Главная / Новости /Общество / ​Һутайн ажахын һураг суу үргэдхөө

​Һутайн ажахын һураг суу үргэдхөө

04-12-2019

Ази түбиин эгээл үндэр хадануудай тоодо ородог Баян Хаанай хормойдо түүхэ домогоор баян гайхамшагта нэгэ багахан тосхон Түгнын талын хүйhэн дээрэ оршодог. Энэ һайхан Нарһата нютаг арад зоноороо, адуу малаараа ямаршье сагта суурхажа байдаг юм. Хүдөө ажахынуудай hалажа, hандаржа байха үедэ, 1996 ондо, ажаһуугшадай гуйлтаар нютагай басаган Галина Доржиевна ДАБАЕВА Һутайн ажахы даажа абаhан. Тиигэжэ ядамаггүй һайнаар 20-ёод гаран жэлдэ хүтэлбэрилжэ байна.

Абааштайхан һэн

Түрэһэнһөө тээлиһэниинь дээрэ. Энэ арадай үгэ Галина Доржиевна баталхал байха. Үргэжэ абаһан Цыбаанай Цыпилма эжынь юугээршье дутаагаагүй, түрэһэн үхибүүндээл хандажа үндылгэһэн аабза. Ринчин- Доржо эсэгэнь ехэ ажалша бэрхэ байһан. Социалис Ажалай Герой Балдама Тугжиевагай түрэһэн ахань һэн. «Гэртэхинэйнгээ жэшээгээр Галинамнай ажал хэжэ өөдөө болоол даа. Багаһаа ондоохон - ехэ абааштай юм һэн», - гэжэ аха дүүнэрынь тэмдэглэдэг. «Хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганһаа» гэжэ дэмы хэлсэдэггүйл байна.

- Совет үеын зоной намтар адли гүб даа. Һутайн эхин һургуули түгэсхөөд, Хошуун-Үзүүртэ дунда һургуули дүүргээб. Удаань бухгалтерай курснуудта һуража гарааб. Хожомынь дээдэ һургуулида ороо һэм, - гэжэ Галина Доржиевна тэмдэглэнэ.

Ажалайнгаа намтар өөрынгөө түрэл нютагта бухгалтераар эхилһэн. Тэрэшэлэн гэр бүлөөрөө БАМ руу зөөжэ, Нижнеангарскда худалдаа наймаанай баазын ахамад бухгалтерай орлогшоор нилээд удаан ажаллаһан.

Шадамар, шанга эхэнэр

Мүнөө Галина Доржиевна ажахыгаа үшөөл үргэдхэжэ, шадамар бэрхээр хүтэлбэрилжэ ябана. Ажахые ударидаха гээшэ айхабтар харюусалгатай, орёо хэрэг ха юм даа. Эндэ түхэреэн жэлдэ ажал хүдэлмэри дүүрээ гэжэ байдаггүй. Янгинама үбэлэй хүйтэндэшье, ааяма халуун зунайшье сагта хүдөө ажахын ажал хэрэгүүд замхадаггүй. Хэжэ байһан эсэшэ сусашагүй хүдэлмэрииень гүрэн түрэмнай үндэрөөр сэгнээ. Олон тоото хайра шагналнуудые барюулаа.

Нютагайнгаа алибаа хэрэгүүдтэ, һургуулиингаа үхибүүдтэ Галина Доржиевна туһа хүргэжэл байдаг гээшэ. Тэрээнһээ гадна дасан дугануудта, мүн баһа Энэдхэгэй Гоман дасанда үргэлжэ хандиб үргэдэг юм.

Үнгэрһэн намарай арюухан сагта 70 наһанайнгаа ойн баяр түрэлхидэйнгөө, нүхэдэйнгөө дунда тэмдэглээ. Мүнөө үри хүүгэдээ, зээнэрээ, хоёр дангина зээнсэрээ тойруулан һууна. Ким Дашинимаевич нүхэртэеэ хүнгэн бэшэ ажалаа ябуулһаар.

Саашадаа ажалдань үшөө үндэр амжалтануудые хүсөөд, адуу малынь жэл бүхэндэ атар тарган ондо орожо, Түгнынгөө тала бүрхөөн, олон лэ боложо байг гэжэ хүсэнэб.

Эхэ эсэгын дүүрэн золые

Эдлэжэ, баяртай, жаргалтай ябыш даа!

Зоригоор дэлгэрһэн сэнтэй хэшэгые

Зондоо гэрэлтүүлэн, урматай гэшхэлыш даа!

Дугарма ДАШИЕВА


Теги: Буряад Улас Буряадай түрүү хүнүүд17:14

​Батор Цыбиков: «Готовы поддержать проекты Тарбагатайского района» 

17:05

Молодежная палата Народного Хурала Бурятии соберется 30 января 

15:29

​«Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн хэмжээ ябуулгаар Буряад уласай һургуулинуудта нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэбэ 

14:55

​«Милаан-тоглолтодо» Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые урина 

14:51

В Улан-Удэ состоялся второй Республиканский чемпионат по выделке овечьей и козьей шкур 

14:16

​2020 оной «Байгалай загаһашалалгада» хабаадагшад бүридхэгдэжэ эхилбэ 

14:04

Администрация Улан-Удэ ищет варианты размещения социальных объектов на Левобережье 

13:50

​Дэлхэйн 53 гүрэнэй ажаһуугшад Буряад Улас электронно визээр ерэхэ аргатай болобо 

13:31

​В Улан-Удэ состоялся 100-й показ спектакля «Замерзли»  

13:22

«Соёлой байшан. Шэнэ формат» гэһэн түсэлөөр бүхэроссиин мүрысөөн соносхогдобо 

13:00

​В Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева прошел двухдневный лекторий  

12:58

​Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай ээлжээтэ хоёрдохи сесси үнгэргэгдэхэ 

12:41

​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба 

12:36

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб ребенок 

12:33

​Команда УФСИН России по Республике Бурятия заняла первое место в Чемпионате по плаванию 

11:47

Звездный состав представит оперу «Аида» в Бурятском театре оперы и балета 

11:30

​Мэр Улан-Удэ провел выездное совещание по вопросу реконструкции котельной в п.Загорск  

11:15

​Бурятский борец заявил о готовности побороться за олимпийскую лицензию 

09:41

Мэр Улан-Удэ обсудил с представителями бизнеса проекты по развитию города 

09:28

В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавирусной инфекции в регион 

08:50

Зурхай на 27 января, 3 лунный день 

08:35

Без осадков погода, днём до -18 ожидается в Бурятии сегодня, 27 января 

Наши издания