Главная / Новости /Общество / ​Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

​Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

25-09-2019

Эдэ үдэрнүүдтэ Сочи хотодо “Бүхы Росси-2019” гэһэн нэрэтэй бүхэроссиин сэтгүүлшэдэй хуралдаан үнгэргэгдэжэ байна. Эндэ 85 регионой 1000 гаран түлөөлэгшэ, тэрэ тоодо “Буряад үнэн” сониной сурбалжалагша Борис Балданов хабаадана. Мүн тиихэдэ хари гүрэнүүдһээ 70 гаран сэтгүүлшэн ерэнхэй.

Уласхоорондын харилсаанда онсо анхарал хандуулнабди гэжэ эмхидхэгшэд мэдүүлээ. Хуралдаанай түрүүшын үдэр Монголой сурбал­жалагшадтай болоһон уулзалгада Буряад, Хальмаг, Тыва Уласуудай түлөөлэгшэд уригдаһан байна.

Монголой Сэтгүүлшэдэй холбоо­ной түрүүлэгшын орлогшо Маулет Зулкафилай мэдээсэһээр, һүүлэй байдалаар Монголдо 500 гаран олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэл тоологдоно.

- Ород гүрэнтэй бидэ нягта харил­саа холбоотойгоор 1900 онуудһаа хүдэлнэбди. Манай түрүүшын сонин 1913 ондо гараһан байна. Тэрээни­ие Буряадай мэдээжэ эрдэмтэн Цы­бен Жамцарано эрхилээ. 1921 ондо Монголой “Монцамэ” гэһэн мэдээсэ­лэй албан байгуулагдаа. 1924 ондо түрүүшын радио агаарай долгиндо гараа. Мүн 1967 ондо телевидени бии болгогдоо, - гэжэ Маулет Зулка­фил мэдээсээ.

Һүүлэй үедэ Монгол гүрэндэ то­ото оньһон арга түргөөр хүгжэнэ. Тэндэ 100 хүндэ 165 телефон болон элдэб гаджет тоологдоно гэжэ тоо бүридхэл мэдүүлнэ. Гонконг, Саудай Арави, ОАЭ, Черногори болон Мон­гол гүрэнүүд энэ талаар дэлхэй дэ­эрэ эгээл түрүү табан гүрэн болоно. Тус баримта хараад үзэхэдэ, гайхал­тай байна. Энэ байдалые Монголой сурбалжалагшад һайнаар ашагла­жа шадана гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тэдэ Урда Солонгос, Хитад болон бусад томо гүрэнүүдээр нягта хол­боотойгоор хүдэлжэ байнхай. Мүн Ород гүрэнтэй харилсаагаа һэргээхэ хэрэгтэй гэжэ Монголой түлөөлэгшэ мэдүүлээ.

- Түрэл хэлэн дээрэ бэшэхэ сур­балжалагшадые өөһэдынгөө дэ­эдэ һургуулида эрдэм мэдэсыень дээшэлүүлхэ аргатайбди. Булта та­анадые уринабди, - гэжэ түгэсхэлэй үгэнүүд соогоо Маулет Зулкафил хэ­лээ.

Тус уулзалгада Урда Солонгосой түлөөлэгшэд хабаадаһан байна. Мүн тиихэдэ Үбэр Байгалай болон Крас­ноярска хизаарнуудай, Эрхүү можын болон бусад сурбалжалагшад ерэжэ шагнаа.

- Бидэшье баһа нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ һанаатайбди. Аяар холын 1981 ондо Монголой бо­лон Советскэ Союзай космонавтнууд замбуулинда сугтаа ниидээ бэлэй. Тэрээндэл адли дулаан харилсаагаа үргэлжэлүүлээ һаамнай, һайн бэлэй, - гэжэ Ород гүрэнэй Сэтгүүлшэдэй холбооной уласхоорондын таһагай мэргэжэлтэн Александра Шушлина хэлээ.

“Жемчужина” гэһэн томо зошод буудалда хуралдаан үнгэргэгдэнэ гээшэ. Үдэрэй туршада 10 гаран һонирхолтой хэмжээ ябуулга эмхид­хэгдэнэ. Эндэ залуушуулые яагаад газетэ уншажа, телевизор хаража, радио шагнуулжа шэнээр һургахаб гэһэн асуудал хэдэн хэмжээндэ бодхо­огдоо. Мүн тиихэдэ үндэһэн яһатанай сонинуудта бүхэли үдэр үгтөө. Саха-Яхадай, Тывагай, Дагестанай, Чеч­нягай, Башкортостанай болон бусад арадуудай сурбалжалагшад эндэ ха­баадажа, өөрыгөө харуулаа.

Тыва Уласай түлөөлэгшэд Ородой Сэтгүүлшэдэй холбооной хүтэлбэрилэгшэдтэй

Һүүлэй үедэ Ород гүрэниие түрүү гүрэнүүдэй тоодо гаргахын түлөө, мүн арад зоной һайнаар ажаһуухын түлөө үндэһэн түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ. Тэдээн тухай баһа һонирхолтой зугаа хуралдаанай үедэ дэлгэгдэнэ.

Нээлгын баяр ёһолол Сочи хотын мэдээжэ Зимний театрта үнгэргэг- дөө. Ород гүрэнэй Сэтгүүлшэдэй холбооной түрүүлэгшэ Владимир Соловьёв Ородой Юрэнхылэгшэ Вла­димир Путинай амаршалга суглараг­шадта уншажа үгөө. Сентябриин 27- до хуралдаан түгэсэхэ.

Ородой Сэтгүүлшэдэй холбооной гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Владимир Путин Буряад Улас Монгол Улас Сочи хото Цыбен Жамцарано Тыва Улас Маулет Зулкафил Владимир Соловьёв сэтгүүлшэдэй хуралдаанНаши издания