Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ

19-06-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Июниин 5-һаа июниин 10 хүрэтэр Үбэр Байгалда Сибириин-Алас Дурнын нютаг можын хоорондохи 15-дахи үзэсхэлэн үнгэрөө. Эндэ ямаа ба хонидые сугларагшадта харуулба. Ород уласай бусад нютаг можонуудтай суг хамта Буряад уласай  делегаци хабаадалсаа. Буряадай түлөөлэгшэдые Буряад уласай хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай сайд Даба-Жалсан Чирипов ударидажа ошоо. Буряад уласые энэ жэл уласай түрүү хонидой 7 ажахынууд түлөөлһэн байна. Нэрлэбэл, Зэдэ аймагай ООО СПК “Надежда”, ООО “Бурятская овца» ("Буряадай хонин"), Сэлэнгэ аймагай СПК «Иро» ("Юрөө"), Хори аймагай ООО «Баян гол», Бэшүүр аймагай ООО “Шибертуй”, Ярууна аймагай СПК “Ульдурга” ("Үльдэргэ"), Хяагта аймагай ООО АПО “Кяхтинское”. Манай уласай үйлэдбэриин зургаанууд  4 үүлтэрэй хонидые үзэсхэлэндэ харуулаа. “Бүүбэй” гэһэн буряад шэрүүншэг нооһотой, монголой шэрүүн нооһотой, буряад дунда зэргын шэрүүн нооһотой үүлтэрэй хонидые зон хараа.

Хэмжээ ябуулгын туршада мүрысөөн үнгэржэ, “Иро” гэһэн хүдөө ажахын эд хэрэглэгшэдэй бүлгэм мүнгэн шагналда хүртэбэ. Нооһоной ба мяханай талаар һайн шанартай хонидой түлөө  СПК “Надежда”, СПК “Иро” гэһэн үйлэдбэриин зургаанууд 3-дахи шатын үнэмшэлгэдэ хүртэбэд. Шэрүүн нооһотой “Бүүбэй” үүлтэрэй түлөө ООО “Шибиртуй”, СПК “Баян-гол”, СПК “Ульдурга” 1-дэхи, 2-дохи,3-дахи шатын шагналнуудаар урмашуулагдаа. Монголой үүлтэрэй хониной түлөө “Кяхтинское” гэһэн агро-үйлэдбэритэ нэгэдэл 1-дэхи шатын шанда хүртэбэ. Буряад шэрүүн нооһотой үүлтэрэй хониной түлөө 1-дэхи, 2-дохи шатын шагналнуудта ООО “Бурятская овца” эмхи урмашуулагдаа.

Тиихэлээр, «Бүүбэй” үүлтэрэй түлөө буряад уласайхид алтан 10 медальтай болоо, “Забайкальская тонкорунная” (нооһоной ба мяханай) үүлтэрэй хониной түлөө мүнгэн 6 ба хүрэл 7 шагналда хүртөө.

Тус үзэсхэлэндэ Буряад Уласай, Тыва, Алтай, Хакаси, Алтай болон Үбэр Байгалай хизаарай 34 үйлэдбэриин зургаанууд 10 үүлтэрэй хонидые, 3 үүлтэрэй ямаа харуулаа. Нэрлэбэл, иимэ үүлтэрнүүд Үбэр Байгалай, эдильбаевска, агын, алтайн меринос, Хадата Алтайн болон бусад. 


Теги: Буряад орон Үбэр-Байгалай хизаарНаши издания