Главная / Новости /Общество / ​Һутайн ажахын һураг суу үргэдхөө

​Һутайн ажахын һураг суу үргэдхөө

04-12-2019

Ази түбиин эгээл үндэр хадануудай тоодо ородог Баян Хаанай хормойдо түүхэ домогоор баян гайхамшагта нэгэ багахан тосхон Түгнын талын хүйhэн дээрэ оршодог. Энэ һайхан Нарһата нютаг арад зоноороо, адуу малаараа ямаршье сагта суурхажа байдаг юм. Хүдөө ажахынуудай hалажа, hандаржа байха үедэ, 1996 ондо, ажаһуугшадай гуйлтаар нютагай басаган Галина Доржиевна ДАБАЕВА Һутайн ажахы даажа абаhан. Тиигэжэ ядамаггүй һайнаар 20-ёод гаран жэлдэ хүтэлбэрилжэ байна.

Абааштайхан һэн

Түрэһэнһөө тээлиһэниинь дээрэ. Энэ арадай үгэ Галина Доржиевна баталхал байха. Үргэжэ абаһан Цыбаанай Цыпилма эжынь юугээршье дутаагаагүй, түрэһэн үхибүүндээл хандажа үндылгэһэн аабза. Ринчин- Доржо эсэгэнь ехэ ажалша бэрхэ байһан. Социалис Ажалай Герой Балдама Тугжиевагай түрэһэн ахань һэн. «Гэртэхинэйнгээ жэшээгээр Галинамнай ажал хэжэ өөдөө болоол даа. Багаһаа ондоохон - ехэ абааштай юм һэн», - гэжэ аха дүүнэрынь тэмдэглэдэг. «Хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганһаа» гэжэ дэмы хэлсэдэггүйл байна.

- Совет үеын зоной намтар адли гүб даа. Һутайн эхин һургуули түгэсхөөд, Хошуун-Үзүүртэ дунда һургуули дүүргээб. Удаань бухгалтерай курснуудта һуража гарааб. Хожомынь дээдэ һургуулида ороо һэм, - гэжэ Галина Доржиевна тэмдэглэнэ.

Ажалайнгаа намтар өөрынгөө түрэл нютагта бухгалтераар эхилһэн. Тэрэшэлэн гэр бүлөөрөө БАМ руу зөөжэ, Нижнеангарскда худалдаа наймаанай баазын ахамад бухгалтерай орлогшоор нилээд удаан ажаллаһан.

Шадамар, шанга эхэнэр

Мүнөө Галина Доржиевна ажахыгаа үшөөл үргэдхэжэ, шадамар бэрхээр хүтэлбэрилжэ ябана. Ажахые ударидаха гээшэ айхабтар харюусалгатай, орёо хэрэг ха юм даа. Эндэ түхэреэн жэлдэ ажал хүдэлмэри дүүрээ гэжэ байдаггүй. Янгинама үбэлэй хүйтэндэшье, ааяма халуун зунайшье сагта хүдөө ажахын ажал хэрэгүүд замхадаггүй. Хэжэ байһан эсэшэ сусашагүй хүдэлмэрииень гүрэн түрэмнай үндэрөөр сэгнээ. Олон тоото хайра шагналнуудые барюулаа.

Нютагайнгаа алибаа хэрэгүүдтэ, һургуулиингаа үхибүүдтэ Галина Доржиевна туһа хүргэжэл байдаг гээшэ. Тэрээнһээ гадна дасан дугануудта, мүн баһа Энэдхэгэй Гоман дасанда үргэлжэ хандиб үргэдэг юм.

Үнгэрһэн намарай арюухан сагта 70 наһанайнгаа ойн баяр түрэлхидэйнгөө, нүхэдэйнгөө дунда тэмдэглээ. Мүнөө үри хүүгэдээ, зээнэрээ, хоёр дангина зээнсэрээ тойруулан һууна. Ким Дашинимаевич нүхэртэеэ хүнгэн бэшэ ажалаа ябуулһаар.

Саашадаа ажалдань үшөө үндэр амжалтануудые хүсөөд, адуу малынь жэл бүхэндэ атар тарган ондо орожо, Түгнынгөө тала бүрхөөн, олон лэ боложо байг гэжэ хүсэнэб.

Эхэ эсэгын дүүрэн золые

Эдлэжэ, баяртай, жаргалтай ябыш даа!

Зоригоор дэлгэрһэн сэнтэй хэшэгые

Зондоо гэрэлтүүлэн, урматай гэшхэлыш даа!

Дугарма ДАШИЕВА


Теги: Буряад Улас Буряадай түрүү хүнүүд18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания