Главная / Новости /Культура / Буряадай хүүгэд “Алтан Гадастал” толорбо

Буряадай хүүгэд “Алтан Гадастал” толорбо

11-04-2018

“Улаалзай” ансамблиинхид 

Монголой ниислэл Улаан-Баатар хотодо 10-дахияа үнгэргэгдэһэн хүүгэдэй уран бэлигэй улас­хоорондын “Алтан Гадас” мүрысөөндэ Буряадай хоёр бүлгэм түрүүшүүлэй тоодо орожо шадаа. Түнхэн аймагай Хэрэнэй хүүгэдэй уралигай һургуулиин дэргэдэхи “Улаалзай” ансамбль нэгэдэхи һуури эзэлээ. Мэдээжэ “Лотос” ансамбль гурбадахи шатын диплом абаа.

“Алтан Гадас” хадаа Мон­гол орондо эгээл дуратай, олондо һайшаагдадаг хэм­жээ ябуулгануудай нэгэн болоно бшуу. Улаан-Баатар хотодохи Соёлой аяншалгын уласхоорондын хамтарал ЮНЕСКО эмхиин Монголой таһагай дэмжэлгээр иимэ ехэ мүрысөө дэмы үнгэргэнэгүй гэжэ хэлэмээр.

Монголой гүрэнэй шан­гай лауреат, арадай артистка Н.Сувд тус хэмжээ ябуулгын ахамад шүүгшын хүнгэн бэшэ уялга дүүргээ. Мүнөө жэл “Алтан Гадас” 10-дахияа эмхидхэгдэжэ, Монгол оро­ной, Буряад Уласай, Эрхүү можын 1000 гаран бэлиг та­лаантай хүүгэдые суглуулаа. Ородой түлөөлэгшэд Улаан- Үдэһөө Монгол руу аяар 10 томо автобусоор ошоһон байна.

“Улаалзай” ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ Эр­жена Бардуевагай хэлэһээр, энэ һонирхолтой мүрысөөн “Найрамдал” гэһэн хүүгэдэй уласхоорондын лагериин дэргэдэ үнгэргэгдөө. Үхибүүд ганса хатараа, дуулаа бэшэ, харин Монгол ороной гайхамшаг дурасхаалта га­зарнуудаар ябаа.

- Монголдо гурбан ха­тар абаашажа, олоной анха­ралда дурадхаабди. Манай хоёр шабинар “Нүхэд” гэһэн хатар гүйсэдхөө. Мүн бүхы ха­таршаднай “Хойто зүгэй то­лон” (“Сияние севера”) гэһэн хатар харуулаа. Ансамблиин­гаа урдаа хараха “Улаалзайн энхэрэл” (“Нежность саран­ки”) гэһэн хатар түгэсхэлдөө гүйсэдхэжэ, 1-дэхи ша­тын лауреат болообди, - гэжэ Эржена Бардуева хөөрэнэ.

Түрүү һуури эзэлһэнэйнгээ түлөө “Улаалзай” ан­самбль болор кубогта хүртөө. Гэшүүн бүхэндэнь алтан медаль зүүлгэгдээ, хабаадаг­шын нэрэтэ сертификат ба­рюулагдаа.

Түнхэн аймагта тус ан­самбль 2015 онһоо суутай бо­ложо эхилээ юм. Улаан-Үдэдэ болоһон “Мир танцующего детства” гэһэн уласай урил­даанда тэдэ 2-дохи һуури эзэлээ һэн. Эрхүү хотоһоо “Сибирь зажигает звезды” гэһэн можонууд хоорондын фестивалиин 1-дэхи ша­тын диплом асараа. 2016 ондо Санкт-Петербург бо­лон Екатеринбург хотонуудта эмхидхэгдэһэн хатарай урилдаануудта хабаадажа, “Улаалзайн” үхибүүд шангай һууринуудые эзэлжэ, олон аха дүүнэрээ, түрэлхидөө баярлуулаа бэлэй. 2017 ондо Сочи хотодо болоһон фестивальда Түнхэнэй эдир басагад Буряад ороноо суурхуулжа шадаа. Мэдээжэ хатарай багша Виктория Абгалдаевагай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан “Байгалай сэсэг” гэһэн можонууд хоо­рондын хатарай урилдаанда шалгараад, лауреадай 1-дэхи шатын дипломдо хүртэһэнөө “Улаалзайн” эгээл ехэ амжал­та гэжэ Эржена Бардуева тоолоно.

Бэлигтэй багша Эрже­на Николаевна өөрөөшье Санкт-Петербург, Екатерин­бург болон Сочи хотонууд­та болоһон хуралдаануудта “Эрхим хатарай багша” гэһэн шангуудта хүртэһэн бай­на. Тэрэ бүхы хатарнуудые зохёон табидаг юм. Хатар­шадайнгаа үмдэхэ хубсаһа хунарай хэб баһа өөрөөл зо­хёодог. Ганса Түнхэндэ бэшэ, бүхы Буряад соогоо мэдээжэ буряад хубсаһа оёдог Дыжит Мантурова тэдэнииень дура­тайгаар оёжо үгэнэ.

- Багахан хөөрхэн үхибүүдтээ тон дуратай­гаа мэдүүлнэб. Таанад булта бэрхэнүүд, урагшаа һанаатай, эрмэлзэл ехэтэй хүүгэд гээшэт. Мүн тиихэдэ үхибүүдэйнгээ түрэлхидтэ аргагүй ехэ баяр хүргэхэ байнаб. Юуб гэхэдэ, эжы аба­нарай, теэби таабайнарай мүнгэ алтаар туһалаагүй бол, бидэ иимэ ехэ амжалта­нуудые туйлахагүй һэмди. Маанадые үдэр бүхэндэ дэм­жэжэ, заяаемнай дээшэнь үргэжэ байһан түрэл Хэрэ­нэйнгээ хүүгэдэй уралигай һургуулида, манай захирал Ирина Юрьевна Базаро­вада баһа халуун мэндые хүргэнэбди, - гэжэ Эржена Николаевна Бардуева сүлжээ холбооной өөрын хуудаһан дээрэ Монголһоо бэшэһэн байна.

“Лотос” ансамблиинхид

“Эстрадна хатар” гэһэн но­минацида зүүн зүгэй хатарай “Лотос” ансамблиин хүүгэдэй бүлэг гурбадахи һуури эзэлээ. Ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ Татьяна Васильевна Цы-ю-фа хүндэлэлэй тэмдэгтэ хүртөө. 

Борис БАЛДАНОВ

Теги: хатарай мүрысөөнНаши издания