Главная / Новости /Общество / ​Ямар бензин Яхадта хэхэб?

​Ямар бензин Яхадта хэхэб?

08-11-2018

Үнэтэй болон шанар муутай бензинэ­эр хангагдадаг байһан ушараар ехэтэ һанаагаа зобожо, өөрын үйлэдбэри байгуулхаар бэлэн болоһоноо Саха (Яхад) Уласай Засагай газар мэдүүлбэ. Энээн тухай уласай Толгойлогшо Айсен Николаев хөөрөө гээд Россиин мэдээсэлэй “Новости” албан һаяхана дамжуулһан байха юм.

Автоунаагай түлишын сэнгые өөһэдөө тогтоохо ба харгалзалха тусхай хамжаан Яхадта үгы юм гээд тэрэ онсолоо. Улас руунь асарагдадаг бензинэй нэмэлтэ сэнгыень лэ тэндэхи Засагай газар ехэ, бага болгохо арга­тай.

Яхадай Толгойлогшын хэлэһээр, байгша оной июнь һараһаа тэдэнэй уласта АИ-92 ба АИ-98 түхэлэй бензинэй бөөнөөр (оптоор) худал­дагдадаг сэн найман түхэригөөр, харин АИ-95 түхэлэй түлишын сэн – юһэн түхэригөөр дээ­шэлээ. Дизельнэ түлишын нэгэ литрынь аяар 12 түхэригөөр үнэтэй болоо бшуу. Харин тии­хэдэ эдэ түхэлэй түлишые ганса нэгээр (розницоор) наймаалха сэнгүүд табан түхэригөөр дээшэлээ гэнэ.

“Эгээл энэ ушарһаа уламжалан, уластам­най хэрэгтэй мотоорой түлишэ үйлэдбэрилэн гаргадаг болохо тухай асуудал шэнээр табиг­даба гээшэ. Тэрэниие шиидхэхэ талаар хэрэг­тэй бүхы шэглэлнүүдээрнь даабаринуудые үгэһэн байнаб, тэдэмни мүнөө бэелүүлэгдэжэ эхилбэ”, - гээд Николаев тэмдэглээ.

Уластань хэрэглэгдэдэг автотүлишын муу шанар тухай Ородой Холбоото Уласай Заса­гай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Дмитрий Козагай хэлэһые Яхадай Толгойлогшо мүн лэ һануулаа. “Яхадай болон Үбэр Байгалай АЗС-үүдэй худалдадаг түлишэ тухай Ородой Хол­боото Уласай вице-премьер Дмитрий Козак хэлэһэн байна. Үнэхөөрөөшье һайн шанартай гэхын аргагүй. Түлишын шанар хинаха гээ­шэ имагтал холбоото уласай хиналтын албануудай дүүрэн ба сэхэ уялга, харюусалгынь дэбисхэр гээшэ. Тэдэнэйл анхаралда иигэжэ хэлэгдээ ха юм”, - гээд Николаев һанамжаяа тайлбарилба.

Россиин бүхы рознично дэлгүүрэй зуу­най 62 хубиие бэеэ дааһан АЗС-үүд эзэлдэг юм. Эгээ олон дутагдал, хуули хазагайруул­ха ушарнууд тэндэл ушарна. Дмитрий Ко­загай хэлэһээр, тус һалбарида байдал эрид һайжаруулха хэрэгтэй. Гэхэтэй хамта, ехэ бол­гоомжотойгоор, нарин нягтаар, автотүлишэ худалдадаг газарнуудай хаагдашахагүйгөөр энэ ажал хэхэ хэрэгтэй гээд Козак онсолоо юм. 

Василий Цыбиков бэлдэбэ

Теги: бензин Саха Яхад Улас үнэ сэн бензинэй шанарНаши издания