжэ, үерһөө хохидоһон зондо миинтэ­эр талханай зүйлнүүдые тараана. Эрхүү можын Хүдөө ажахын яа­ман уһанда абтаһан газар дэбисхэрнүүдые бүридхэжэ байнхай. Тии­гэжэ Тайшет, Доодо-Үдэ, Тулун, Чуна, Зима аймагуудта 43 хүдөө ажахын үйлэдбэри эрхилдэг эмхинүүд урыда дайруулаа. 540 толгой эбэртэ бодо мал, 109 толгой гахай, 52 толгой аду­ун хохидоо.

Дурдагдагша аймагуудта 3655 гектар орооһото ургамал, 25 гек­тар хартаабха, 272 гектар сабша­лан уһан доро ороо, мүн тиихэдэ хадагаламжада байһан 767 тонно орооһон, 120 орёолто үбһэн норо­жо, хэрэгээ буураа. Хүдөө ажахы­да ушаруулагдаһан гарза мүнөө дээрээ хүсэд тодорхойлогдоодүй гээд, яаманай мэргэжэлтэд тэмдэ­глэнэ.

Гэхэ зуура Эрхүү мо­жодо болоһон үерэй хой­шолонгуудые усадхаха хэрэгтэ Ородой Холбоо­то Улас 662 сая түхэриг һомолоо. Үшөө 318 сая түхэриг можын мүнгэн санһаа гаргашалагдаха.

Июниин 29-эй һүни Братск хотын аэропортдо Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин онсо байдалай та­лаар зүблөө үнгэргэхэдөө, хохидог­шодто дары түргэн мүнгэ тараажа эхилхэ тухай даабари Сергей Лев­ченкэдэ үгөө. Тиигэжэ урыда оро­жо нүгшэһэн хүнэй гэр бүлэдэ 1 сая түхэриг дамжуулагдаха юм ха. Гад­на алибаа хэмжээгээр гэмэлтэһэн хүнүүдтэ 200 мянганһаа 400 мян­ган түхэриг хүрэтэр түлбэри хэг­дэхэ. Мүн гэр байрагүй болоһон бүлэнүүдэй гэшүүн бүхэндэ 100-100 мянган түхэриг түлэгдэхэ гэжэ Оро­дой Холбоото Уласай Засагай газа­рай Түрүүлэгшын захиралта соо хэлэгдэнэ.

Үерһөө хохидоһон аймагуудай үхибүүдые зунай элүүржүүлгын лагерьнуудта, тэрэ тоодо гүрэнэй ондоо можо нютагууд руу эльгээ­хэ тухай даабари Владимир Путин гүрэнэй засагай зургаануудта үгөө.

- Сибириин зун богони, ойлгоошьегүй байтарнай, үбэл ерэшэ­хэ. Уһанай хэмжээн буугаадүйшье һаань, үерэй хойшолонгуудые усадхаха талаар мүнөөнһөө ажал ябуулжа эхилхэ хэрэгтэй. Хүйтэн болошоһон хойнонь зон майхан соо байжа байха ёһогүй. Мүн хүүгэд саг болзор соогоо, сентябриин 1-дэ һургуулидаа ябажа эхилхэ зэргэтэй, - гэжэ Владимир Путин зорилго та­бихадаа, һургуулинуудые, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, эмнэлгын газарну­удые, харгы зам, хэлхеэ холбооной, элшэ хүсэнэй объектнүүдые, гэр байрануудые заһабарилха, һэльбэн шэнэлхэ талаар ажал энэ дороо эхил­хэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ.

Эрхүү можодо болоһон үерэй хой­шолонгуудые усадхалсаха зорилготойгоор Буряад ороной ниитын ажал ябуулагшад һайн дураараа ошонхой гэжэ тэмдэглэе.

 ircity.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба