Главная / Новости /Общество / ​Арадай хүсэн амаргүй ехэ

​Арадай хүсэн амаргүй ехэ

07-11-2019

Ноябриин 10-да үдэшын 5 сагта Буряад театрта “Хэжэнгэмнай гоё” гэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй тоглолто-марафон үнгэргэгдэхэнь. Сугларһан мүнгэн Хэжэнгын Хүхэ Добын Соёлой байшанай барилгада шэглүүлэгдэхэ юм. Һэльбэн шэнэлэлгын, барилгын ажал нёдондо эхилээ һэн. Нютагаархид анхан баригдаһан 7х8-ай байшангаа багадаба гээд, 12х15-ай болотор үргэдхэхын тула арадай барилга эрхилжэ захалаа. Энэ хэрэгые Хэжэнгэ аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй һунгамал, олзын хэрэг эрхилэгшэ Дарима Бадмацыренова ударидана. Манай хөөрэлдөөн – танай анхаралда.

- Дарима Батуевна, Хүхэ Добымнай зон олошоржо, байшан соогоо багтахаяа болёо хадаа, һайн лэ гээшэл даа.

- Тиимэ. 2014 ондо һунгамал болоһонһоомни хойшо нютагаархидни клубаа үргэдхэе, маанадтаа багадана гэжэ һайндэр бүхэндэ ходо хэлэдэг байһан. Юуб гэхэдэ, Цыренин Цырендоржиевич Бадмаев сомоной дарга байха үедөө номой санда гэжэ энэ байшан бариһан юм. Клуб болоходоо, үнэхөөрөөшье, уйтадаа юм ааб даа. Хэжэнгэмнай утаашаа бэшэ, хойшоо “ургана” ха юм. Тиигээд лэ нёдондонһоо зүрхэлбэ гээшэбди. Хэжэнгэһээмнай Арадай Хуралай һунгамал Баир Владимирович Жамбалов дэмжээ, аймагаймнай засаг дарга Геннадий Зондуевич Лхасаранов туһалхабди гэжэ найдуулаа. Зон эдэбхитэйгээр мүнгэ суглуулаа. Тиигэжэ мүнөө һууринь, торхонь бодонхой, үһээнь хэгдэнхэй. Харин ажалаа саашань үргэлжэлүүлхын тула мүнгэн хэрэгтэй болоод байна. Оройн хушалта, цементын мүнгэ июлиин 10-да Хэжэнгэ дээрээ марафон үнгэргэжэ суглуулаа һэмди. Улаан-Үдэһөө Арадай Хуралай һунгамалнууд Баир Жамбалов болон Валерий Доржиев, соёлой сайдай орлогшо Николай Емонаков гэгшэд хубитаяа оруулаа. Соёлой яаман һүүлдэ тоног түхеэрэлгэеэ абаарайгты гэжэ 50 мянганай үнэмшэлгэ барюулаа. Тиин хушалта доро оруулхадатнай, саашанхи барилгыень даажа абахабди гэнхэй.

- Иимэ хэрэг ударидахада хэр бэ? Арадай барилгада хүн зон эдэбхитэйгээр хабаадана гү?

- Энэ ажал хэжэ ябахада, урагшатайшье, урматайшье байгаа. Айлаар мүнгэ эрижэ гү, али хэнииеб даа гуйжа нэгэшье ябаагүйб. Ганса телефон дээрээ һуугаад лэ: “Тиимэ юумэн хэрэгтэй, туһалыт даа”, - гэхэдэ, хэлсэһэн саг соогоо һард асараад лэ үгэжэ байгаа. Нютагаймнай олзын хэрэг эрхилэгшэ, аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй һунгамал Артур Ганжитов байшанай һуури табиха цементээр хангаа. Аха дүү Тогмитовууд 50 мянганай модо оруулаа, Давыдов Анатолий 20 мянга гаранай материал үгөө. Модо шулуугаар туһалһан зон нилээд олон. Үдэр бүхэндэ шахуу буужал байгаа. Үлүү гаратараа ороо. Тээмэндэ залуу хүбүүдэй хүүгэдэй наадаха талмай барихаяа һананабди гэхэдэнь, үлүү гараһан модоёо дурадхаабди. Туһатай хэрэгтэ хүн зөөриеэ, хүсэ шадалаа гамнанагүй. Засаг зургааншье дэмжэнэ. Аймагтамнай 6 хахад сая түхэригтэ хоккейн-футболой коробкын ерэхэдэ, захиргаамнай тэрэниие Хүхэ Добын Соёлой байшангай газаа һая тодхоо. Амаргүй гоё болонхой. Үхибүүд олоороо сугларжа наадана. Барилгын дүүрэһэн хойно сомоноймнай дарга хүүгэдэй наадаха гоё талмай тодхохо.

- Хэжэнгэдэ эдэбхитэй бэрхэ хүбүүд, басагад олон гү?

- Олон байнгүй яаха юм? Хүхэ Добымнай басаган Сэлмэг Трубачеева (Манзаева) “Ёохорой һүни” гэжэ түрүүшын марафонииемнай ехэ зохидхоноор, хүн зоной сэдьхэлдэ мартагдашагүйгөөр хадуугдахаар үнгэргэжэ шадаа. Юундэб гэхэдэ, зон миин мүнгөө үгөөд ябашаха бэшэ, орондонь юуб даа абаха ёһотой. Бэе бэетэйнь уулзуулжа баярлуулха, сэдьхэлыень ханааха, нэгэдүүлхэ, һүр һүлдыень үргэхэ зорилго табяабди. Сэлмэг түнхэнэй, сэлэнгын, захааминай, хориин – бүхы ёохорнуудаар мастер-класс үнгэргөө. Гоё тоглолто эмхидхээ. Зон ехэ баярлаа, үнэн зүрхэнһөө хүхеэ. Хэзээ эндэмнай иимэ юумэн боложо байгаа юм гэлдээ. Хүхэ Добоһоо урган гараһан бэлигтэй, шадалтай хүнүүд аргагүй олон. Суута чемпион Алдар Бальжинимаев. Оюн Одоновна Спасовае булта мэдэнэт. Ахань Одон Баирович – уран зураашан. Аха дүү Цыреновүүд булта бэлигтэйнүүд. Энхэ – олзын хэрэг эрхилэгшэ. Этигэлэйнь хүбүүд гарай бэлэгүүдые урладаг. Дугар амаргүй гоё паннонуудаа бэлэглээ.

- Бүхыдөө хэды зон хабаадуулагдаа гээшэб арадай барилгада?

- Олон лэ даа. Туһалһан хүн бүхэнииень бэшэжэ абанхайбди. Одоол гарта һабартаараа оролсоо гэхэдэ, алдуу болохогүй. Иимэ жэшээ дурдаһуу. Хэжэнгэдээ марафон үнгэргэхэдөө, зоноо һуулгаха һандайнууд хэрэгтэй болоо. Тиихэдэнь Хэжэнгын тоһоной заводой захирал Виктор Дармаевич түмэрнүүдыень үгөө. Нютагаймнай бэрхэ гагнууршад Цыренов Илья Содбоев Бальжинима хоёр түмэрнүүдыень холбоо. Модон дархашад модыень тааруулжа тайраа. Үшөө нэгэ хүн хуу харуулдажа үгөө. Тиихэдэнь эхэнэрнүүд сугларжа шэрдээ. Хэдэн хүн түмэр модон хоёроо холбоо. Тиигэжэ 12 һандай дархалаабди. 

Хамтын хүсэн ехэ гээшэнь зүб даа. Хоёр субботник үнгэргэһэн байгаабди. Хүнэй ажал хэжэ эхилхэдэ, зон вайбераар бэе бэеэ татаад, идхаад, хубитаяа оруулхаяа гүйлдэжэ ерэнэ. Хүн арга шадалаараа болоно. Ажал хэһэн зоноо сайлуулхын тула Доржо Пархаевичтан хони бэлэглээ. Марафон дээрэ үшөө хоёр хонин ороо. Олзын хэрэг эрхилэгшэд эдихэ хоолоор хангаа.

- Илангаяа 50 гаран наһатай хүнүүд хамтын ажалай амта һанашоод байгаа юм бэшэ гү?

- Нээрээ. Тиимэшье зон байгаа юм ааб даа. Эсэгэтэймни сугтаа хүдэлһэн зониие хараад, ехэ омогорхооб. Зоной түлөө ажаллажа ябахадаа, нюдэниинь галтай болоно. Анханайхидаал олоороо суглараад, хүгшэн залуугүй эбтэйгээр хүдэлжэ байхадань, урмашана, баярлана. Залуушуул, үхибүүд оролдоно. Түргэн гэгшээр шэрдэхэ ажалай гарахада, хүбүүмни суг һураһан нүхэдөө хара эртүүр унтаатай зандань хуу бодхоожо суглуулаад, амаргүй түргөөр хүдэлөө. Гэртэхинииньшье ойлгоогүй. Һүүлдэ вайбер соо харахадань, үхибүүдынь ажал хэнхэй. Ажалаар хангалгын түбэй хүдэлмэрилэгшэ гэрэл зурагуудыень хараад, бултандань мянга мянгаар салин түлөө. Тиихэдэ минии наһанай хүнүүд олоороо хамһалсаа. Нооһоной сарай юумэндэ хүдэлһэн хадаа хамтын ажалай хүсэ сэгнэнэ гээшэбди.

- Хэзээ Соёлой байшанаа ашаглалгада тушаахаар хараалнабта?

- 2020 ондо проектно-сметнэ данса бэшэгдэжэ тушаагдаха. 2021 ондо һомололгодо ороо һаань, удахагүйл даа. Тиихэдээ газаагаа үбэлдөө хоккей, зундаа футбол наадаха гоё түхеэрэлгэтэй, хүүгэдэй талмайтай уужам һаруул Соёлой байшантай болохобди. Зүгөөр иимэ ехэ байшан гаргаша ехэтэй гэжэ мэдэнэт. Хэдэн хэмжээ ябуулгануудые үнгэргөөд, ехэнхи сагтаа хооһоор байхагүйнь тула эмшэнэй таһалга нээхэ дурадхал ороо. Аймагай түб больницын хүтэлбэрилэгшэ Вячеслав Максаров дэмжээд, хоёр таһалга, халуун, хүйтэн уһанай байбал, эмшэниие һуулгаад, гаргашануудыень даажа абахабди гээ. Тиихэдээ нэгэ юумэн баригдашоод, миин хооһоор байжа байхагүй, үдэр бүхэндэ хүдэлжэ, хүн зондо туһатай, хэрэгтэй байха. Иимэ түсэбтэй, иимэ зорилготойгоор хүдэлнэбди. Тиимэһээ ноябриин 10-да Буряад театртаа ерыт даа гэжэ “Буряад үнэн” сониной уншагшадые уряалнаб.

Дарима Бадмацыреновагай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: Геннадий Лхасаранов Валерий Доржиев Николай Емонаков Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг барилга соёлой байшан Баир Жамбапов20:44

Крематорий откроется в Улан-Удэ в 2020 году 

20:25

Максимальный размер пособия по беременности в Бурятии вырастет до 322 тысяч рублей 

20:04

В Улан-Удэ пройдет массовый флешмоб в честь Всемирного дня борьбы с диабетом 

19:23

Два брата из Бурятии угнали автомобиль и предлагали хозяйке его выкупить 

19:15

Госпрограммы в Бурятии: избежать формального подхода 

19:08

Алексей Цыденов о работе глав районов и министров: «Журить приходится регулярно, все должны быть в тонусе» 

19:05

Глава Бурятии о самолете «Байкал»: «Наш проект не останавливается, идет» 

17:27

​Буряадай эдир шатаршад Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөндэ 10 медальда хүртэбэ 

17:12

​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ 

17:00

​«Хадын бүргэд» Утаатада бодхоогдобо 

16:51

​Сорогто – соо шэнэ һургуули 

16:45

​Буряад дамжуулга бэлдэгдэнэ 

16:02

​Что нужно для долголетия детских изданий на бурятском языке? 

15:46

​Сагаан үбгэн шалгараа 

15:25

​Оскарто дэбжүүлэгдээ 

15:23

Заслуженный ветеран Бурятии – Тамара Абидуева 

15:11

​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди” 

14:48

​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг 

14:30

Одноуровневое местное самоуправление в Бурятии: быть или не быть? 

14:04

​Бурятский летчик-истребитель – Бимба Ринчинов 

13:45

Почему культура старообрядцев Бурятии может исчезнуть безвозвратно  

13:23

Писатель Алексей Тенчой: «Мы не должны делать мир безобразнее и уродливее, чем он был до нас» 

13:12

​Жители одной из улиц Улан-Удэ устали жить в «гетто» 

12:20

За прошедшие сутки в Бурятии произошло шесть пожаров 

12:16

В Бурятии прошли чемпионат и первенство по конкуру 

12:13

Масштабное сокращение: что изменится в Бурятии с введением 4-дневной рабочей недели? 

11:57

Ребенок собственник квартиры: что важно знать при продаже недвижимости? 

11:28

Виктор Ефремов: "Улан-Удэ не контролирует ТГК-14" 

11:28

​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба… 

11:25

В Бурятии после реконструкции открыли памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны воинам-землякам 

11:22

Ушел из жизни известный бурятский режиссер Евгений Замалиев 

11:21

Дела писательские 

11:08

​В Улан-Удэ состоится продовольственная выставка 

11:06

Экс-глава бурятского поселения незаконно выделила знакомой 1000 кв.м. земли 

11:03

Руководителя сети агентств недвижимости в Бурятии осудили за мошенничество 

10:59

В Бурятии разыскивают подозреваемого в убийстве 

10:55

​Наадахамнай гү? 

10:47

​В Бурятии стартовала социальная акция «#добро03» 

10:32

​В России с 1 января изменятся правила выплаты пособий 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 13 по 19 ноября 

08:30

Переменная облачность, местами небольшой снег, днем до -16 ожидается в Бурятии сегодня, 13 ноября 

Наши издания