​«Жавши»

03-12-2019

Будаадын шажанда “Жавши” (зарим буряадууд “Жабтай” гэдэг) - эгээл шанга ёһо гуримуудай нэгэн юм. Ажабайдалдаа амгалан тайбан, тоо бүрин, толгой мэндэ, элүүр энхэ, олзотой омогтой, үнэр баян байхын, бүхы үйлэ хэрэгүүдэй урагшатай урматайгаар, номой ёһоор бүтэхын түлөө бүтээгдэдэг.

Нэгэтэ нэгэ үедэ тэнгэриин асуурнуудай нэгэнэй эдэгэхэгүй хүндэ хүшэр үбшэндэ дайрагдахада, тэдэ Бурхан багшада хандабад. Таанадай муу ябадалай түлөө болон альбан шүдхэрнүүдэй хорлол хүрөө гэжэ Бурхан багша айладхаба. Тиигээд “Жавши” бүтээгты гэжэ айладхаа. “Жавши” бүтээһэнэй ашаар тэрэ асари тэнгэри эдэгэжэ, зургаан зүйлэй амитан бүгэдые аршалан хамгаалха үнэн юм байна гэжэ бүхыдэнь дэлгэрүүлээ.

Илангаяа хүндэ үбшэндэ дайрагдахада, мүн ами наһантаяа тэнсэлдэжэ байһан хүнүүдтэ энэ гурим бүтээгдэдэг. Мүн баһа ажал хэрэгтээ урагшагүйдэһэн тушаалтад гү, али дан ехэ үйлэ хэрэг эрхилхэ гэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэд гү, али хуулитай заргалдаһан хүнүүд энэ гурим бүтээлгэдэг. Энэл гурим бүтээхэдэ, юумэн урагшалха, үгы һаа, бүтэхэеэ болёо гэжэ ойлгогдохо.

Мүн баһа юрын ушарта “Жавши” бүтээлгэжэ болохогүй. Юундэб гэхэдэ, үйлэ хэрэгынь ехэ шанга байдаг! Ламанар сэхэ Будда бурханда хандана ха юм. “Жавши” гээшэмнай буряадшалхада: “Дүрбэн зуун үргэл” гэһэн удхатай: зуун зула, зуун хүндэ ямба, зуун саса (субаргын түхэл), зуун луд-торма (гурилаар бүтээһэн дүрсэнүүд) үргэгдэдэг.

Энэ хуралда ерэхэдээ, бүһэһөө дээшэ үмдэдэг нэгэ хубсаһа, үһэнһөө хайшалһан багахан багса, нэгэ хэды саарһан болон хашарһан мүнгэ, тарай будаа гэртэһээ асарха. Мүн баһа заһал бүтээхэдээ, хүүлэжэ байһан хүнэй өөрөө байжа шадахагүй болболынь, гэрэл зурагыень асаржа болохо. Тиигэбэшье, бүхы юумэнэй номуун ёһоор бүтэхын түлөө бэеэрээ байжа хабаадаха шухала.

БАЛДАНОВ Түгдэм лама


Теги: буддын шажан15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания