Главная / Новости /Общество / Худари буряадуудай хүгтэй наадан

Худари буряадуудай хүгтэй наадан

18-07-2018

Сомоной дарга Леонид Сониев сугларагшадые амаршална

Кабанскын аймагай Корсаково сомо­ной «Сурхарбаан» һонирхолтойгоор үнгэрөө.

Үглөөнһөө бүрхэг, бороо орохо шэнги байһан аад, наран игаажа, һэрюухэн, һэбшээтэйхэн үдэр болобо. Хүгжэм наадажа, һайндэрэй амисхаал оруулагдаа, тии­хэдэнь хүн зоной сэдьхэл­шье жэгнээд абаа. Һэеы гэртэл баряатай модон гэр обог бүхэндэ бии. Тэндээ сугларжа, амтан хоолтой шэрээ дэлгээгээд, урин зул­гы, хүндэмүүшэ зангаар ороһон айлшадаа сайлуул­жа, хүндэлөөд табина.

Ехэ һайхан тоонто нютагни

Эльгэ зүрхым эзэлнэ.

Элдин халюун Корсаковомни

Эгээл һайханаар үзэгдэнэ....

Иимэ үгэнүүдээр хүтэлбэрилэгшэд найр наадаяа эхилээ.

Корсаково нютагайхид арбан угуудаараа команда­нуудые бүридхэдэг юм. Уг бүхэн бүлэг байгуулаад, жаг­саалда ябаба: Хайтал, Сэгээ­нэд, Абзай, Балтай, Хамнай, Яртха, Һэнгэлдэр, Ехэ шоно, Дархад, Баахай абзай.

Энэ найр наада нээхы­ень тайзан дээрэ “Корса­ковское” гэһэн сомоной дарга Леонид Сониев, Ка­банскын аймагай засаг дар­гын орлогшо Александр Плюснин, “Байгал”гэжэ эблэлэй түрүүлэгшэ Борис Ботоев, Кабанскын аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Семён Онтобо­ев, Байгалай “Дамба Даржа­линг” гэжэ дасанай шэрээтэ Жаргал лама Санжиев гэг­шэд уригдажа, сугларагша­дые амаршалаа, бэлэгүүдээ баряа. Тон ехэ бэлэгынь гэхэдэ, аймагай захиргаан соносхоһон гол шан “ГАЗель 3302” түхэлэй авто-унаагай түлхюур сомоной дарга Леонид Сониевта барюулагдаа.

Нютагайнгаа аха заха­таниие, 80, 85-най оройдо гарагша наһатайшуулаа, нютагаа холо ойгуур суур­хуулжа ерэһэн зоноо Лео­нид Сахилович амаршалжа, Хүндэлэлэй бэшэгүүдые га­рай бэлэгүүдтэйгээр барюу­лаа.


«Худара» ансамблиин дуушан Мария Убогонова

Сурхарбаан гоё гэгшын тоглолтоор эхилээ. Эндэ нютагай “Худара” ансамбль, дуушад Мария Убонова, Ма­рия Карпова гэгшэд аялга дуунуудаараа, һургуулиин һурагшадай “Байгалай шура­нууд” ёохор хатараараа, со­ёлой ажалтад шог зугаатай зүжэгөөр, хүн зоной сэдьхэл хужарлуулба.

Концерт нааданай үедэ

Тиигэһээр тамиршадай урилдаан эхилжэ, эндэ бүхэ барилдаан, хүнгэн атле­тикэ, волейбол, гарай хүсэ үзэлсэлгэ, аргамжа татал­га, һур харбалга гэһэн та­мирай зүйлнүүдээр хүн зон хаба шадалаа туршалсаба. Уг бүхэн өөһэдынгөө эгээл шанга, хүсэ шадал һайтай та­миршанаа табиха гэжэ оролдоо.

Үдэрэй туршада тами­рай зургаан зүйлнүүдээр урилдаан үргэлжэлжэ, дүнгүүдынь согсологдожо, эли болоо.

Бүхэ барилдаагаар 75 ки­лограммай жэндэ нэгэдэхи һуурида Юрий Соболев, хо­ёрдохидо Матвей Олмоев, гурбадахи һуури Василий Уладаев гэгшэд эзэлбэ. 75 килограммһаа дээшэ жэндэ Владислав Балдагуев, Владимир Бутуханов, Баясха­лан Баяев гэгшэд тус тустаа шангай һууринуудта гараба. Харин гол уулзалгада Вла­димир Бутуханов Юрий Соболев хоёр уулзажа, эндэ Юра хүбүүн шамбай шуран байһандаа диилэжэ, Сурхар­баанай абарга бүхэ боложо, Байгал дасанай шан - хонин­до хүртөө.

Абарга бүхэ Юрий Соболев

Хүнгэн атлетикээр Абзай угайхид шүүбэ, хоёрдохи һуури Хайтал эзэлбэ, гурба­дахи һуурида Сэгээнэд гара­ба.

Гарай хүсэ үзэлсэлгөөр хадаа Сэгээнэд илаба. Хоёр­дохи һуури Хайтал, Балтай хубаабад, харин гурбадахи һуурида Абзай уг гараба.


Гар хүсэтэй Владимир Андреев


Оюна Ефимова түрүүлбэ 

Волейбол наадаар Сэгээнэд, Абзай, Хайтал гээд тус тустаа һубарибад.

Һур харбаан олоной анхарал татажа, һонирхолтойгоор үнгэрөө. Энэ мүрысөөндэ бүһэтэйшүүлэй дун­да Һэнгэлдэр угай Владимир Андреев, эхэнэрнүүдэй хоорондо Балтай угай Надеж­да Илыгеева гэгшэд түрүү һууринуудые эзэлээ бшуу.

Балтай угай эхэнэрнүүд

Аргамжа таталгаар Сэгээ­нэдэй бүһэтэйшүүлдэ хүрэхэ команда байбагүй, харин Балтай угай эхэнэрнүүдые диилэхэ зон олдоогүй.

Байгал далайн эрье­дэ ажаһууһан худара бу­ряадуудай найр наадан үндэр хэмжээндэ үнгэрөө. Эрын гурбан наадан сэл­геэн Хударын дайдада ехэ һонирхолтойгоор эмхид­хэгдэнэ. Аха захатан ур­гажа байһан үри хүүгэдээ шадахагүй юумэндэ һургажа, зүбшөөл үгэжэ, нютагайхидаа эблэрүүлжэ байдаг. Хүхюун зугаатайгаар иимэ хэмжээнүүд үнгэржэ байдагыень эндэ суглараг­шад тэмдэглэнэ һэн.

Корсаково нютагта эм­хидхэгдэдэг элдэб хэм­жээ ябуулганууд нютагай захиргаанһаа, ажаһуугшадай оролдолгоһоо дулдыдана. Эдэ хэмжээ ябуулгануудаа бүри һонирхолтойгоор, эмхи журамтайгаар үнгэргэхэ гэжэ жүдхэнэ бшуу.

Авторай гэрэл зурагууд

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Сурхарбаан Кабанск аймагай Корсаково һууринНаши издания