Главная / Новости /Общество / ​Туһатай зүбшэлыень тодожо абая

​Туһатай зүбшэлыень тодожо абая

01-11-2019

Гэр гуламта… Хүлгөөтэ ажабайдалай юрьеэн соо гэрэйнгээ богоһо алхажа ороходоо, олон тоото асуудалнуудһаа амархаяа хүсэнэбди. Тиимэһээ гэр бараагаа зохидоор тааруулха ехэ шухала. Хүн бүхэн арга боломжоороо түбхинэдэг. Зарим айлайда ороходош, багаханшье һаа, гэр соонь дулаахан, аятай, амгалан тэнюун байдалтай. Зарим томо гэрнүүдтэ үнэтэй сэнтэй эд бараан табигдаһаншье һаа, ульһагүй, дараһан мэтэ байдаг.

Гэр соохи бүхы эд бараан өөрын һууритай, үүргэтэй байхадаа, хүнэй нюдэндэ зохидоор харагдана, дулааханаар үзэгдэнэ. Эдэ бүгэдые тааруулан, буряад маягаар шэмэглэдэг дизайнер Жаргалма Лхамадиеватай уулзажа, ажалтайнь танилсаабди.

- Амар мэндэ, Жаргалма Мижитдоржиевна, хэжэ байһан ажал тухайгаа хөөрэжэ үгыт даа.

- Мэндэ-ээ. Буряад-монгол маягаар нео-этностиль гэһэн шэглэлээр гэр доторхиие шэмэглэдэг «D.master» студи 2011 ондо байгуулааб. Тиигэбэшье энэ талаар ажал үнинэй эхилэнхэйб. Мүнөө дээрээ Буряад Уласта энэ һалбарида угсаатанайнгаа түүхэ, ёһо заншал, соёл уралиг хэрэглэн, гэр доторхиие шэмэглэхэ талаар ажалладаг ори ганса студи болоно.

- Яагаад энэ ажалда ерээбта?

- Би энэ һалбарида арбаад жэлдэ хүдэлжэ байна гээшэб. Өөһэдынгөө гэр барихадаа, досоохииень шэмэглэхэ, тааруулха асуудал гаража ерээ. Тиихэдэ Буряадай ниислэл хото Улаан-Үдыешье харахада, тон буряад маягаар бүтээгдэһэн, аяншалагшадай һонирхохо, Буряад гээшэмнай иимэ ха юм гэжэ хараха архитектура үгы шахуу. Гэр доторхи тухай хэлэлтэшьегүй. Энэ талаар Казахстан ямар гоё гээшэб!

Угсаата арадайнгаа маягаар гэрээ шэмэглэхэдээ, бидэ гансал модошо дархадта хандажа, энэ-тэрэ зүйлнүүдые бүтээжэ, гэртээ табиха гэһэн ойлгосотойбди. Харин обой болон бусад зүйлнүүд үгы гэжэ мэдэрхэдээ, буряад маягаар бүтээгдэһэн интерьер тухай бодолгодо абтажа, энэ һалбарида шурган орооб. Тиихэдээ ханада няаха обойнуудһаа эхилһэн байнабди. Этно-обойнуудые бүтээхэ гээд, Ород, Хитад гүрэнүүдэй дэлгүүрнүүдые дүүрэн үзэжэ гарааб. Суг хүдэлхэ нүхэдые Үбэр Монголдо олоһон байнабди. Минии дизайнаар зохёоһон этно-обойнуудые хилын татабари, харгын болон бусадшье гаргашануудые даагаад, Үбэр Монголдо үйлэдбэрилхэдэ, Ород гүрэнһөө үнэгүй боложо үгэнэ.

Жаргалма Лхамадиевагай дизайн 

- Нео-этностиль гээшэмнай юун гээшэб?

- Угсаата арадай маягаар гэхэдэ, хүнүүд ехэнхидээ һэеы гэрэй эд бараан: улаан, эреэ-маряан үнгэтэй байха гэжэ һанадаг. Заатагүй иимэ байха ёһотой бэшэ ха юм. Үндэһэтэнэйнгөө угалза, хэб зохидоор үнгэ жүһыень, удхыень мүнөө сагта тааруулжа, нео-этностиль маягаар бүтээнэбди. Тиихэдэ залуу дизайнернууд баруун зүг дууряан гэрэй шэмэглэл бүтээдэг һаа, һүүлэй үедэ зүүн зүгтэ тэдэнэр анхаралаа хандуулдаг болонхой. Энэнь һайшаалтай, миниишье ажалнууд түлхисэ боложо үгөө гэхэдэ, алдуу болохогүй.

- Ямаршье ажалда өөрын нюусанууд бии.

- Тиимэ. Буряад соёлнай хадаа ехэ нарин юумэн бшуу даа, миин таамаглаха хэрэггүй гэжэ би дизайнернуудтаа хэлэдэгби. Жэшээнь, үүлэн хээтэй зурагуудые шала зубшуулаад няажа болохогүй, тэрэмнай хуу дээгүүр байха ёһотой гэхэ мэтэ. Энэ манай гэнтэ һанаһан юумэн бэшэ, удха узууртайнь һайнаар танилсаад, ажалаа бүтээхэ шухала.

- Ганса Буряадта ажаллана гүт?

- Бүхы Ород гүрэн дотор, мүнөө Интернедэй ашаар хаанашье ажал хэхээр.

- Удаан сагта энэ һалбарида хүдэлжэ байһан ажалайтнай дүн гаражал байгаа ёһотой?- Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэһэн «SibInterio- 2016» гэһэн шангай хэдэн номинацинуудта лауреат болоо һэм. 2018 оной апрель һарада Красноярск хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын «Артель» конкурсдо этно-обойнуудаа дурадхажа, тусхай номинацида бүхы гурбан һуурииень эзэлжэ баясаашьеб, гайхаашьеб.

Хэжэ байһан ажалдаа тон харюусалгатайгаар хандадаг Жаргалма Мижитдоржиевна мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ талаар һуралсал гаража, мастер-классуудта хабаадажа байдаг. Тиихэдэ Италиин мэдээжэ дизайнер Фабио Новембре, дэлхэйдэ мэдээжэ Ород гүрэнэй Марат Ка гэгшэдэй мастер-классууд хадуугдаа гэжэ тэрэ тэмдэглэнэ. Саашадаа хэхэ ажал ехэ, һанал бодол, түсэбүүд олон. Сонинойнгоо удаадахи дугаарнуудта нео-этно маягаар хэгдэһэн бүтээлнүүдтэйнь «Мэргэн зүбшэл» гэһэн гаршагтаа тодорхойгоор танилсуулхабди.

Жаргалма Лхамадиевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Дарима АНАНДАЕВА

Теги: Буряад Улас Жаргалма Лхамадиева шэнэ гаршаг гэрэй шэмэглэл17:05

​Элистэдэ болоһон эрдэмэй хуралдаан 

16:50

​Тренер из Бурятии стала членом женского комитета международной федерации тхэквондо 

16:45

​Как жилось буряту многожёнцу? 

16:29

​Аа-баа-ха зохёоһон алдартай 

16:28

​Бурятская спортсменка одержала победу в спринте на турнире в Финляндии 

16:12

​Гаталһан замынь гайхамаар 

16:10

«Золотые драконы» Бурятии 

15:56

​Талаантай тамиршан 

15:50

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили поддержку фермеров и многодетных семей 

15:13

​Түрэһэн үдэртөө түрүүлбэ 

14:42

Улан-Удэнская и Бурятская епархия отметила 10-летний юбилей 

14:34

​Буряад хэлэндээ бэрхэ 

14:26

В Бурятии обманутым дольщикам выплатят компенсацию за гаражи и кладовки 

14:13

​Эсэгын жэшээгээр 

14:12

​Должников из Бурятии заранее предупредят о передаче дел коллекторам 

13:58

Георгий Кушиташвили арга боломжоёо алдаагүй 

13:42

​Элбэг бэлигтэй Элбэг хүбүүн 

13:32

​«Артек» на Байкале 

13:00

​В Бурятии спишут штрафы 

12:37

В Улан-Удэ определили лучшего участкового уполномоченного полиции 

12:16

В Селенгинском районе Бурятии утонул ребёнок 

12:09

В Бурятии матери детей-дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение 

12:03

Педагог из Еравнинского района представляет Бурятию на Всероссийском конкурсе 

11:59

Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени 

11:54

​Шэнэ харасаар 

11:53

Правила предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Бурятии изменятся с 1 января 

11:50

В Улан-Удэ открылись новые точки для сбора батареек и ртутных лампочек 

11:46

Порядок медосвидетельствования для бурятских водителей изменится 

11:44

​Российская академия наук пополнилась двумя бурятскими учёными 

11:43

Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет 

11:40

​Намтар түүхыень наадангаа дурдаба 

11:18

В Бурятии найденная в снегу полуторагодовалая девочка идет на поправку 

11:13

​В Бурятии всё ещё подводят итоги уборочной кампании 

10:56

Түрэл хэлэмнай– түшэг хэшэгнай 

10:53

​Бурятский боксер в фина­ле чемпионата России в Са­маре уступил чеченцу Има­му Хатаеву 

10:43

Больше половины жителей Бурятии сделали прививку от гриппа 

10:42

ЕГЭ - ехэ туйлалта гү? 

10:41

​Формула успеха улан-удэнского Дома творчества «Форус» 

10:40

154 человека эвакуированы: короткое замыкание проводки стало причиной пожара в Улан-Удэ 

10:36

В Селенгинском районе Бурятии водитель автомашины с наркотиками пытался скрыться от полицейских  

10:09

«Кнут тайши» - на сцене Бурятского театра драмы 

09:52

​Мобильный автоклуб с площади Советов отправился в Бичурский район Бурятии 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 ноября 

08:30

​Без существенных осадков, днём до -17 ожидается в Бурятии сегодня, 20 ноября 

Наши издания