Главная / Новости /Общество / ​Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов Буряад уласай профсоюзуудай гэшүүдтэй уулзаба

​Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов Буряад уласай профсоюзуудай гэшүүдтэй уулзаба

03-12-2018

Уласай профсоюзуудай гэшүүдтэй Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов ноябриин 30-да уулзаа. Ажалшадай байдал һайжаруулха, ажалай түлбэри дээшэлүүлхэ гэхэһээ эхилээд, хэдэн асуудалнууд хэлсэгдээ.

Уулзалгын эхиндэ Буряадай профсоюзуудай Зүблэлэй түрүүлэгшэ Дмитрий Колмаков үгэ абахадаа, нэгэ мандатна 9-дэхи тойрогой һунгамал хадаа Алдар Валерьевич уласай профсоюзуудтай нягта холбоотойгоор ажалаа ябуулдаг гэжэ онсолон тэмдэглээ. Тиихэдэнь Буряадай Болбосоролой ажалшадай профсоюзуудай нэгэдэлэй гэшүүн зандааб гэжэ Алдар Валерьевич мэдүүлээ.

Мүнөө дээрээ байдал хүндэхэн. Улаан-Үдын хүүргэ хабсаргадаг болон Прибор бүтээлгын нэгэдэлнүүд хаагдаха туйлдаа байна. Тиибэшье Алас Дурнын Федеральна тойрогто хамтарһанай ашаар, эдэ үйлэдбэринүүдтэ шэнэ захилнууд орожо, гүрэнэйшье талаһаа туһаламжа үзүүлэгдэжэ магадгүй.

Элүүрые хамгаалгын ажалшадай профсоюзуудай нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Д.Б. Ивановагай хэлэһээр, амаралтын болон найрай үдэрнүүдтэ хүдэлһэн түлбэри хүсэдөөр түлэгдэнэгүй; нэгэ ажалшан хоёр-гурбан ажалда хүдэлбэшье, хүсэд салин абанагүй; дунда мэргэжэлтэд юрын техническэ ажалшадтай адли салин абана. Тиимэһээ хаа-яанагүй мэргэжэлтэд дуталдана. Иимэшүү байдал тухайгаа Болбосоролой нэмэлтэ һуралсалай болон соёлой ажалшад мэдүүлээ.

Харин маршрутна автобусуудай жолоошод ГИБДД-гэй сагдаанарай ажалые шүүмжэлбэ. Тэдэмнай хүн зондоо туһалхын орондо, өөһэдөө тойбо татана гэжэ мэдүүлбэд. Гэнтэ харгы дээрэ байлгаад, жолоошониие буулгажа шалгана. Протокол табиха гэбэл, хүнүүдыешье харгы дээрэ буулгаха болоно. Һүүлшын буудалда дураараа шалгахадань болохогүй юм гү? Тиихэдэ үглөөгүүр бүхы автобусуудта хүнүүд шэхэмэл ябана. Теэд хубиин хэрэг эрхилэгшэдэй томо автобус абажа шадахагүйнь эли. Нэгэ томо автобус 3 сая хахад түхэригтэ байдаг. Харин “Городские маршруты” нэгэдэл арбаад жэл соо шэнэ автобус абанагүй. Эдэ болон бусадшье хүндүүлхэй асуудалнуудаа профсоюзуудай түлөөлэгшэд арадай һунгамалда бэшэгээр барюулаа.

Наһанайнгаа амаралтада гарахаа дүтэлһэн ажалшадые тушаалһаань сүлөөлхэгүй гэһэн хуулиин абтабашье, тиимэ наһанай зониие ажалда абахаяа болёо гэжэ хэлэгдээ. Арадай һунгамал пенсионно реформо тухай хэлэхэдээ, “даадхалгын”, “суглуулбариин” пенсинүүд тухай ойлгуулжа, гүрэнэй хуулида үшөөл нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдажа байха гэжэ хэлээ.

Профсоюзуудай эмхинүүдэй таһагай гэрэл зураг


Теги: Алдар Дамдинов Буряад Улас ажаһуугшадтай уулзалга профсоюз Гүрэнэй Дүүмын һунгамалНаши издания