Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Баргажан аймагай байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойн баяраар амаршалба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Баргажан аймагай байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойн баяраар амаршалба

16-07-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Баргажан аймагай байгуулагдаһаар 95 жэлэй болон Баргажан нютагай - 370 жэлэй ойн баярта зорюулһан хэмжээ ябуулгануудта үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ хабаадаба.

Удаань уласай хүтэлбэрилэгшэ аймаг дотор бэелүүлэгдэһэн ниигэмэй, хүдөө ажахын түсэлнүүдые хаража, Хурамхаан – Шэнэ Уоян гэһэн шэглэлээр харгы барилга шалгаба.

- Аймагай байгуулагдаһаар 90 жэл, Баргажан нютагай байгуулагдаһаар 370 жэл. Энэ нютаг Санкт-Петербург хотоһоо урид байгуулагдаһан болоно ха юм. Баргажан нютаг хадаа баян соёл, түүхэтэй. Буряад уласта аймаг бүхэн өөрын онсо шэнжэтэй. Баргажан аймаг баһал онсо шухаг болоно. Эндэ хасагуудай түрүүшын форпост байгуулагдаа. Эндэһээл газарнууд зүүн зүг тээшэ эзэлэгдэжэ эхилээ. Баргажан аймагта хуулида эсэргүүсэдшье, декабристнуудшье сүлэгдэһэн түүхэтэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Ойн баярта зорюулагдаһан ёһололдо аймагуудай һомонууд хэжэ байһан ажал тухайгаа харуулаа. Удаань Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов соёлой болон амаралгын паркда аймагай ТОС-уудай дэлгэһэн талмайнуудые хараба.

Аймаг дотор бэелүүлэгдэһэн түсэлнүүд

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Баргажан аймагта ниигэмэй болон хүдөө ажахын һалбарида бэелүүлэгдэһэн түсэлнүүдтэй танилсаба.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ Бага Үрөө нютагай Фёдор Агапович Разуваевай фермерскэ ажахыда хүрэбэ. Энэ ажахыда 84 толгой бодо мал тоологдоно. Тиихэдэ симментал үүлтэрэй 50 толгой мал Буряад Уласай Засагай газарай гүрэнэй дэмжэлгээр абтаһан юм.

Хүдөө ажахы хүгжөөхэ программын грантын ашаар һүнэй фермэ баригдажа, 2017 ондо ашаглалгада тушаагдаа. Һүнэй фермэ барилгада 14,8 сая түхэриг гаргашалагдаа. Тэрэнэй 1,5 сая түхэригынь Фёдор Разуваев даажа абаа, 4,5 сая түхэриг урьһаламжа абаһан байна. Хүдөө ажахы хүгжөөхэ программын грантаар 8,9 сая түхэриг һомологдожо, тэрэнэй ашаар хүдөө ажахын техникэ, һү һаалиин болон бусад хэрэгсэлнүүд абтаа. Мүнөө эндэ үдэрэй 400 литр һү һаана. Эндэ буйлуулһан һү, зөөхэйгөө хүдөө ажахы эрхилэгшэ Баргажан нютагта худалдана.

2021 он болотор хүдөө ажахы эрхилэгшэ малай толгой 146 болотор, тиихэдэ һү үйлэдбэри жэлэй 145,5 тонно хүрэтэр дээшэлүүлхэ түсэбтэй.

- Түсэл бэелүүлэгдэнэ. Малай толгой мүнөө дээшэлэнхэй. Һү үйлэдбэри аша үрэтэй. Хүдөө ажахы дэмжэхэ грант аша үрэтэй байһаниинь һайшаалтай, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Ниигэмэй һалбариин эмхи зургаануудай ажалтай уласай хүтэлбэрилэгшэ танилсаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Баргажан аймагаар ябахадаа, 2011 ондо баригдаһан Баргажанай “Соболёнок” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүрэбэ. Энэ сэсэрлиг 2016 ондо Санкт-Петербургдэ “Хүүгэдэй эрхим сэсэрлиг” гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөнэй лауреат болоһон байна. Тиихэдэ 2017 ондо “Жэлэй эрхи м туһаламжа үзүүлгэ” гэһэн уласай мүрысөөнэй дипломантын нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Баргажан аймагай түбэй больницада Буряад уласай перинатальна түбэй больницын акушер-гинеколог АлёнаХалтуринатай теле-холбоо барижа, зүбшэл абаха арга Алексей Цыденов хараба.

Хурдан интернет холбоотой болгохо “Устранение цифрового неравенства” гэһэн программын ашаар телемедицинэ аша үрэтэй нэбтэрүүлэгдэнэ. Тэрэнэй ашаар нарайлха эхэнэрнүүд заабол уласай перинатальна түб ошонгүй, нютагтаа байгаад, мэргэжэлтэдтэ үзүүлхэ аргатай. Баргажан аймагай түбэй больницада уласай клиническэ хабдартай үбшэнэй диспансер, Семашкын нэрэмжэтэ больница болон уласай хүүгэдэй клиническэ больницатай телемедицинын ашаар холбоо барижа, зүбшэхэ аргатай.

“Улаан-Үдэ - Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян” шэглэлээр харгын барилга

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов “Улаан-Үдэ - Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян” шэглэлэй 230-дахи 254-дэхи модоной зайда харгы барилгада хүрэбэ. Хуби ниилүүлһэн «Труд» бүлгэм гүрэнэй хэлсээ баталжа, барилга ябуулна. 2017 ондо эхилһэн барилга 1,7 миллиард түхэригэй сэнтэй. 2022 ондо тус эмхи 20 модонһоо дээшэ зайда шэнэлэгдэһэн харгы болон хоёр хүүргэ ашаглалгада тушаагдаха.

- Болзорһоо урид барилгын ажал хэгдэнэ. Байгша ондо газарай ажалнууд хэгдэжэ, саг зуурын хоёр хүүргэ баригдажа, 5 модоной зайда харгы асфальтаар хушагдаха. Хурамхаан хүрэтэр харгы хэхэ гэжэ бидэ оролдохобди. Удаан болзорой ажал гэжэ ойлгосотой. Тиигэбэшье ажал ябуулхабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.  

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Баргажан аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Баргажан аймагтаНаши издания