Главная / Новости /Общество / ​Харгын албатан тоособо

​Харгын албатан тоособо

05-12-2018

Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденовэй оролдолгоор Буряад Улас Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын “Аюулгүй һайн шанартай харгынууд” гэһэн түсэлдэ хабаадаха аргатай болонхой. Тэрэнэй ашаар Буряадай харгынууд жэл бүри һайжаруулагдаха, харгын аюулта газарнууд усадхагдаха болоно.

Энэ түсэл бэелүүлгэдэ элдэб хэмжээнэй мүнгэн һанһаа 2024 он боло­тор 10 миллиард түхэриг һомологдохоор хараалагда­на. Тус түсэлэй хараагаар Улаан-Үдэ хотын болон Бай­гал шадарай, Загарай, Тар­багатай, Ивалга аймагуудай харгынууд заһабарилагдаха юм. Бүхыдөө 860 модоной харгы шэнэлэгдэхэ. Энэ түсэлэй бэелүүлэгдэжэ эхилһэн сагһаа оройдоол 300 модонь, тобшолбол, 36 хубинь лэ эрилтэдэ таара­ма, бараг байдалда байгаа.

Нёдондо бэелүүлэгдэжэ эхилһэн энэ түсэл тухай Бу­ряад Уласай Засагай газар­та үнгэрдэг заншалта бри­финг дээрэ унаагай, элшэ хүсэнэй болон харгын ажа­хын сайдай орлогшо Сергей Белоколодов тоособо.

- 2017 ондо түсэблэгдэһэн 36 хубиһаа 43–һаа үлүүхэн хуби харгын шанар дээшэлүүлэгдээ. Энэ хугасаада харгын 45 газар заһабарилагдаа. Тиигэжэ Улаан-Үдэдэ – 12, Байгал шадарай аймагта – 12, Зага­рай аймагта -14, Тарбагатай аймагта – 3, Ивалга аймаг­та – 4 газарта харгы һайн түхэлтэй болгогдоо, - гэжэ тэрэ мэдээсэбэ.

Түсэлэй бэелүүлэгдэжэ эхилһээр, Улаан-Үдын хар­гын аюулта 17 газарай 12 –ынь усадхагдаад байна. Нютаг можын харгынуудта аюулта 32 газар усадхагдаа, 2 тээ светофорнууд табиг­даа. Федеральна шанарай харгынуудта газар доогуур 2 ябаган харгы хэгдээ, све­тофор табигдаа.

2018 ондо саг соогоо мүнгэнэй һомологдоһоной ашаар 119 гаран модо хар­гы заһабарилагдаа, харин нёдондо 56,3 модоной за­йда харгы шэнэлэгдээ һэн.

Заһабарилга хүлеэһэн харгын газарнуудые ажа- һуугшад өөһэдөө элирүүлжэ, мэдүүлхэ аргатай бо­лонхой. Ушар юуб гэхэдэ, Буряад Уласай Тээбэриин, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай сайт дээрэ тусхай гаршаг байгуулаг­данхай. Тэрээн соо ямар хар­гынууд заһабарилагдахаар болонхойб гэжэ мянга хахад мэдүүлгэнүүд оруулагдан­хай. Тэдэнэй гол шухалань түсэлэй ажаябуулгада ору­улагдаа, жэшээнь, Мухар-Шэбэр тосхон руу харгы, Тарбагатай аймагта Пище­вая, Комарова гудамжанууд баһал шэнэлэгдэхэ юм. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Буряад Улас Сергей БелоколодовНаши издания