Главная / Новости /Общество / ​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

22-11-2019

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг

Буряад Уласай хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, ФСК-да «Районные бренды Бурятии» гээһн үзэсхэлэн-яармаг үнгэргэгдөө.

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хэмжээ ябуулга нээгээ. Үзэсхэлэн-яармагта уласай 16 аймагай эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг 40-һөө дээшэ ажахынууд үйлэдбэрилдэг эдеэ хоолоо дэлгэһэн байна. Оролто үгэдөө Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахын һалбариин туйлалтанууд тухай хэлээ. Байгша оной июнь һарада Буряад уласта анха түрүүшынхиеэ үүлтэртэ хони ямаануудай Сибириин-Алас Дурнын үзэсхэлэн эмхидхэгдээ. Энэ хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын яаман үндэрөөр сэгнэһэн байна гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг

Буряад Уласай аймагуудай түлөөлэгшэд үйлэдбэрилдэг эдеэ хоолоо үргэнөөр дэлгэжэ, хотын ажаһуугшад болон айлшад үхэрэй мяха, һарлагай, бугын, хониной мяха, шасарганаһаа буйлуулһан эдеэ хоол, талхаар бариһан зүйлнүүдые үнэгүй сэнгээр абаха аргатай байгаа. Тиихэдэ аймагуудай зохёохы бүлэгүүд хэмжээ ябуулга шэмэглээ.

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг

Үзэсхлэн-яармагай дүнгүүдээр, Бэшүүр аймаг – нэгэдэхи һуури, Сэлэнгэ аймаг – хоёрдохи һуури, Тарбагатай аймаг гурбадаха һуури эзэлжэ, шагнагдаһан байна.

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг


Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг


Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зураг


Теги: Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахы Улаан-Үдэ Буряад УласНаши издания