Главная / Новости /Общество / Буряад уласай больницын ажалтай һурагшад танилсаба

Буряад уласай больницын ажалтай һурагшад танилсаба

16-04-2018

Үнгэрһэн гарагай зургаанда Н. А. Семашкын нэрэмжэтэ «Уласай клиническэ больница» гэһэн гүрэнэй элүүрые хамгаалгын эмхиин хүдэлмэрилэгшэдтэй Улаан-Үдэ хотын 35, 40 дугаар һургуулинуудай ахалагша классуудай шабинар уулзаһан байна.

Эмшэдэй мэргэжэл шэлэхэ хүсэлтэй үхибүүд уулзалгада хабаадаа. Тэдэнэртэ эмнэлгын эмхиин ажалтай танилсуулһан видеобуулгабари харуулжа, хирургиин туһа хүргэхэ талаар ахамад эмшэнэй орлогшо Андрей Цыбденов амаршалгын үгэнүүдые хэлэбэ.

Удаань Андрей Геннадьевич больницын болон эмшэдэй ажал тухай тобшохонор хөөрэбэ. Һурагшад ехэтэ һонирхожо, олон асуудалнуудта харюу абаба. Тиихэдэ операциин таһагай медсестранууд эмнэлгын хэрэгсэлнүүд, операци хэдэгг эмшэдэй хубсаһа харуулаа. Залуушуул дуратайгаар тэрэниие үмдэжэ үзэжэ, эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые гартаа барин, олон юумэ мэдэхэ болоһон байна.

Реанимациин болон терапиин таһагай даагша Владимир Филиппов зүрхэнэй тогтоходо, түргэн ямар туһаламжа үзүүлхэб гэжэ харуулаа.

Энэ хэмжээ ябуулгада больницын таһагууд эдэбхитэйгээр хабаадаа. Ерээдүйн мэргэжэл тухайгаа тодорхойгоор мэдэхэ болоһон залуушуулда аша үрэтэйгөөр танилсалга үнгэрбэ. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман эмшэд19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания