Главная / Новости /Общество / Баатар хүбүүдэй эхэ, арадай ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ

Баатар хүбүүдэй эхэ, арадай ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ

01-09-2016

Хангай ехэ Саяан уулын мундаргануудай хормойдохи түхэреэн ехэТүнхэнэй арюухан Аршаан нютагта “Аршаан-Булаг” ансамбль эмхидхэжэ, гуа сэсэн хатан Дарима Санжиевна Галсанова урагшатайгаар хүтэлбэрилдэг.

Хадата Захааминай Далахай нютагта 1955 ондо түрэһэн Дарима Санжиевна Мэлэ-Бортын һургуули дүүргээд, 1972 ондо Буряадай соёл-гэгээрэлэй һургуулида орожо, эрхим оюутаниинь гэжэ тодороо бэлэй. Залуу оюутанай мүшэн мэтэ залитай хаһа түргэн үнгэржэ, Мэлэ нютагтаа ерэжэ, 1992 он болотор амжалта түгэс ажаллаа. Удаань Түнхэнэй аймагай Галбын дунда һургуулида амжалтатай хүдэлөө.

1994 онһоо мүнөө болотор Аршаанай дунда һургуулида таһалгаряагүй хүдэлнэ. Һургуулиингаа талаан бэлигтэй хүүгэдые, Аршаанайнгаа ехэшүүлые суглуулжа, “Аршаан- Булаг” гэжэ ансамбль байгуулаад, хори гаран жэлдэ урагшатайгаар хүтэлбэрилнэ. 2012 ондо Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэжэ нэрэ солотой болоһон, удаань “Ажалай ветеран” медаляар шагнагдаһан Дарима Санжиевна Галсановагай хүтэлбэрилдэг “Аршаан-Булаг” ансамбль “Арадай” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө. Бүмбэрсэг дэлхэйе тойроод, ирагуу дуунуудаараа, солгёон хатарнуудаараа, наада зугаагаараа буурал эхэ Буряадаа суурхуулжа ябаһан ансамбль үндэр нэрэдэ хүртэхөөрөөл хүртэһэн, үнэхөөрөөл арадай коллектив ха юм даа.

Захааминай басагад уран бэрхэ гэжэ зүб лэ хэлсэдэг хаш. Дарима Санжиевна ансамблиингаа гэшүүдтэ уран наринаар хубсаһа хунарыень өөрөө урлажа, оёод лэ байдаг. Тиихэдээ элдэбын модельер, оёдолшон гэхэ мэтын мэргэжэлтэдые хүлһэлэнгүй, мүнгэ сангаяа гамнажа, гастрольнуудайнгаашье гаргашые хаадаг юм.

Ашата багшын дэмбэрэлтэ ажал амжалтатайгаар ябуулһанай түлөө Дарима Санжиевна Оросой Холбоото Уласай юрэнхы эрдэмэй хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэнхэй. Теэд эгээл ехэ шагналынь, омогорхолынь гэхэдэ, Дарима Санжиевнагай эрхимэй эрхим шабинар: Екатерина Сажина, Светлана Улзытуева, Туяна Хапхаранова, Валентин Цыденов, Виталий Укоев, Валерий Андыков гээд лэ багшынгаа нангин хэрэгые үргэлжэлүүлһэн шабинарынь олон даа.

Бишье баһа ашата багшын шабинарые ирагуу шүлэгүүдэйнгээ уран үгэнүүдээр магтадагби:

Аялгынгаа хүгжэм бариһан,

Аляахан дангинануудтнай,

Тоолошогүй олон шабинартнай

Тоонто нютагаа суурхуулна.

Һургаһан һайхан багша,

Һураад гараһан эрдэмтэд,

Буряад арадай нэрэ солотон -

Байгал далайн эзэд ябанабди.

Бэлигтэй шабинарынь Уласхоорондын “Корни-2006” гэһэн фестивальда лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, багшынгаа сэдьхэлые баярлуулаа. Тэнгэриин Улас гэгдэһэн Хитадта “Харбин-13” гэһэн фестивальда солото шабинарынь баһал лауреат боложо, багшынгаа сэдьхэлые бүри дэбэргээ даа. Эдэ Уласхоорондын урилдаануудһаа гадуур Дарима Санжиевнагай өөрөөшье болон ансамблиинь абаһан олон тоото грамота, дипломуудынь, баярай бэшэг тэмдэгүүдынь тоолобол, сониной хуудаһанһаа байтагай, ном болохо байха. Ганса соёлой, багшын ажалда Дарима Санжиевна бүхы һаналаа, талаан бэлигээ, шадабарияа зорюулаад ябадаг бэшэ ааб даа. Буряад эхэнэрэй эгээл ехэ үүргые нарин нягтаар дүүргэжэ, Дарима Санжиевна түрэл арадайнгаа нангин гурим заншал сахижа, уг гарбалаа үргэлжэлүүлжэ, бултанай баяр баясхалантай ябахые – Баясхалан; уг удамаа үй түмэнөөр үдэхыень заяаһан – Түмэн; ошор эрдэнеэр ошото замаа отолон ябахаарнь – Ошор гэһэн гурбан эрдэни хүбүүдээ хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргэжэ, эрдэмдэ һургажа, мэргэжэл олгожо, ажабайдалай үргэн харгыда гаргаа.

Гурбан баатар хүбүүдэй хүндэтэ эжы, ашата багша, “Аршаан - Булагай” шударгы хүтэлбэрилэгшэ хүндэтэ Дарима Санжиевнада, гэр бүлэдэнь, ансамбльдань, шабинартань барагдашагүй баяр баясхалан хүргөөд, түрэл “Буряад үнэнэйнгөө” дэмжэлгээр Буряад оронойнгоо “Гуа сэсэн хатан” гэжэ алдаршажа ябыт даа гэжэ гүн сагаан сэдьхэлһээн хүсэнэб.

Амгалан БУДАЕВ

Теги: конкурс Буряад Улас Түнхэнэй аймаг Аршаан һуурин Захааминай аймаг Далахай һуурин16:44

Һүлдэ тухай бодомжо 

16:27

Санаартанаараа суутай Сартуул-Булагаймнай дасан 

16:01

Арадай дуунуудта шэнэ амисхаал оруулһан Бадма-Ханда 

13:00

​Бурятское УФАС России: борьба с SMS-спамерами продолжается 

12:20

​Неиспользуемые земли в Бурятии бесплатно достанутся фермерам 

12:02

​Авиаперелеты из Улан-Удэ в другие регионы России начнут субсидировать 

10:37

Арсалан Бидагаров: "Эжынгээ һайгаар дуратай ажалда ябанаб" 

09:48

Угаа удхалан, уладаа дурсаба 

09:33

Уйдхартай зүрилдөөн 

09:02

​В республике предприняли все меры против африканской чумы свиней - минсельхозпрод Бурятии 

08:50

Үндэһэ яһаараа илгарха шалтагаан үгы! 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 30 марта 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​30 марта, 2 лунный день 

08:00

В южной части Бурятии ожидается до +18 градусов 

08:00

Эрхим театр 

18:21

​Спектакль «Фронтовичка» улан-удэнского Русского драмтеатра произвёл фурор в Красноярске 

18:04

​Мемориал Батожапа Батуева открывает новые имена бурятской борьбы 

17:42

​В Кабанском районе провели мини-реконструкцию легендарного лыжного перехода бурятских девушек  

17:32

Шоно агнуури 

16:55

Бурят-монгольский зурхай с 29 марта по 4 апреля 

16:50

​Алексей Цыденов проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» 

16:28

​Мегапроекты – путь бурятской экономики к подлинному успеху 

15:54

Ой модо шалгагшад олон болохо 

15:39

​Миллион от туризма – это еще полтора миллиона в смежных областях – Денис Ершов 

15:06

Туберкулёзһоо һэргылхээр 

14:28

“Сириус” түбтэ Буряад Уласаа түлөөлхэнь 

13:53

Дайнай ветерануудта шэнэ гэр байранууд 

13:37

​Вячеслав Мархаев может стать единым кандидатом от КПРФ на выборах главы Бурятии 

11:38

​Как благоустроить придомовые и общественные места - жители Бурятии решат сами 

09:25

​Бурятия подаст заявку на увеличение численности лесных инспекторов 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 29 марта 2017 года, среду 

08:00

В Бурятии днём ожидается до +12 градусов, без осадков 

Наши издания