Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо

18-07-2018

Буряад Уласай Захаамин аймагай Усановка һуурин болон Хори аймагай Тохорюугта хүрэтэр 11,85 модоной зайда харгы барилгада 69,98,6 сая түхэриг һомолхо тухай захиралга 2018 оной июлиин 13-да абаба.

«2013-2020 онуудта хүдөө ажахы, түүхэй эд болон эдеэ хоол хүгжөөхэ программа бэелүүлгэдэ 2018 ондо Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай нөөсын жасаһаа Буряад Уласта 69,986 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлхэ. Буряад Уласта мүнгэ һомололсожо, хүдөө нютагуудта инженернэ хангалгын байгууламжа баригдаха», - гэжэ дансада хэлэгдэнэ.

Тиихэдэ Захаамин аймагай Усановка һуурин болон Хори аймагай Тохорюугта хүрэтэр 11,85 модоной зайда харгы барилга дүүргэхэ хэрэгтэ федеральна бюджетһээ һомологдоһон мүнгэн дамжуулагдаха. «2014-2017 онуудта болон 2020 он болотор хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэһэн федеральна программын хэмжээндэ эдэ нютагуудта харгы заһабарилагдажа эхилээ. 2018 ондо харгы ашаглалгада тушаагдаха гэжэ түсэблэгдэнэ., Аймагуудайнгаа түб, ниислэл хото хүрэтэр, мүн тиихэдэ олониитэдэ удха шанартай эмхи зургаануудта ажаһуугшад заһабарилагдаһан харгыгаар шуумайлдаха. Хүдөө ажахын хүгжэлтэдэшье һайн нүлөө үзүүлхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: бюджет Дмитрий Медведев Буряад Улас харгы заһабарилга Буряад Уласай Засагай газарНаши издания