Главная / Новости /Культура / ​“Байгал” театрай зүжэгшэн Елена Бурлова “Алас Дурнын Гоохон” гэһэн абьяас бэлигэй болон гуа һайханай харалганда шалгарба

​“Байгал” театрай зүжэгшэн Елена Бурлова “Алас Дурнын Гоохон” гэһэн абьяас бэлигэй болон гуа һайханай харалганда шалгарба

04-09-2019

Владивосток хотодо үнгэржэ байһан Зүүн зүгэй эдэй засагай форумой үедэ соёлой болон спортын арга хэмжээнүүд үнгэргэгдэнэ. Тиигэжэ сентябриин 3-да “Алас Дурнын Гоохон” гэжэ тэмсээн эмхидхэгдэжэ, 11 можо нютаг түлөөлһэн 14 басагад харагшадай урда гаража, үндэһэнэйнгөө хубсаһа, мэргэжэлтэ оёдолшодой урлаһан мүнөө үеын гоёл харуулаа. 

Энэ тэмсээндэ “Байгал” театрай зүжэгшэн Елена Бурлова хабаадажа, шангай гурбадахи һуурида гараа. Елена байгша оной зунай эхиндэл тус театрай хатаршан боложо ороһоншье һаа, иимэ харюусалгатай тэмсээндэ Буряад ороноо түлөөлхэ эрхэдэ хүртөө бшуу.

- Гуа һайхан басагадай харалганда анха түрүүшынхиеэ оролсобоб. Хүшэршэг байгаа. Ута хормойтой плати үмдөөд, тайзан дээгүүр ябахадаа, унашоогүйл һаа гэжэ бодожо ябааб. Эндэ-тэндэ үлгэлдэшэнгүй, нахис-хотос алхалхын хажуугаар, хубсаһанайнгаа гоёые харуулха ёһотой байгаа ха юмбиб, - гэжэ Елена Бурлова хөөрэбэ.

Шүүгшэдэй үндэр сэгнэлтэ табиһандань “Байгал” театрай зүжэгшэдтэй хамта харуулһан зохёохы наадан нүлөөлөө гэжэ тэрэ тоолоно.

“Алас Дурнын Гоохон” гэһэн тэмсээнэй гол шанда Амарай можын түлөөлэгшэ Полина Мельникова хүртөө. Саха-Яхад Уласһаа ерэһэн Ева Кузьменко нэгэдэхи вице-мисс болоо. Харин манай нютагай Елена Бурлова хоёрдохи вице-мисс гэжэ нэрлэгдээ бшуу.  

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрог Елена Бурлова харалганНаши издания