Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата эхилбэ

Буряад Уласта һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата эхилбэ

11-01-2018

2018 оной январиин 11-һээ февралиин 22 болотор Буряад Уласта һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата үнгэргэгдэхэ.

Буряад Уласта федеральна программын һуралсалай 22 болон үндэһэтэнэй-уласай программын 6 предмедээр 9-дэхи-11-дэхи класссуудай һурагшад олимпиадада хабаадаха.

- Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын гол зорилго хадаа бэлиг талаантай үхибүүдые элирүүлжэ, тэдэниие дэмжэлгэ, Ородой Холбоото Уласай эрхим ехэ һургуулинуудта һураха талаар туһа хүргэлгэ болоно. Мүрысөөнэй даабаринуудые дүүргэхын тула үхибүүд ухаан бодолоо хүдэлгэхэ, юрэ бусын бэшэ аргаар тэрэниие шиидхэхэ, тус предмедээр гүнзэгы эрдэм мэдэсэтэй байха болоно, - гэжэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков тэмдэглэбэ.

Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули, Зүүн Сибириин соёлой ехэ һургуули, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи, Зүүн Сибириин технологическа ехэ һургуули, Эрдэмүүдэй бага академидэ үнгэргэгдэхэ. Буряад Уласай бүхы аймагуудай 1200-һаа дээшэ һурагшад олимпиадада хабаадаха.

50 жэлһээ ехэ болзорто үнгэргэгдэжэ байһан Бүхэроссиин олимпиада хадаа эгээл олон һурагшадай хабаадалгатайгаар эмхидхэгдэдэг. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай 6 сая тухай шабинар жэл бүри энэ хэмжээ ябуулгада хабаададаг. Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман олимпиада эмхидхэгдэг юм. Тиихэдэ энэ хэмжээ ябуулга дүрбэн шатаһаа бүридэдэг: һургуулиин, аймагуудай, уласай болон түгэсхэлэй шатанууд.

Үнгэрһэн 2017 ондо Бүхэроссиин олимпиадада Улаан-Үдын 3 дугаар гимназиин 11-дэхи классай һурагша Ольга Тумурова («Англи хэлэн»), 42 дугаар һургуулиин 9-дэхи классай һурагша Алина Демьяненко («Бэеын тамир») шанда хүртөө гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ Бүхэроссиин олимпиадын түгэсхэлэй шатада Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай Алтана Доржиева («Ород хэлэн»), 35 дүгээр һургуулиин Галина Быкова («Экономико»), 14 дүгээр гимназиин Александра Доржиева («Право») болон Маргарита Абашеева («Немец хэлэн»), Буряад Уласай Турунтаевын гимназиин һурагша Кристина Гаевая («Экологи») гэгшэд хабаадаһан байна. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания