Главная / Новости /Культура / Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн

18-07-2018

Улаан-Үдэ хотын Дээдэ Онгостойдо Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музейдэ үзэсхэлэн нээгдээ.

Энэ үзэсхэлэн хоёр таһагта хубааран дэлгээгдэнхэй. Нэгэ таладань - сартуул, сонгоол, хори буряадай хубсаһан, нүгөө тала­дань - урда үеын үбгэ эсэгэнэрэймнай, тэрэ тоодо эхирид, булагад, хонгоодор угсаата­най хубсаһан харуулагданхай.

Буряад Уласай Засагай газарһаа жасаяа шэнэлхэ гэһэн грант шүүһэн байжа, иимэ үзэсхэлэн нээгдэбэ. Бүхы хубсаһануудыень Дашима Гончикова оёжо хамһалсаһан, баһа хажуугаарнь эрдэмтэд өөһэдынгөө зүбшэлнүүдые үгэжэ, эбтэйгээр энэ ажа­лаа ябуулһан байна. Жэшээнь, нэгэ хүнэй хубсаһа оёходо, хоёр һара тухай саг хэрэг­тэй. Тэрэнь үшөө эхэнэрэй гү, али бүһэтэй хүнэй хубсаһан гээд, оёгдохо болзор дулды­дана. Олон уран гартанай хүсөөр хубсаһа шэмэглэһэн гоёолтонуудынь бүтээ. Ехэн­хи ажалыень уран гартан Юрий Эрдынеев бүлэг зонтой дархалжа үгэһэн.

Һонирхолтой энэ үзэсхэлэн ошожо ха­рахаар лэ! Манай үндэһэн соёл, тэрэ тоодо хубсаһан олондо һонирхолтой. Минии тэн­дэ байха үедэ немец яһанай бүлэг зон бу­ряад хубсаһа һайхашаан гоёшоожо, гэрэл зурагуудыень буулгаад ошонод һэн.

Һарын туршада мянгаад шахуу харагшад энэ музей хүрэжэ, үзэсхэлэнүүдтэйнь та­нилсадаг байна. Август һарын дүүрэтэр, тус үзэсхэлэн ажалаа ябуулха.

Авторай гэрэл зурагууд

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Буряад Улас үзэсхэлэн буряад хубсаһан Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музейНаши издания