Главная / Новости /Общество / Ойн түймэрнүүд Буряад Уласта

Ойн түймэрнүүд Буряад Уласта

19-05-2017

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта Мухар Шэбэр болон Хойто-Байгалай аймагта түймэрнүүд унтараагдаһан байна.

Майн 19-нэй үглөөгүүр Мухар Шэбэр болон Зэдэ аймагуудта 105 га талмайда гараһан ойн түймэрнүүд усадхагдаа. Ойн харуулшад болон ажаһуугшад, хамтадаа 67 хүн түймэр унтарааһан байна. 17 түймэр сараадаг техникэ хэрэглэгдээ. Зэдэ аймагта түймэр саралгада Үбэр Байгалай авиа баазын ойн харуулай парашютистнар хабаадалсаа.

Түймэрэй аюултай хаһын эхилһэнһээ хойшо 14,2 мянган га талмайда 162 түймэр гараа гэжэ бүридхэлдэ абтаһан юм. 2016 ондо 59 мянган га талмайда 223 түймэр гараһан байна.

Буряад Уласай газар дайдада түймэрэй аюултай хаһын онсо журам зарлагданхай. Журамай ёһоор ойдо орохо огто хоригдоно!

Журам эбдэһэн хүнүүд 4 мянганһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд 25 мянганһаа 45 мянган хүрэтэр, хуулита нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Онсо журамай үедэ дайдада гал түүдэг носоохо, хагда ногоо, бог шорой галдаха хоригдоно. Ойн хуулитай зохилдуулан, мэргэжэнги эмхинүүд ойн жасын газарнуудта түймэрһөө һэргылхэ зорилготойгоор гал носоохо эрхэтэй. Тала дайдаар хагда, поли дээрэ үлэһэн ногоо галдаха, гал түүдэг носоохо хорюултай гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын албан мэдээсэнэ. Үшөө тиихэдэ, харгын, түмэр харгын хажуугаар ногоо галдаха, түүдэг носоохо, модо отолһоной һүүлээр үлэһэн гэшүүһэ галдаха, хатанхай ой модо, һөөг бургааһа орхихо баһал хоригдоно.

Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, хүнүүд 3 мянгаһаа 4 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 15 000-һаа 25000 түхэриг хүрэтэр, хуулита нюурнууд – 150 мянганһаа 250 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм. Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.


Теги: Буряад Уласай Ойн ажахын агентство Буряад Уласай Мухар Шэбэрэй аймаг Буряад Уласай Зэдэ аймагНаши издания