Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зоной үдэр тэмдэглэхэ

​Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зоной үдэр тэмдэглэхэ

03-12-2018

2018 оной ноябриин 1-нэй мэдээгээр, Буряад Уласта ажаһуугшадай 8 хубинь гү, али 8 мянганһаа дээшэ эрэмдэг бэетэй зон ажаһууна. Тэдэнэй 5680-нь 18 наһа хүрөөгүй үхибүүд болоно.

Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зоной асуудалнуудта олониитын анхарал хандуулха зорилготой, эрэмдэг бэетэй зоной үдэртэ дашарамдуулан, ноябриин 20-һоо хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэ. Тииихэдэ холо оршодог нютагуудта ажаһуудаг зондо ниигэмэй туһаламжа үзүүлхэ зүүбшэлгын нүүдэл пунтнууд эмхидхэгдээ, ниигэмэй хамгаалгын болон пенсионно жасын таһагуудта ажаһуугшадые хүлеэн абаха таһалганууд ажал ябуулна.

Мүнөөдэр, 12 һарын 3-да, Буряадай драмын театрта «Собачьи истории» гэһэн хүүгэдэй зүжэг харуулагдаха. Декабриин 7-до Улаан-Үдын соёлой-тамирай байшанда «Бултадаа хатарая – давайте вместе танцевать!» гэһэн хатарай 3-дахи марафон эмхидхэгдэхэ. Энэл үдэр «Волшебный сувенир» гэһэн буян үйлэдэлгын яармаг үнгэргэгдэхэ. Хүүгэдэй эмхинүүдэй хүмүүжэмэлнүүдэй, олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдэй, эрэмдэг бэетэй зоной хүдэлдэг эмхинүүдэй бүтээлнүүд яармагта дэлгэгдэхэ.Тиихэдэ «Һаадгүй оршонтой ниигэм» жасын программануудые бэелүүлхэ зорилготой буян үйлэдэлгын марафон эмхидхэгдэхэ. Ехэ, бага гэнгүй, мүнгэн туһаламжа хүнүүдэй үзүүлбэл, аргагүй сэнтэй гэжэ ниигэмэй хамгаалгын яаманда тэмдэглэнэ.

Марафоной хэмжээ ябуулгануудта наһанай хизаарлалтаар хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ. Үхибүүд, эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэй гэр бүлэнүүд; дунда ангинуудай һурагшад; оюутад; бизнес-компанинууд: наһжаал зон гэһэн 5 бүлэгтэ хубааран марафон үнгэрхэ. Энэ үдэр хатарай коллективүүдэй тоглолото, мэдээжэ хатаршадай мастер-классууд, хатарай батлнууд эмхидхэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.   


Теги: Буряад Улас Эрэмдэг бэетэйшүүлэй үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд һаадгүй оршонтой ниигэмНаши издания