Главная / Новости /Общество / ​Хадхууртай таланууд

​Хадхууртай таланууд

20-12-2019

Хүндэтэ уншагшад! Удангүй байгша оноо үдэшэжэ, шэнэ жэл руу алхам хэхэмнай. Амаршалганууд мүнөөнһөө социальна холбоон соо таража эхилээ. Хэрбэеэ урда дугаартаа Шэнэ жэлэй шэмэг хасууриие хартаабхаар Белоруссида хээ гэжэ дуулгаа hаа, мүнөө Болгариин омогорхол - перецһээ бүридэһэн хасуури та олонойнгоо анхаралда дэлгэжэ харуулхамни. Энэ дэмы бэшэ.


Уруугаа хараһан ажахынууд

Буряадаймнай хүдөө ажахы уруугаал орожо байна. Гүрэн түрэ, нэн түрүүн Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман, энэ байдалые хубилгахын тулада хэмжээ абанагүй гэжэ социальна холбоон соо Намжил Мардваев үргэлжэ бэшэжэ байдаг. Хүдөө ажахытай нягта холбоотой эмхиие - Буряадта “Россельхозцентрые” хүтэлбэрилдэг Намжил Бадмаевич хүдөө ажахын бэрхэшээл зосооһоонь мэдэхэ тула, байдалыень бодотоорнь сэхэ хэлээд, засаг баригшадай дура гутаагаашье аабза. Теэдшье худал баримтануудые дээшэнь эльгээгээд, тушаалһаа хиидэхэеэ түбхын түрүүндэ айжа һуудаг заримашуул хэлэһэн үгыень буруу тоодо оруулха гэжэ бүхыгөөрөө оролдодог бэзэ. Илангаяа һаяхана Мухар-Шэбэрэй дэбисхэр дээрэ оршодог “Түгнэ” бүлгэм хаагдаха туйлдаа хүрэбэ гэжэ олониитэдэ мэдүүлээд, энэ хэрэгые хараалха уялгатай Буряад Уласай экономикын, хүрэнгэ оруулгын болон хүдөө ажахын яаманууд хаанаб гэжэ бодолгото болобо. Удаан хүлеэлтэгүйгөөр Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман нюур хуудаһандаа харюу үгэбэ. Тэрээн соохииень тобшохоноор хэлэхэдэ иимэ: “Табан жэлэй туршада 90,56 сая түхэриг хэмжээнэй туһаламжа гүрэнһөө үгтөө. Һүүлэй гурбан жэлдэ уларилһаа боложо, ургаса багаар абтаа... Ажахын захирал Дмитрий Климов Хүдөө ажахын яаманиие зэмэлнэгүй. Мүнөө дээрээ ажахы хаагдаа гэжэ мэдүүлгэ оруулаагүй”.

Гэбэшье Намжил Мардваев энэ харюуень дахинаа шүүмжэлэн, Дмитрий Климов ажахынгаа техникэ худалдаанда табяад байна, худал үгынтнай түлөө хүн зоной урда эшхэбтэр болоно гээд тэмдэглэбэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ ганса энэ ажахы бэшэ, Бин-агро, Агролидер+, Борьёогой ажахы, Загустай, Сокол болон бусад байгуулганууд хойно хойноһоо хаагдаа гэжэ нэмэбэ.

Олон тоото шалтагаануудһаа боложо, хаагдаа аабза. Гэбэшье гол шалтагааниинь гэхэдэ, олзо оршо багаһаа болонол даа. Хариһаа асарһан эдеэ хоол хямда тула, олонхи зон худалдан абана.

Москва хүрэһэн «Нээмэл микрофон»

Үнгэрһэн намар һунгалтын удаа уладай тэсэбэри халижа, Улаан-Үдын талмай дээрэ буһалгаан болон алдаа бэлэй. Һунгалтын үмэнэхи идхалгын үедэ арадай баатар Вячеслав Мархаевай нэрэ бузарлаһандань олонхи зон эбсэжэ ядаа һэн.

Тэрэ хүдэлөөнэй үедэ онсо илгарһан Дмитрий Баиров һая болотор Соведүүдэй талмай дээрэ үдэшын 18.00 сагһаа хоёр часай тур­шада “Нээмэл микрофон” эмхидхэ­жэ байгаа. Һаяхана Москва хүрэжэ, Улаан талмай дээрэ үнөөхил микро­фоноо баряад зогсоо. Тэндэһээ үлдүүлээд, мүнөө Манежскэ талмай дээрэ хүн зониие хүлгөөнэ. 39-тэй залуу хүбүүн ямар зорилго даханаб гэжэ олоной гайхал түрүүлһээр. Эгээл тиимэһээ Ютуб каналдань аяар 20 мянган хүн һуудаг байна.

Хүршэнэрнай хүлгөөтэй

Эрхүү можын амбан захирагша Сергей Левченко тушаалһаа гараба гэжэ мэдээн ябана. Зүб бурууень элирүүлжэ ядатар, сурбалжалагшадай урда өөрөө пресс-хуралдаа үнгэргэбэ.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Буряад Улас асуулта Сергей Левченко Болгария Эрхүү можо Намжил Мардваев социальна холбоон Дмитрий Баиров17:23

Улан-Удэ готовится к зимнему отопительному сезону 

17:06

В Улан-Удэнском горсовете состоялось заседание Комитета городского хозяйства, транспорта и связи 

17:00

​Города Бабушкин и Северобайкальск Бурятии вновь подают заявки на участие в конкурсе по благоустройству 

16:55

​В Бурятии проходят совещания по лесным вопросам 

15:37

​В Мухоршибирском районе Бурятии состоялось торжественное открытие пожарной части 

15:26

​Пищевая промышленность Бурятии стабильно снабжает жителей республики основными продуктами питания 

15:05

​В Бурятии лесники определили места отдыха 

13:45

В Улан-Удэ сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня 

13:30

В Улан-Удэ молодые сосны стали выше на 30 сантиметров 

13:10

В Улан-Удэ обновят 2404 аншлага с названиями улиц 

12:57

В Улан-Удэ началась стрижка газонов 

12:46

Улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году 

12:34

​Жители Бурятии с 1 июня могут оплатить за капремонт без комиссии, не выходя из дома 

12:02

Түүхын түүбэри 

11:26

Үүлтэрэй hайниие үргэжэ 

11:15

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

11:07

Буряад Уласта мал ажахы яажа хүгжөөхэб? 

10:39

​Международный аэропорт «Байкал» сумел сохранить маршрутную сетку полетов 

10:07

​В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

09:48

​В Бурятии готовятся к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

09:15

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1681 

09:09

​Более 450 пожилых жителей Бурятии бесплатно переобучаются в рамках нацпроекта 

08:45

Зурхай на ​4 июня, 13 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, днём до +24 ожидается в Бурятии сегодня, 4 июня 

Наши издания