Главная / Новости /Общество / ​Улаан-Үдэ – эгээл гоё, эгээл һайхан хото

​Улаан-Үдэ – эгээл гоё, эгээл һайхан хото

12-09-2018

Сентябриин 8-да Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотын байгуулагдаһаар 352 жэлэйнь ойн баяр үргэн дэ­лисэтэйгээр тэмдэглэгдэбэ. Һайндэр мэдээжэ “Бра­во” хамталигай гүйсэдхэдэг дуунай нэрээр “Дэлхэй дээрэ эгээл гоё, эгээл һайхан хото” гэжэ гаршаг доро үнгэргэгдөө. Ниислэл хотын түрэһэн үдэртэ бүхыдөө 80 гаран хэмжээ ябуулга дашарамдуулагдаһан байха юм. Зүгөөр гол үйлэнь заншалта ёһоороо Соведүүдэй талмай дээрэ үнгэрөө.

Буряадай Толгойлог­шо Алексей Цыденов Хо­тын үдэр нээлгын баяр ёһололдо хабаадалсажа, уласай ажаһуугшадые бо­лон айлшадые иигэжэ амаршалаа: “Түрэһэн үдэрөөр, Хотын үдэрөөр! Хотомнай хубилжа байна, харгынууд, сэсэрлигүүд һайжарна, гоё газарнууд олошорно, бидэ ехээр барилга хэнэбди, зүгөөр гол шухалань гэхэдэ, ажабай­далаа зохёонобди! Бултан­даа нээлгэтэй харгы, сэлмэг тэнгэри, үнэн нүхэдые, мүн һанал хүсэлнүүднай баран бэелүүлэгдэг гэжэ хүсэнэб”.

Улаан-Үдэ хотын за­саг дарга Александр Гол­ков энэ жэлэй туршада бэелүүлэгдэхэ түсэлнүүд ту­хай хөөрэжэ үгөө. Тиин “Хо­тын зохид оршон тогтоол­го” болон “Аюулгүй ба һайн харгынууд” гэһэн федераль­на түсэлнүүдэй хэмжээндэ 30 гаран модо харгынууд заһабарилагдаха, 45 гэрэй газаахи талмайнууд болбо­сон түхэлтэй болгогдохо юм. Гадна олониитын 3 дэбис­хэр һайжаруулагдаха: Карл Марксын нэрэмжэтэ үргэн гудамжа, Загорск һууринда “Залуушуулай” сэсэрлиг бо­лон Кабанска гудамжын сэ­сэрлиг. Трамвайн замуудай заһабарилга нёдондонһоо хойшо үргэлжэлүүлэгдэнэ, Эрдэм мэдэсын үдэртэ 112-дохи кварталда шэнэ һургуули нээгдээ. Хүүгэдэй наадаха талмайнууд тодхогдоһоор...

Буряад Уластахи ахамад федеральна байсаагша Сер­гей Ромахин Сибириин фе­деральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхы­лэгшын бүрин этигэмжэтэ түлөөлэгшын зүгһөө амар­шалхадаа, Улаан-Үдэ хото хэзээдэшье Ород гүрэнтэеэ суг байһан, һайншье, муушье са­гуудые, уйдхартай, баяртай­шье үенүүдые адли дабалсаа гэжэ тэмдэглээ.

“Мүнөө хото таанадайл аша туһаар, хүн бүхэнэйтнай оролдолгын ашаар хүгжэжэ байна. Энэ хүгжэлтэнь улам эршэдэхэ. Бидэ Буря­ад ороной, Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэдэ туһалхабди”, - гэжэ Сергей Александрович хэлээ.

Нээлгын баяр ёһололые ехэ гэгшын флешмоб шэ­мэглээ юм. Хэдэн зуугаад хүүгэд гоё һайхан наада дэлгэжэ, хүн зониие баяр­луулаа, гайхуулаа. Энэ үдэр хаа-хаанагүй һонирхолтой хэмжээ ябуулганууд эмхид­хэгдээ. Яармагууд, тоглол­тонууд, мастер-классууд, үзэсхэлэнгүүд, элдэб янзын хэмжээнүүд, урилдаанууд, мүрысөөнүүд ехэ багагүй бултанай һонирхол татаа.

Үдэшын 6 сагта Соведүүдэй талмай дээрэ буряад эстрадын ододой хабаадал­гатай ехэ тоглолто болоо. Һайндэрэй айлшад – “Улаан-Үдэ, Улаан-Үдэ!” гэһэн дуугаа Андрей Малаховай дамжуул­гада гүйсэдхэжэ суурхаһан Санкт-Петербургын Михаил Яцевич Варвара басагантаяа. Тэдэ дэлхэйн эгээл гоё, эгээл һайхан хотын түрэһэн үдэртэ зорин ерэжэ, Буряадай ажаһуугшадай зүрхэ сэдьхэл эзэлһэн энэ дуугаа дуула­жа үгөө. Һайндэр хүгжэмтэ фейерверкээр түгэсэжэ, тэн­гэри олон үнгын туяа гэрэ­лээр сасарһан галнуудаар ялалзаа.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания