Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба

18-07-2018

Үсэгэлдэр, июлиин 17-до, Буряад уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтэй уулзаба. Энэ уулзалгада Буряад уласта мал ажахы, мяханай болон һүнэй үйлэдбэри хүгжөөхэ тухай хэлсэбэ. Федеральна эмхиин хүтэлбэрилэгшэ улас дотор мүнгэ зөөри оруулагшадые һонирхуулха, Монгол, Хитад гүрэнүүдтэ эд бараа худалдаа дээшэлүүлхэ талаар хэгдэһэн ажал тэмдэглэбэ гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанда мэдээсэнэ.

Буряадта хүдөө ажахы эдэбхитэй хүгжэнэ, ажаһуугшадай ехэнхи хубинь энэ һалбарида хүдэлнэ гэжэ Алексей Цыденов сайдта хэлэбэ. 2017 оной дүнгүүдээр, Буряад Улас Сибириин федеральна тойрогой 12 можо нютагуудай дунда мяха үйлэдбэреэр гурбадахи һуури эзэлнэ.

Буряадай хүдөө ажахын үйлэдбэриин 70 хуби хүрэтэр эдеэ хоол бага ажахынууд хангана гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ. Хүдөө ажахынуудые дэмжэжэ байһандань Алексей Цыденов Дмитрий Патрушевтэ баяр хүргэбэ. Тиихэдэ фермернүүдые, хүдөө ажахынуудые дэмжэхэ гэһэн гүрэнэй программануудай хүсөөр хүдөө ажахын үйлэдбэриин гол һалбаринууд урагшатай хүгжэнэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

2017 ондо Буряадай хүдөө ажахы дэмжэлгэдэ федеральна бюджетһээ 1,3 миллиард түхэриг һомологдоо, тэрэ тоодо уласай мүнгэн һанһаа – 565 сая түхэриг.

Буряад Уласай мяха үйлэдбэри болон мал ажахы хүгжөөлгэдэ мүнгэ зөөри һомологшо «Мираторг» компани уласай бүхы ажахынуудһаа бодо мал худалдажа абаха түсэбтэй гэжэ һануулнабди. Һаяхана Кабанск аймагай хизаарламал харюусалгатай «Бин-Агро» бүлгэм федеральна холдингтой бодо мал худалдажа абаха тухай хэлсээ баталаа. Бүхыдөө һаяын болзорто казах үүлтэрэй 300 бодо мал худалдаха түсэбүүд бии.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Алексей Цыденов Дмитрий Патрушев мал ажахыНаши издания