Главная / Новости /Общество / Интернет-дэлгүүр нээһэн эдир басаган

Интернет-дэлгүүр нээһэн эдир басаган

19-05-2017

Мүнөө сагта интернет-дэлгүүрэй ашаар хүн зон олон юумэ худалдажа абадаг. “Хүсэн” гэжэ нэрэтэй интернет-дэлгүүрые 63-дахи һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагша Елена Цыреновагай нээгээд, амжалтатайгаар хүдэлжэ байхадань урмашамаар.

Елена хадаа энэ хэрэг үшөө хоёр хахад жэлэй саада тээ эрхилжэ эхилhэн юм. Буряад хэлэ, элинсэг хулинсагуудай ёһо заншал һэргээхын түлөө энэ ехэ удха шанартай ажал хэжэ байһанаа хубиин хэрэг эрхилэгшэ мэдүүлнэ. 

- Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад ороной олон хүн нютагаа орхижо, ондоо тээшээ зөөнэ. Тэдэ абаһаар лэ буряад хэлэеэ мартана гээшэ. Тиихэдэ Улаан-Үдэдэ болон аймагуудта түрэл хэлэеэ мэдэдэггүй хүнүүдэй тоо эрид дээшэлнэ, - гэжэ Елена Цыренова хөөрэнэ. – Ёһо заншалаа һэргээхэ хэрэгтэ нэгэ багаханшье hаа өөрынгөө хубита оруулхын түлөө иимэ ажал хэнэб. 

Эхэнэр болон эрэшүүлэй хубсаһан дээрэ буряад угалза оёод, басаган худалдана. 

- Ганса угалза зураад, нэхээд худалдана бэшэбди. Хажуугаарнь угалзын удха шанар тухай худалдан абагшадта мэдээсэл үгэнэбди. Мүн буряад уран зохёолшодой һайхан үгэнүүдые хубсаһан дээрэ гарганабди, - гэжэ Елена хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ. 

Толстовко, футболко, хүүртиг болон бусад хубсаһа Елена Цыренова хари гүрэнһөө асаруулжа, нүхэд басагадтаяа тэдээн дээрэ угалзануудые зурана. Мүнөө тэдэ гэр гэртээ ажалаа бүтээнэ. Хубиин хэрэг эрхилэгшын хэлэһээр, һаяын үдэрнүүдтэ тэдэ өөһэдын тусхай байратай болохо юм. Энээнһээ уламжалан, өөһэдөө хубсаһа оёжо эхилхэ тухай түсэб табинхай. Эхилhэн хэрэгээ саашань хүгжөөхын тула гүрэн түрын эмхидхэдэг грантова конкурснуудта хабаадаха хэрэгтэй гэжэ басагад тэмдэглэнэ. Энэ талаар түрүүшын алхамууд хэгдээд байна.

- 2016 оной түгэсхэлдэ Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай эмхидхэһэн грантда хүртөө бэлэйбди. “Би – өөрын хэрэг эрхилэгшэб!” гэһэн конкурс эмхидхэгшэд маанадта аргагүйгөөр туһална. Тэдэ мүнгэ тоолохо, түсэл зохёохо талаар ходо туһа хүргэжэ байдаг, - гээд Елена Цыренова баяраа мэдүүлнэ. 

Нёдондо Бүхэроссиин “Океан” лагерьта амарха зуураа Ород гүрэнэй можо, хизаарнуудай залуу хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. 

“Тэндэ би бултанhаа дүү байгааб”, - гээд Елена энеэбхилэн хэлэнэ. Мүнөө жэлдэ эдир хэрэг эрхилэгшэ классайнгаа хүтэлбэрилэгшэ Валентина Климентьевна Тапхароватай хамта дахинаа иимэ конкурсдо хабаадаба. Бэлэн хубсаһаар һонирхоо һаа, “Инстаграмм” соо @_husen_03 гээд хандаха хэрэгтэй. Мүн Вконтакте холбоондо “• Х Ү С Э Н • buryat national clothes” бүлгэм нээгдэнхэй.


Борис Балдановай гэрэл зураг

Елена Цыренова Валентина Тапхарова багшатаяа

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ интернет-дэлгүүр хубиин хэрэг эрхилэлгэ16:20

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даша Дамбаевай шэнэ дуунууд зэдэлбэ 

15:55

ДҮШЭН МЯНГАН АЛЕКСАНДР, ДҮРБЭН МЯНГАН ДАРИМА 

15:07

«Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим 

14:50

В Тункинском районе Бурятии отметили 70-летие знаменитого писателя Элбэка Манзарова 

13:29

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа 

12:45

​Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе 

12:31

​Сельским фельдшерам будут платить по 500 тысяч рублей в Бурятии 

11:44

​Совет Народного Хурала Бурятии принял повестку 29-й сессии 

11:21

​Около 4 тысяч альпинистов совершат восхождение на Мунко-Сардык в Бурятии 

09:44

Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо 

09:05

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэнэй Аршаан һууринда һургуули барихэ хэрэгтэй гэжэ хэлэбэ 

08:40

Зурхай на ​20 апреля, 5 лунный день 

08:15

В Бурятии преимущественно без осадков, днём ожидается до +14 градусов 

Наши издания