Главная / Новости /Общество / Хурамхаан аймагта ажалай ветераниие хүндэлбэ

Хурамхаан аймагта ажалай ветераниие хүндэлбэ

14-06-2018

90 жэлэйнгээ ойн баярые Толстихина Акулина Георгиевна тэмдэглэбэ.

Тэрэ Колмаков Георгийн олон хүүгэдтэй таряашанай бүлэдэ 1928 оной июниин 5-да Буряад-Монголой АССР-эй Баргажан аймагай Телятниково нютагта мүндэлһэн намтартай.

Үнгэрэгшэ зуун жэлэй 30-д онуудта тэрэнэй бүлэ Сахулиин һомоной “Красный пахарь” гэһэн колхоз зөөжэ ерээ. Тэндэ басаган эхин һургуулида һуража эхилнэ. Тиигээд 13-тай үхибүүн ябахадаа, тэрэ түрэл колхоздоо элдэб ажалнуудта хүдэлнэ. Алексей Михайлович Толстихин хани нүхэртэеэ тэрэ 4 хүүгэдые хүмүүжүүлээ.

Ородой Холбоото Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путинай, Буряад уласай толгойлогшо Алексей Цыденовэй зүгһөө амаршалганууд наһажаал эхэнэртэ түрэһэн үдэртэнь эльгээгдэбэ. Мүн нэгэ дахин түлэгдэдэг мүнгэнэй түлбэриин үнэмшэлгэ барюулагдаа. 


Теги: Буряад Уласай Хурамхаан аймагНаши издания