Власть 22 сен 2016 1044

​Бурятские парламентарии выбрали председателя Счетной палаты РБ

На очередной сессии Народного Хурала Бурятии сегодня, 22 сентября, депутаты выбирали председателя Счетной палаты республики. Большинством голосов на эту должность переизбрали действующего председателя Евгения Пегасова, полномочия которого истекают 1 ноября, сообщает ИА Буряад Yнэн.

В ходе тайного голосования парламентарии проголосовали за переизбрание Евгения Пегасова: 52 голоса «за» и лишь один «против».

Как подчеркнул Владимир Павлов, вице-спикер Хурала, за время своей работы он выстроил отношения с Комитетами Народного Хурала, с правительством РБ.

Напомним, что на основании статьи 86 Конституции РБ, статьи 25 Закона РБ «О Народном Хурале Республики Бурятия», статьи 5 Закона РБ «О Счетной палате Республики Бурятия», статей 73, 124, 125, 126 Регламента Народного Хурала Председатель Счетной палаты Республики Бурятия назначается на должность Народным Хуралом Республики Бурятия.

Председатель Счетной палаты назначается на должность и освобождается от должности большинством голосов от числа избранных депутатов Народного Хурала тайным голосованием с использованием бюллетеней.

Назначается он сроком на шесть лет.

Тоололгын танхимай түрүүлэгшээр Евгений Пегасов дахинаа баталагдаба

Энэ үдэр ниислэлдэмнай үнгэржэ байгаа уласай Арадай Хуралай сессии дээрэ һунгамалнууд Буряад Уласай Тоололгын танхимай даргаар хоёрдохи болзортонь Евгений Пегасовые томилбо.

Нюусаар дуугаа үгэлгэдэ хабаадаһан 52 һунгамал тэрэнэй түлөө дуугаа үгэбэ, харин нэгэ хүн арсаа, дуугаа үгэлгын нэгэ бюллетень хуулиин хүсэгүй гээд мэдэрэгдээ. Евгений Пегасов тухай депутадуудта хөөрэхэдөө, Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов тэрэниие магтаба: һүүлэй жэлнүүдтэ Тоололгын танхим яһала ехэ мүнгэ олон-олон шалгалтануудай үедэ хинн шалгажа, буруугаар хэрэглэгдэһэн горитой ехэ мүнгэ уласай бюджедтэ бусаажа шадаа.

Гадна, энэл Тоололгын танхимай аудиторнуудаар Валентина Федосова Владимир Поломошнов хоёрые мүн лэ һунгамалнууд тушалнуудтань баталһан байна. Тиихэдээ тушаалнуудта дахинаа баталгдаһан эдэ шалгагшадые ехэ хурса, һонор, мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ тон тааруу мэргэжэлтэд гээжэ тэмдэглэгдээ.

Фото sp03.ru