Главная / Новости /Общество / Василий Маланов: Ерээдүймнай найдал – эрхим һурагшад

Василий Маланов: Ерээдүймнай найдал – эрхим һурагшад

14-02-2018

Василий Маланов

Хурамхаан аймагай Захирга­анай болбосоролой таһагые даагша Василий Маланов­тай уулзажа, аймаг доторхи һуралсалай һалбариин хэрэг ту­хай хөөрэлдэбэбди.

- Василий Цыремпилович! Танай аймаг дотор һуралсалай эмхинүүдтэ бүхыдөө хэды үхибүүд һурадаг гээшэб?

- Хурамхаан аймагта 28 һуралсалай эмхи 2018 ондо ажалаа ябуулна: 12 дунда һургуули, хүүгэдэй 12 сэсэрлиг болон нэмэл­тэ һуралсалай 4 эмхи болоно. Һургуулинуудта бүхыдөө 2014 һурагша һурана, сэсэрлигүүдтэ 848 үхибүүн хүмүүжүүлэгдэнэ, нэмэл­тэ һуралсалай эмхинүүдтэ 1428 үхибүүн ябадаг. Эдэ бүхы эмхинүүдтэ дүн хамта 737 мэргэжэлтэн ажалла­на.

- Һуралсалай ямар шэглэлдэ гол анхарал табигдадаг гээшэб?

- Һүүлэй жэлнүүдтэ бүхы һургуулинуудта, сэсэрлигүүдтэ гүрэнэй шэнэ стандартнууд тон эдэбхитэй­гээр нэбтэрүүлэгдэнэ. Үхибүүдтэ дээдэ шанарай болбосорол олгуул­ха гээшэ эгээ шухала зорилгом­най болоно. Тиимэһээ багшанар, хүмүүжүүлэгшэд һурагша бүхэнэй наһанай хэмжүүртэ таарама онол аргануудые хэрэглэжэ, тэдээндэ эр­дэм мэдэсэеэ дээшэлүүлхэ дадал олгуулна. Мүн тиихэдэ гол зорил­гоёо бэелүүлхын тула бидэнэй урда үшөө олон асуудалнууд бии. Тэдэ­нэй нэгэниинь гэхэдэ, эмхинүүдтэ мүнөө сагай эрилтэнүүдтэ таарама байшангууд хэрэгтэй. Һүүлэй гурбан жэлнүүдэй хугасаада аймаг соомнай хүүгэдэй 5 сэсэрлиг һэльбэн шэнэ­лэгдээ, бүхыдөө энэ хэрэгтэ 19 хахад шахуу сая түхэриг гаргашалагдаа.

- Мүн һургуулинуудшье заһабарилагдаа, шэнэлэгдээ бэзэ?

- 2017 ондо Гүрэнэй програм­маар мүнгэн тусхайлагдажа, Арга­дын дунда һургуулида 15 сая 747 мянга гаран түхэриг һомологдожо, һэльбэн шэнэлэлгын ажал хэгдээ. Үшөө тиихэдэ Хурамхаанай нэмэл­тэ һуралсалай түб шэнэ байшан­тай болоо. Һэльбэн шэнэлэлгэдэ, һуралсалай хэрэгсэлнүүдые ба эд бараа худалдажа абалгада бүхыдөө 6 сая 280 мянган түхэриг гүрэнэй бо­лон аймагай һанһаа һомологдоһон байха юм.

Хэжэ байһан ажалаймнай дүнгүүд хадаа - үхибүүднай һайн шанартай һуралсал абажа, элдэб олимпиада­нууд, мүрысөөнүүд, харалгануудта эдэбхитэйгээр хабаадана, амжалта­нуудые туйлана. 9-дэхи, 11-дэхи ангинуудые дүүргэгшэдэй олонхинь гүрэнэй шал­галтануудые амжалтатайгаар тушаажа, дээдэ болон дунда мэр­гэжэлэй һургуулинуудта һурана. Аймагаймнай багашуул 3 наһанһаа 7 наһа хүрэтэр булта хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ябадаг.

Ажал хэрэгүүд түсэблэгдэһэн хэмдээ ябуулагдажал байдаг. Урдам­най үшөө олон түсэбүүд бии. Тэдэм­най булта бэелүүлэгдэжэ, нютагайм­най хүбүүд, басагад эрдэм шудалжа, зүб харгы шэлэжэ, шадамар бэрхэ хүнүүд боложо, нютагайнгаа нэрэ һүлдэ холо ойгуур һайн хэрэгээрээ суурхуулжа ябахал байха гэжэ най­данаб. Юуб гэхэдэ, ерээдүймнай най­дал – эрхим һурагшад ха юм даа.

- Һайн даа, Василий Цыремпило­вич, үүсхэһэн ажал хэрэгүүдтэтнай амжалта хүсэнэбди!

Цырегма САМПИЛОВА хөөрэлдэбэ


Теги: Һургуулинууд болбосорол Буряад Уласай Хурамхаан аймаг Василий Маланов17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания