Главная / Новости /Общество / Буряад Улас «Алас Дурнын гудамжа» үзэсхэлэндэ хабаадаха

Буряад Улас «Алас Дурнын гудамжа» үзэсхэлэндэ хабаадаха

20-08-2019

Сентябриин 3-8-най үдэрнүүдтэ Буряад Улас Алас Дурнын 11 нютаг можонуудай тоодо эдэй засагай, аяншалгын арга боломжо, соёлой ба спортын заншал, бэелүүлэгдэһэн болон холын хараата түсэбүүдэй түсэлнүүдые Владивосток хотодо үнгэргэгдэхэ “Алас Дурнын гудамжа” гэһэн үзэсхэлэндэ харуулха юм. Энэ үзэсхэлэн Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.

Буряадай павильон Байгал далайн дүрэ хэрэглэн, буряад маягаар шэмэглэгдэхэ. Павильоной урда хүрдэ табигдаха. Байшан дотор уластай танилсуулһан аяншалгын, инвестициин ба үйлэдбэриин арга боломжо тухай, хүрэнгэ оруулалтын амжалтатай түсэлнүүд, хүгжэлтын түсэбүүд тухай интерактивна талмайнууд бэлдэгдэхэ.

Байгал далай болон аяншалгын бусад үзэсхэлэн газарнууд, “Байгалай гавань” гэһэн эдэй засагай онсо шухаг газар, “Мамай” хадада санын курортын шэнэ түсэлнүүдтэй Буряад ороной үзэсхэлэнэй айлшад танилсаха юм.

Тиихэдэ Буряадта бэелүүлэгдэжэ байһан “Алас Дурнын гектар” гэһэн программатай, “Буряад орон” гэһэн түрүү хүгжэлтын дэбисхэрнүүдэй түсэлнүүдтэй интерактивна картын хүсөөр танилсаха арга олгогдохо.

Түрүү үйлэдбэринүүд уласай промышленна хүсэн шадалые харуулха. Эндэ Улаан-Үдын авиационно заводой Ка-226Т ба Ми-171А2 вертолёдууд олоной һонорто дэлгэгдэхэ.

Павильон соо уласай хаш шулуунһаа хэгдэһэн (нефрит) бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн худалдаан дэлгээгдэхэ. Мүнөө үеын болон ба заншалта эмнэлгэ нэгэдүүлһэн Ород гүрэндэ ори ганса болохо Зүүн зүгэй эмнэлгын түбэй түбэд эмшэн үзүүлхэ дуратайшуулда туһа хүргэхэ. Тус түбэй бэлдэһэн, Буряад ороной ургамалһаа бүтээгдэһэн сай, тан худалдан абаха арга олгогдохо.

Тиихэдэ Буряадай мэдээжэ зохёохы бүлгэмүүд, дуушад хүгжэм дуу ба хатар харуулжа байха юм. Дуу хатарай “Байгал” театр ба арадай “Раздолье” бүлгэм буряадай болон шэмээшэгүүдэй урданай дуу хатар ба хүгжэм дуута наада олондо харуулха.

Буряадай Үндэһэтэнэй оркестр дэлхэйдэ болон Ородой Холбоото Улас дотор мэдээжэ фильмнүүдэй ба сериалнуудай дуунуудые зэдэлүүлхэ.

Дуу хатарай “Байгал” театрай зүжэгшэд ёохор наадаар һонирхогшодто хатар зааха. Ородуудай, шэмээшэгүүдэй ба хасагуудай заншал ба наада “Раздолье” бүлгэм харуулха.

Мүн тиихэдэ үзэсхэлэнэй айлшадые Буряадай үндэһэн спортын янзануудтай, тодорхойлбол, һээр шаалга ба шагай наадантай танилсуулха.

2019 оной сентябриин 4-6-най үдэрнүүдтэ Зүүн зүгэй эдэй засагай V хуралдаанда Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаһаар анха түрүүшынхиеэ хабаадаха гээд тэмдэглэлтэй.

Хуралдаанай хэмжээндэ албан хэрэгэй программа түсэблэгдэнэ. ВЭФ-2019 хуралдаанда гүрэнэй хүтэлбэрилэгшэд хабаадахаар хараалагдана. Тиихэдэ Энэдхэг Уласай премьер-министр Нарендра Моди хуралдаанда анха түрүүшынхиеэ хабаадаха. Энэдхэгэй шэглэл Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай шухала асуудалнуудай нэгэн болохо юм.

ВЭФ-2019 хуралдаанай гэһэн соёлой программын “Алас Дурнын гудамжаһаа” гадуур, “Алас Дурнын одод” гэһэн соёл уралигай фестиваль, наадан, үзэсхэлэн, кино хараха талмайнууд, “Алас Дурнын дангина” гэһэн урилдаан болон бусад хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнхэй. Тиихэдэ Алас Дурнын тойрогой можо нютагууд спартакиадада хабаадаха.

Алас Дурна зүгэй эдэй засаг хүгжөөхэ, Азиин-Номгон далайн дэбисхэртэ уласхоорондын харилсаа холбоо үргэдхэхэ зорилготой Зүүг зүгэй эдэй засагай хуралдаан 2015 ондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар байгуулагдаа һэн. 2018 оной хуралдаанай дүнгүүдээр, 3 триллион түхэригэй 220 хэлсээн, зүбшөөл, меморанудм, болон протоколнуудта гар табигдаа һэн. Хуралдаанай ажалда 60 гүрэнэй 6002 делегадууд болон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй 1357 түлөөлэгшэд хабаадаа һэн.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Владимир Путин Буряад Улас Владивосток үзэсхэлэн Ородой Холбоото Улас10:26

​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь 

10:23

Юный бурятский спортсмен завоевал золото по киокушинкай на международных соревнованиях 

09:59

C начала года в Бурятии капитально отремонтировано 134 многоквартирных дома на сумму почти 250 млн рублей 

09:48

Улан-удэнка оплатила задолженность по алиментам 

09:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй» 

09:30

В Бурятии дети с лесниками провели экологический десант 

09:09

Бурятские медики привезли бронзу с всероссийского фестиваля 

08:55

В Улан-Удэ в детском технопарке "Кванториум" стартовали занятия по техническому английскому 

08:45

​Зурхай на 17 сентября, 18 лунный день 

08:44

Фестиваль бардовской песни прошел в Бурятии  

08:30

​Преимущественно без осадков погода, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 17 сентября 

Наши издания