Происшествия 1 авг 2019 933

​​Түргэн туһаламжа үзүүлэгдэнэ

Үерэй гай усал тухай саг соонь мэдээсэжэ, хүн зоной аюулда ороболнь, түргэн туһаламжа үзүүлхэ гэһэн шанга даабари Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мор­довской аймагуудай засаг дарганарта болон ула­сай эмхи зургаануудта үгэһэн байна.

Буряад Уласай Тол­гойлогшын дэргэдэхи Аюулгүйе хамгаалал­гын комиссиин сугла­ан Пётр Мордовскойн хүтэлбэри доро июлиин 29-дэ үнгэрөө. Энэ ехэ суглаанда һүүлэй үедэ адхарһан аадарай хойшо­лонгууд болон абтаһан хэмжээнүүд тухай Ка­банска, Захаамин, Тарба­гатай, Түнхэн, Зэдэ, Сэ­лэнгэ аймагуудай засаг дарганар мэдээсээ.

Хэдэн үдэр таһалгаряагүй орожо байһан бороо хура олоной һанаа зобооно. Тиибэшье, эдэ аймагуудай засаг зур­гаануудта бүхы хэрэг­тэй арга боломжонууд гүйсэдөөр хэгдээ, хэн нэ­гэнэйнь хохидолдо оро­болнь, ямар туһаламжа дары үзүүлэгдэхэб гэжэ хүсэд дүүрэнээр хараа­лагдаа гэжэ элидхээ.

Үерэй хэмжээн үргэн лэ

Зэдын аймагта онсо байдал соносхогдоо. Зэдэ, Алцаг, Армаг голнуудай уһан ехэ халижа гараад байна. Тиимэһээ аймаг хоорондын харгынууд зургаан тээ хаагданхай. Тэрээгүүр хүдэлжэ бай­гаа абаралгын албанууд шабарта шаагдашаһан 5 машина уһанһаа гар­гаа. Зарим харгынуудаар гансал томо машинанууд гарана, баганууд яг тог­тошоно. Ёнхор һуурин руу гансал ашаанай томо машинанууд ошохоор, бэшэнь Наушкигаар той­рон хүрэхэ аргатай. Дээ­дэ Тори руу мүн лэ томо унаа ябаха шадалтай. Армаг, Алцаг һууринууд руу хүнгэн машинану­уд ошожо биранагүй. Тохой руу харгы баһал уһанда абтаад байна. За­хаамин руу гол харгын 150 метрынь уһан доро. Тэндэ харгын аюулгүй байдал сахилгын албан үдэр һүнигүй хүдэлнэ. Тохойһоо 12 хүн онгосо­ор хүршэ Оёор һуурин руу асарагдаа. Зэдэ голой халиһанһаа, Ёнхор, Бо­оцо болон Цагаан-Усун һууринууд ехэ газар­тай холбоогүй үлэшөө. Тиимэһээ абарагшад аэромобильнуудаар эдеэ хоол, эм дом хүргөө. Бай­дал хиналта доро гээд, абарагшад дуулгана. Онсо байдал усадхахын тула нөөсэ жасаһаа мүнгэ һомолхобди гээд, Буряа­дай Толгойлогшо Алек­сей Цыденов социальна холбоон соо иигэжэ хан­даба: «Хүндэтэ нютагаар­хид! Зэдэ голной эрьеһээ халижа, заха холын За­хааминай, Зэдын аймага­архимнай хүндэ байдал­да оронхой, харгынууд забһарнуудтаа уһан доро, ябахын аргагүй боло­од байна. Захааминай Үлэгшэн, Санагада уһан дүтэлөөд байна. Сэлэн­гын доторой харгыну­уд уһанда абтахаар аю­ултай. Онсо байдалда бүхы албанууд һэргэг хүдэлнэ. Холбоогүй үлэнхэй һууринуудай ажаһуугшадые ажами­даралда тон хэрэгтэй зүйлнүүдээр хангалга ябуулагдана. Засагай га­зар бүхы зургаануудтаяа нягта хүдэлнэ. Хүндэтэ нютагаархид! Аюулгүй байдал сахилгын дүрим баримталжа, абарагша­дай мэдээ дары абажа, бэеэ гамныт даа!»

Вконтакте/Аноним Джида сүлжээнһээ гэрэл зураг абтаба

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан