Главная / Новости /Культура / Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн

18-07-2018

Улаан-Үдэ хотын Дээдэ Онгостойдо Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музейдэ үзэсхэлэн нээгдээ.

Энэ үзэсхэлэн хоёр таһагта хубааран дэлгээгдэнхэй. Нэгэ таладань - сартуул, сонгоол, хори буряадай хубсаһан, нүгөө тала­дань - урда үеын үбгэ эсэгэнэрэймнай, тэрэ тоодо эхирид, булагад, хонгоодор угсаата­най хубсаһан харуулагданхай.

Буряад Уласай Засагай газарһаа жасаяа шэнэлхэ гэһэн грант шүүһэн байжа, иимэ үзэсхэлэн нээгдэбэ. Бүхы хубсаһануудыень Дашима Гончикова оёжо хамһалсаһан, баһа хажуугаарнь эрдэмтэд өөһэдынгөө зүбшэлнүүдые үгэжэ, эбтэйгээр энэ ажа­лаа ябуулһан байна. Жэшээнь, нэгэ хүнэй хубсаһа оёходо, хоёр һара тухай саг хэрэг­тэй. Тэрэнь үшөө эхэнэрэй гү, али бүһэтэй хүнэй хубсаһан гээд, оёгдохо болзор дулды­дана. Олон уран гартанай хүсөөр хубсаһа шэмэглэһэн гоёолтонуудынь бүтээ. Ехэн­хи ажалыень уран гартан Юрий Эрдынеев бүлэг зонтой дархалжа үгэһэн.

Һонирхолтой энэ үзэсхэлэн ошожо ха­рахаар лэ! Манай үндэһэн соёл, тэрэ тоодо хубсаһан олондо һонирхолтой. Минии тэн­дэ байха үедэ немец яһанай бүлэг зон бу­ряад хубсаһа һайхашаан гоёшоожо, гэрэл зурагуудыень буулгаад ошонод һэн.

Һарын туршада мянгаад шахуу харагшад энэ музей хүрэжэ, үзэсхэлэнүүдтэйнь та­нилсадаг байна. Август һарын дүүрэтэр, тус үзэсхэлэн ажалаа ябуулха.

Авторай гэрэл зурагууд

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Буряад Улас үзэсхэлэн буряад хубсаһан Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания